Tratamente contabile aferente activelor imobilizate, specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial

Tratamente contabile aferente activelor imobilizate, specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial

Numărul 38-39, 2-15 oct. 2018  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
În prezentul articol redăm o serie de aspecte legate de particularitățile specifice activelor imobilizate, aferente contabilității persoanelor juridice fără scop patrimonial. De asemenea, prezentăm un exemplu practic privind contabilizarea imobilizărilor în cazul persoanelor juridice care se încadrează în această categorie.

Termeni-cheie: cheltuieli de constituire, cost de achiziție, reevaluare, evaluare la data bilanțului, cedare, casare

Clasificare JEL: M41

Conform prevederilor pct. 92 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Acestea se împart în:

  • imobilizări necorporale;
  • imobilizări corporale;
  • imobilizări financiare.

Principalele particularități specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial în ceea ce privește activele imobilizate sunt următoarele:

Particularități privind cheltuielile de constituire

Din punct de vedere contabil, nu există obligativitatea includerii cheltuielilor de constituire în categoria imobilizărilor necorporale.

Astfel, pct. 134 alin. (1) din OMFP nr. 3.103/2017 stipulează că o entitate poate include cheltuielile de constituire la „Active”, caz în care le poate imobiliza. În această situație, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.

Prin urmare, se ridică problema pragului de semnificație. Atunci când sumele sunt nesemnificative, acestea pot fi recunoscute direct în contul rezultatului exercițiului.

Dacă suma totală a cheltuielilor de constituire este semnificativă și recunoașterea lor în cadrul cheltuielilor ar influența rezultatul entității, se recomandă capitalizarea lor. În această situație, evidența cheltuielilor ocazionate de înființarea persoanei juridice fără scop patrimonial se ține cu ajutorul contului 201 „Cheltuieli de constituire”, care se debitează în corespondență cu unul dintre următoarele conturi, în funcție de caz:

  • 404 „Furnizori de imobilizări”, cu cheltuielile ocazionate de înființarea persoanei juridice fără scop patrimonial, dacă pentru cheltuielile de constituire sunt emise facturi pe numele ONG-ului;
  • 462 „Creditori diverși”, cu cheltuielile ocazionate de înființarea persoanei juridice fără scop patrimonial, dacă aceste cheltuieli sunt suportate de asociați sau de membrii fondatori.
Remarcă:
De regulă, cheltuielile de constituire sunt suportate de unul sau mai mulți asociați.

Particularități privind cedarea imobilizărilor necorporale

Un aspect specific organizațiilor nonprofit este recunoașterea veniturilor din cedare în două conturi distincte pe cele două categorii de activități, respectiv fără scop patrimonial și economice.

Astfel, pct. 138 alin. (2) din OMFP nr. 3.103/2017 prevede că, „în scopul prezentării în contul rezultatului exercițiului, câștigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieșirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferență între veniturile generate de ieșirea activului și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, și trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul rezultatului exercițiului (la elementul «Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial» pentru activitățile fără scop patrimonial, respectiv «Alte venituri din exploatare» pentru activitățile economice, sau la elementul «Alte cheltuieli de exploatare», corespunzător activităților fără scop patrimonial, respectiv activităților economice)”.

Particularități privind costul de achiziție al imobilizărilor necorporale și corporale

Similar dispozițiilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, și OMFP nr. 3.103/2017 a introdus recunoașterea reducerilor comerciale înscrise pe factura de achiziție care acoperă în totalitate contravaloarea imobilizărilor achiziționate și a reducerilor comerciale primite ulterior facturării activelor imobilizate în categoria veniturilor în avans, respectiv în contul 475 „Subvenții pentru investiții”, care trebuie urmărit distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și pentru cele economice.

Corespunzător celor două tipuri de activități, și reluarea veniturilor în avans la venituri curente pe măsura amortizării imobilizărilor se face în două conturi distincte, respectiv:

  • 7382 „Venituri din subvenții pentru investiții” – pentru activitățile fără scop patrimonial; și
  • 7584 „Venituri din subvenții pentru investiții” – pentru activitățile economice.

Particularități privind reevaluarea imobilizărilor corporale

Elementele specifice organizațiilor nonprofit conform OMFP nr. 3.103/2017 în ceea ce privește reevaluarea activelor imobilizate sunt următoarele:

● existența a două analitice pentru contul 105 „Rezerve din reevaluare” corespunzător celor două categorii de activități, respectiv fără scop patrimonial și economice;

● existența a două analitice pentru contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” corespunzător celor două categorii de activități, respectiv fără scop patrimonial și economice;

● existența a două conturi pentru înregistrarea plusurilor de valoare recunoscute în categoria veniturilor și a unui singur cont pentru evidențierea minusurilor de valoare recunoscute în categoria cheltuielilor:

  • 7385 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale” – pentru activitățile fără scop patrimonial;
  • 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale” – pentru activitățile economice;
  • 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale” – pentru întreaga activitate.
Remarcă:
În cazul organizațiilor nonprofit care aplică reglementarea menționată nu este posibilă trecerea de la metoda reevaluării la metoda costului pentru activitățile fără scop patrimonial.

Particularități privind evaluarea la data bilanțului

Specifică organizațiilor nonprofit este și recunoașterea veniturilor din diminuarea sau anularea ajustărilor pentru depreciere în două conturi distincte pe cele două categorii de activități, respectiv fără scop patrimonial și economice.

Astfel, pct. 175 din OMFP nr. 3.103/2017 prevede următoarele:

„(1) O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

(2) În conturile 6813 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor», respectiv 7384 «Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare» (pentru activitățile fără scop patrimonial) și 7813 «Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor» (pentru activitățile economice) se evidențiază numai deprecierile aferente imobilizărilor corporale a căror evidență este efectuată la cost, și nu la valoare reevaluată.”

Particularități privind cedarea și casarea imobilizărilor corporale

Un element specific organizațiilor nonprofit este recunoașterea veniturilor din cedare în două conturi distincte pe cele două categorii de activități, respectiv fără scop patrimonial și economice.

Astfel, pct. 182 din OMFP nr. 3.103/2017 prevede următoarele:

„(1) În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări corporale sunt evidențiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării și alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

(2) În scopul prezentării în contul rezultatului exercițiului, câștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale se determină ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, și trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul rezultatului exercițiului (la elementul «Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial» pentru activitățile fără scop patrimonial, respectiv «Alte venituri din exploatare» pentru activitățile economice sau la elementul «Alte cheltuieli de exploatare», corespunzător activităților fără scop patrimonial, respectiv activităților economice).”

Particularități privind imobilizările financiare

Pentru organizațiile nonprofit care aplică OMFP nr. 3.103/2017 reținem cu titlu de particularitate pct. 184 alin. (2): „Diferența dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite și valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entități, precum și diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu active pe termen scurt (creanțe) și valoarea activelor care fac obiectul participației se înregistrează pe seama veniturilor (contul 734 «Venituri financiare rezultate din activitățile fără scop patrimonial» pentru activitatea fără scop patrimonial, respectiv 768 «Alte venituri financiare» pentru activitățile economice), la data dobândirii acelor titluri.”

Remarcă:
Conform pct. 334 din reglementarea amintită, în cadrul categoriilor de cheltuieli, contabilizate după natura lor, conturile de cheltuieli se dezvoltă obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activități, respectiv fără scop patrimonial, cu destinație specială, potrivit legii, și economice.

Exemplu

Alfa este o asociație profesională care nu desfășoară activități economice. Ea efectuează următoarele operațiuni:

a) Efectuează cheltuieli de constituire a asociației în sumă de 5.000 lei. Conform politicii contabile adoptate, perioada de amortizare a acestor cheltuieli este de 5 ani.

b) La 31.12.N achiziționează un program informatic în valoare de 8.000 lei, TVA 19%, care se amortizează în 3 ani. La sfârșitul celui de-al doilea an de funcționare vinde programul informatic la prețul de vânzare de 10.000 lei, TVA 19%.

c) La 31.12.N cumpără un calculator pentru care primește din partea furnizorului o reducere de 100%, prețul de vânzare afișat în magazin fiind de 3.000 lei. Calculatorul este amortizat în 5 ani.

d) La aceeași dată achiziționează un calculator la costul de 3.000 lei, TVA 19%. La 01.03.N+1 primește de la furnizor o reducere comercială de 500 lei, TVA 19%, aferentă facturii respective. Calculatorul este pus în funcțiune la finalul lunii decembrie N și se amortizează în 5 ani.

e) La 31.12.N-1 achiziționează o clădire la costul de 100.000 lei, care se amortizează în 10 ani.
e1) La sfârșitul anului N+1 are loc o primă reevaluare a activului, valoarea justă fiind de 84.000 lei.
e2) La sfârșitul anului N+4 are loc a doua reevaluare, valoarea justă fiind de 49.500 lei.
e3) La sfârșitul anului N+6 are loc a treia reevaluare, valoarea justă fiind de 26.700 lei.
e4) La sfârșitul anului N+8 are loc o ultimă reevaluare, valoarea justă fiind de 13.900 lei.

f) Asociația deține un teren cu valoarea de intrare de 10.000 lei, care la inventarul de la finalul anului N are o valoare de inventar de 8.000 lei. La inventarul de la finalul anului N+1, valoarea de inventar a activului este de 9.500 lei.

g) La sfârșitul celui de-al patrulea an de funcționare casează un calculator cu valoarea contabilă de 000 lei și amortizare cumulată de 14.000 lei, rezultând materiale în valoare de 1.000 lei. Cheltuielile generate de casare (materiale auxiliare) sunt de 500 lei.

h) În anul N, asociația contribuie cu aport în natură la constituirea capitalului unei societăți, constând într-un utilaj cu valoarea contabilă de intrare de 25.000 lei și amortizare cumulată de 10.000 lei. În schimbul aportului, asociația primește 1.000 de acțiuni la prețul de emisiune de 20 lei/acțiune, pe care le clasifică în categoria alte titluri imobilizate.

Ne propunem să contabilizăm operațiunile de mai sus.

a1) Recunoașterea cheltuielilor de constituire:
5.000 lei 201/01
„Cheltuieli de constituire” /
activități fără scop
patrimonial
= 462
„Creditori diverși”
5.000 lei
a2) Înregistrarea amortizării anuale a cheltuielilor de constituire (5.000 lei/5 ani):
1.000 lei 6811/01
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor” / activități
fără scop patrimonial
= 2801.01
„Amortizarea cheltuielilor
de constituire
privind activitățile
fără scop patrimonial”
1.000 lei

b1) Achiziția programului informatic utilizat pentru activitățile fără scop patrimonial:

Fiind vorba despre o activitate neeconomică, TVA se include în costul de achiziție.
Cost de achiziție = 8.000 lei + 8.000 lei x 19% = 9.520 lei
9.520 lei 208/01
„Alte imobilizări necorporale” /
Programe informatice
utilizate în activități
fără scop patrimonial
= 404
„Furnizori de imobilizări”
9.520 lei
b2) Înregistrarea amortizării lunare a programului informatic folosit pentru activitățile fără scop patrimonial (9.520 lei/(3 ani x 12 luni/an)):
264,44 lei 6811/01
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor” / activități
fără scop patrimonial
= 2808.01
„Amortizarea altor
imobilizări necorporale
privind activitățile
fără scop patrimonial” /
Programe informatice
264,44 lei

b3) Vânzarea programului informatic folosit pentru activitățile fără scop patrimonial:

Amortizare cumulată pe 2 ani = 3.173,3 lei/an x 2 ani = 6.346,7 lei

–  Prețul de vânzare:
10.000 lei 461
„Debitori diverși”
= 7383
„Venituri rezultate
din vânzarea activelor
corporale/necorporale”
10.000 lei
–  Scoaterea din evidență:
9.520,0 lei
6.346,7 lei

3.173,3 lei
%
2808.01
„Amortizarea altor
imobilizări necorporale
privind activitățile
fără scop patrimonial” /
Programe informatice
6583/01
„Cheltuieli privind
activele cedate și alte
operațiuni de capital” /
activități fără scop
patrimonial
= 208/01
„Alte imobilizări necorporale” /
Programe informatice
utilizate în activități
fără scop patrimonial
9.520,0 lei
c1) Recunoașterea calculatorului la valoarea justă, considerată a fi prețul de vânzare afișat în magazin și înscris pe factură:
3.000 lei 214.01
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
= 4758/01
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții” / activități
fără scop patrimonial
3.000 lei
c2) Înregistrarea amortizării lunare a calculatorului (3.000 lei/(5 ani x 12 luni/an)):
50 lei 6811/01
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor” / activități
fără scop patrimonial
= 2814.01
„Amortizarea altor
imobilizări corporale
privind activitățile
fără scop patrimonial”
50 lei
Și concomitent, transferul lunar al venitului în avans la venituri curente pentru aceeași valoare:
50 lei 4758/01
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții” / activități
fără scop patrimonial
= 7382
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
50 lei
d1) Achiziția calculatorului la costul de 3.570 lei (3.000 lei + 3.000 lei x 19%):
3.570 lei 214.01
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
3.570 lei
d2) Înregistrarea amortizării lunare a activului în ianuarie și februarie N+1 (3.570 lei/(5 ani x 12 luni/an)):
59,5 lei 6811/01
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor” / activități
fără scop patrimonial
= 2814.01
„Amortizarea altor
imobilizări corporale
privind activitățile
fără scop patrimonial”
59,5 lei
d3) Înregistrarea reducerii comerciale primite (500 lei + 500 lei x 19%):
595 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 4758/01
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții” / activități
fără scop patrimonial
595 lei
d4) Înregistrarea amortizării calculatorului în luna martie N:
59,5 lei 6811/01
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor” / activități
fără scop patrimonial
= 2814.01
„Amortizarea altor
imobilizări corporale
privind activitățile
fără scop patrimonial”
59,5 lei
Și concomitent, reluarea lunară a venitului în avans la venituri curente pe durata de viață rămasă a calculatorului (595 lei/(5 ani x 12 luni/an – 2 luni)):
10,2 lei 4758/01
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții” / activități
fără scop patrimonial
= 7382
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
10,2 lei

e1) Prima reevaluare a activului, la sfârșitul anului N+1:

Cost                                                                                                                                  100.000 lei
Amortizare anuală = 100.000 lei/10 ani                                                                       10.000 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N și N+1) = 10.000 lei/an x 2 ani                            20.000 lei
Valoare contabilă netă = 100.000 lei – 20.000 lei                                                        80.000 lei
Valoare justă                                                                                                                     84.000 lei
Diferență pozitivă din reevaluare = 84.000 lei – 80.000 lei                                          4.000 lei
–  Eliminarea amortizării cumulate din valoarea brută:
20.000 lei 2812.01
„Amortizarea construcțiilor
privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 212.01
„Construcții
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
20.000 lei
–  Înregistrarea diferenței pozitive din reevaluare:
4.000 lei 212.01
„Construcții
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
= 105.01
„Rezerve din reevaluare
privind activitățile
fără scop patrimonial”
4.000 lei

e2) A doua reevaluare a activului, la sfârșitul anului N+4:

Valoare justă (calculată anterior)                                                                                  84.000 lei
Durată de viață rămasă = 10 ani – 2 ani                                                                               8 ani
Amortizare anuală = 84.000 lei/8 ani                                                                            10.500 lei
Amortizare cumulată pe 3 ani (N+2, N+3 și N+4) = 10.500 lei/an x 3 ani                31.500 lei
Valoare contabilă netă = 84.000 lei – 31.500 lei                                                           52.500 lei
Valoare justă                                                                                                                     49.500 lei
Diferență negativă din reevaluare = 52.500 lei – 49.500 lei                                         3.000 lei
–  Eliminarea amortizării cumulate din valoarea brută:
31.500 lei 2812.01
„Amortizarea construcțiilor
privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 212.01
„Construcții
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
31.500 lei
–  Înregistrarea diferenței negative din reevaluare:
3.000 lei 105.01
„Rezerve din reevaluare
privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 212.01
„Construcții
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
3.000 lei

e3) A treia reevaluare a activului, la sfârșitul anului N+6:

Valoare justă (calculată anterior)                                                                                  49.500 lei
Durată de viață rămasă = 8 ani – 3 ani                                                                                 5 ani
Amortizare anuală = 49.500 lei/5 ani                                                                              9.900 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N+5 și N+6) = 9.900 lei/an x 2 ani                           19.800 lei
Valoare contabilă netă = 49.500 lei – 19.800 lei                                                          29.700 lei
Valoare justă                                                                                                                     26.700 lei
Diferență negativă din reevaluare = 29.700 lei – 26.700 lei                                        3.000 lei
–  Eliminarea amortizării cumulate din valoarea brută:
19.800 lei 2812.01
„Amortizarea construcțiilor
privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 212.01
„Construcții
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
19.800 lei
–  Înregistrarea diferenței negative din reevaluare:
3.000 lei
1.000 lei2.000 lei
%
105.01
„Rezerve din reevaluare
privind activitățile
fără scop patrimonial”
655/01
„Cheltuieli din reevaluarea
imobilizărilor corporale” /
activități fără scop
patrimonial
= 212.01
„Construcții
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
3.000 lei

e4) A patra reevaluare a activului, la sfârșitul anului N+8:

Valoare justă (calculată anterior)                                                                                  26.700 lei
Durată de viață rămasă = 5 ani – 2 ani                                                                                 3 ani
Amortizare anuală = 26.700 lei/3 ani                                                                              8.900 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N+7 și N+8) = 8.900 lei/an x 2 ani                           17.800 lei
Valoare contabilă netă = 26.700 lei – 17.800 lei                                                             8.900 lei
Valoare justă                                                                                                                     13.900 lei
Diferență pozitivă din reevaluare = 13.900 lei – 8.900 lei                                            5.000 lei
–  Eliminarea amortizării cumulate din valoarea brută:
17.800 lei 2812.01
„Amortizarea construcțiilor
privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 212.01
„Construcții
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
17.800 lei
–  Înregistrarea diferenței pozitive din reevaluare prin compensarea cheltuielii anterioare, de 2.000 lei:
5.000 lei 212.01
„Construcții
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
= %
7385
„Venituri din reevaluarea
imobilizărilor corporale”
105.01
„Rezerve din reevaluare
privind activitățile
fără scop patrimonial”
5.000 lei
2.000 lei


3.000 lei

f1) Inventarul de la finalul anului N:

Valoarea de inventar a terenului, de 8.000 lei, este mai mică decât valoarea de intrare, de 10.000 lei, deci se constituie o ajustare pentru depreciere în sumă de 2.000 lei (10.000 lei – 8.000 lei):
2.000 lei 6813/01
„Cheltuieli de exploatare
privind ajustările pentru
deprecierea imobilizărilor” /
activități fără scop
patrimonial
= 2911.01
„Ajustări pentru deprecierea
terenurilor și amenajărilor
de terenuri privind
activitățile fără scop
patrimonial”
2.000 lei

f2) Inventarul de la finalul anului N+1:

Valoarea de inventar a terenului, de 9.500 lei, este mai mică decât valoarea de intrare, de 10.000 lei.Prin urmare, este nevoie de o ajustare pentru depreciere în sumă de 500 lei (10.000 lei – 9.500 lei).

Din anul precedent există constituită deja o ajustare în valoare de 2.000 lei, deci ajustarea existentă este diminuată cu 1.500 lei (2.000 lei – 500 lei):
1.500 lei 2911.01
„Ajustări pentru deprecierea
terenurilor și amenajărilor
de terenuri privind
activitățile fără scop
patrimonial”
= 7384
„Venituri din provizioane
și ajustări pentru
depreciere privind
activitatea de exploatare”
1.500 lei
g1) Înregistrarea cheltuielilor generate de casarea calculatorului:
500 lei 6588/01
„Alte cheltuieli
de exploatare” / activități
fără scop patrimonial
= 3021
„Materiale auxiliare”
500 lei
g2) Înregistrarea pieselor de schimb recuperate:
1.000 lei 3024
„Piese de schimb”
= 7388
„Alte venituri
din activitățile
fără scop patrimonial”
1.000 lei
g3) Scoaterea din funcțiune a calculatorului:
20.000 lei
14.000 lei
  6.000 lei
%
2814.01
„Amortizarea altor
imobilizări corporale
privind activitățile
fără scop patrimonial”

6588/01
„Alte cheltuieli
de exploatare” / activități
fără scop patrimonial
= 214.01
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
20.000 lei
h1) Valoarea contabilă a imobilizării acordate în natură:
25.000 lei
10.000 lei
15.000 lei
%
2813.01
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport
privind activitățile
fără scop patrimonial”
265
„Alte titluri imobilizate”
= 2131.01
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)
pentru activitățile
fără scop patrimonial”
25.000 lei
h2) Înregistrarea diferenței de 5.000 lei (1.000 acțiuni x 20 lei/acțiune – 15.000 lei) dintre remunerarea primită și valoarea contabilă a aportului:
5.000 lei 265
„Alte titluri imobilizate”
= 7348
„Alte venituri
de natură financiară”
5.000 lei

BIBLIOGRAFIE
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 984/12.12.2017.

 Acest articol este preluat din lucrarea Contabilitatea altor tipuri de entități, autori Adriana Florina Popa (coordonator), Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Liviu-Marian Matac, Ileana Nișulescu-Ashrafzadeh, Aurelia Ștefănescu și Adriana Tiron-Tudor, apărută la Editura CECCAR în anul 2018.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.