Tratamentul contabil și fiscal al tichetelor cadou și cadourilor pentru salariații entităților economice

Tratamentul contabil și fiscal al tichetelor cadou și cadourilor pentru salariații entităților economice

Numărul 30-31, 8-21 august 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

dr. ec., expert contabil Ludovica Breban
expert contabil Ioana Veronica Prune-Jula
Zalău

REZUMAT
În apropierea sărbătorilor sau a altor evenimente speciale, fiecare familie își pregătește un buget care să cuprindă și cadouri pentru cei dragi, orice sumă de bani în plus fiind binevenită. Una dintre opțiunile companiilor care doresc să le ofere salariaților sărbători mai frumoase o reprezintă tichetele cadou.
Suntem convinși că societățile care recurg la această opțiune se gândesc la avantajele ambelor părți: angajatorii pot scădea sumele respective la calculul impozitului pe profit și își țin angajații aproape, iar salariaților le cresc bugetul familiei și evident și puterea de cumpărare. De asemenea, ei nu plătesc impozit pe venit pentru tichetele cadou în valoare de maximum 150 lei, iar acestea sunt scutite de contribuțiile sociale obligatorii și pot fi acordate atât salariaților, cât și copiilor lor.

Termeni-cheie: tichet cadou, protocol, impozit pe venit, contribuții sociale, cheltuieli sociale

Clasificare JEL: M41, K34

➔ Introducere

Potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, și normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, tichetele cadou se procură de către angajatori de la unitățile emitente și se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, precum și pentru cheltuieli sociale.

Tichetele cadou se pot oferi salariaților, atât cu copii, cât și fără, astfel: salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, copiilor minori ai angajaților și angajaților cu ocazia zilei de 1 iunie, Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.

Valoarea maximă neimpozabilă și nesupusă contribuțiilor obligatorii este de 150 lei/eveniment/persoană. Se pot acorda tichete și în sumă mai mare de 150 lei, caz în care asupra diferenței dintre valoarea lor și acest plafon se aplică impozitul pe venit de 16% și contribuțiile sociale obligatorii.

Așadar, salariații și copiii lor minori pot primi aceste beneficii de Paște, Crăciun sau cu ocazia sărbătorilor similare ale altor culte religioase. Mai mult, dacă ambii părinți au același angajator, fiecare dintre ei va putea primi tichete cadou sau cadouri atât pentru el, cât și pentru copiii săi minori.

➔ Tratamentul fiscal și contabil și condițiile de acordarea tichetelor cadou

Acordarea de tichete cadou în limita a 150 lei/eveniment/persoană

Potrivit art. 76 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal, din punctul de vedere al salariatului, tichetele cadou acordate potrivit legii intră în categoria veniturilor din salarii și asimilate acestora, mai precis ca avantaje în bani sau în natură, cu excepția destinațiilor și limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a) din acest act normativ. De asemenea, la alin. (4) se stipulează că veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite salariaților și în beneficiul copiilor minori ai acestora nu sunt supuse impozitului pe venit.

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților și cele acordate în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie, Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu prilejul zilei de 8 martie sunt neimpozabile dacă valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei. Aceste venituri realizate de persoane fizice nu sunt impozabile nici dacă se primesc în baza unor legi speciale și finanțate de la buget. Normele de aplicare a Codului fiscal specifică faptul că limita de 150 lei se aplică separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate cu fiecare ocazie dintre cele menționate anterior, pentru fiecare angajat și pentru fiecare copil minor al acestuia, chiar și în cazul în care părinții lucrează la același angajator. Partea care depășește limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii.

Din punctul de vedere al angajatorului, dacă acesta este plătitor de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (3) din Codul fiscal, cheltuielile cu tichetele cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora au deductibilitate limitată, respectiv acestea trebuie să se încadreze în limita unei cote de 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acordarea de tichete cadou salariaților se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 193/2006.În normele de aplicare a acestei legi se stabilește că salariații care desfășoară o activitate într-o relație de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Codul muncii sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale și în limita prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită „Tichete cadou”.

De asemenea, angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, vor stabili prin regulamentul intern prevederi referitoare la acordarea tichetelor cadou, cum ar fi determinarea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor care se încadrează în cheltuielile sociale și care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări servicii cu unitățile emitente de tichete cadou.

În continuare vom prezenta monografia contabilă a acordării de tichete cadou și de cadouri în natură cu ocazia sărbătorilor și evenimentelor specificate în Codul fiscal, în cazul în care acestea se încadrează în limita a 150 lei/eveniment/persoană.

Exemplu

Societatea X achiziționează 200 de tichete cadou cu scopul de a le oferi angajaților săi.

1. Înregistrarea facturii la achiziționarea tichetelor cadou:
200 tichete cadou x 10 lei/buc.2.000,0 lei
20 lei (imprimatele) + TVA (19%)23,8 lei
Total factură2.023,8 lei
2.000 lei5328
„Alte valori”
(analitic distinct)
=401
„Furnizori”
2.000 lei
23,8 lei
20,0 lei


3,8 lei
%
628
„Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terți”
4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
23,8 lei

Conform normelor de aplicare a Legii nr. 193/2006, entitatea X are obligația legală de a întocmi și organiza evidența tichetelor cadou potrivit anexelor prevăzute în aceste norme, în funcție de situațiile concrete apărute cu ocazia achiziționării, oferirii sau returnării acestora. Astfel, la acordarea lor efectivă se va proceda la întocmirea unui tabel centralizator în care sunt trecuți toți angajații care beneficiază de facilitățile respective, iar la fiecare salariat se va insera o coloană cuprinzând numărul de copii, cu nume, CNP, număr de tichete primite, preț și valoare.

2. La momentul acordării tichetelor cadou, acestea se scot din evidență pe baza tabelului întocmit:
2.000 lei6458
„Alte cheltuieli privind
asigurările și protecția socială”
=5328
„Alte valori”
(analitic distinct)
2.000 lei
Dacă tichetele cadou sunt utilizate pentru publicitate și marketing, înregistrarea este următoarea:
2.000 lei623
„Cheltuieli de protocol,
reclamă și publicitate”
=5328
„Alte valori”
(analitic distinct)
2.000 lei

Pentru acțiunile de protocol se va ține cont de prevederile art. 25 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, tichetele cadou fiind deductibile la calculul impozitului pe profit în limita a 2% din profitul contabil.

3. Plata furnizorului de tichete:
2.023,8 lei401
„Furnizori”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
2.023,8 lei

Acordarea de tichete cadou cu depășirea limitei de 150 lei/eveniment/persoană

Dacă la oferirea de tichete cadou cu ocazia unui eveniment se depășește limita de 150 lei/persoană, pe statul de plată diferența se adună cu alte venituri, obținându-se venitul brut total, asupra căruia se aplică toate contribuțiile și impozitul pe salariu, rezultând restul de plată al angajatului. În acest sens, statul de salarii se înregistrează în contabilitate astfel: 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 „Personal – salarii datorate”, cu valoarea salariilor angajaților, dar fără diferența de tichete cadou peste limita de 150 lei.

– Reținerile din salariul angajatului:
421
„Personal – salarii datorate”
=%
4312
„Contribuția personalului
la asigurările sociale”
(10,5% aplicat la venitul brut total)
4314
„Contribuția angajaților pentru
asigurările sociale de sănătate”
(5,5% aplicat la venitul brut total)
4372
„Contribuția personalului
la fondul de șomaj”
(0,5% aplicat la venitul brut total)
444
„Impozitul pe venituri
de natura salariilor”
(aplicat la venitul impozabil,
inclusiv diferența de tichete cadou)
– Contribuțiile angajatorului aplicate la venitul brut total, incluzându-se și valoarea diferenței care depășește limita de 150 lei:
64x
Cheltuieli cu personalul
=43x
Asigurări sociale
și protecție socială

Contribuțiile sociale ale angajatorului sunt: CAS – 15,8% pentru condiții normale de muncă (20,8% pentru condiții deosebite de muncă sau 25,8% pentru condiții speciale de muncă potrivit Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare), CASS – 5,2%, contribuția de asigurări pentru șomaj – 0,5%, contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate – 0,85%, contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – 0,25%, contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale – în funcție de codul CAEN.

Trebuie menționat că la fiecare termen de calcul al impozitului pe profit valoarea din contul 6458 „Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială” se compară cu limita de deductibilitate (5%) asupra rulajului debitor al contului 641 „Cheltuieli cu salariile personalului”. Dacă valoarea din contul 6458 este mai mică decât această limită, ea este deductibilă integral, iar dacă este mai mare, diferența dintre valoarea din contul 6458 și limita de 5% reprezintă cheltuială nedeductibilă și trebuie adunată la baza impozabilă a impozitului pe profit.

Acordarea de cadouri

În cazul în care drept cadouri pentru diferite evenimente se achiziționează jucării pentru copii, pe baza facturii și a notei de intrare-recepție întocmite de entitate se face următoarea înregistrare:
%
3028
„Alte materiale consumabile”
4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”

La acordarea efectivă a bunurilor oferite cadou, acestea se scot din evidență pe baza bonului de consum, prin articolul contabil:

6458
„Alte cheltuieli privind
asigurările și protecția socială”
=3028
„Alte materiale consumabile”
➔ Concluzii

Din studiile efectuate constatăm că legislația actuală (Codul fiscal) este mult mai permisivă pentru angajatori în ceea ce privește acordarea tichetelor cadou. Astfel, ele sunt scutite de impozit pentru valori de până la 150 lei și pot fi oferite atât salariaților, cât și copiilor minori ai acestora. Pentru angajatori, cheltuielile cu cadourile în bani și în natură sunt scăzute la calculul impozitului pe profit în limita unei cote de 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Acordarea tichetelor cadou nu ține cont de mărimea entității economice, ele putându-se oferi și dacă aceasta are un singur angajat.

Oferirea de tichete cadou în perioada sărbătorilor și cu ocazia unor evenimente speciale este o modalitate de răsplătire a angajaților și o bucurie pentru aceștia și pentru copiii lor minori.

În concluzie, acordarea de tichete cadou are avantaje certe pentru angajatori, oferind în același timp angajaților posibilitatea de a procura cadourile dorite pentru ei și pentru cei dragi lor și, de ce nu, un zâmbet în plus.

BIBLIOGRAFIE
  1. Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial nr. 823/06.10.2006, cu modificările ulterioare.
  2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial nr. 345/18.05.2011, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial nr. 446/23.05.2006, cu modificările ulterioare.
  5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: Kurhan / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.