Vânzarea mărfurilor sub preţul de achiziţie

Vânzarea mărfurilor sub prețul de achiziție

Numărul 37, 25 sept. - 1 oct. 2018  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Obiectul acestui articol îl constituie prezentarea unor aspecte legate de vânzarea mărfurilor sub prețul de achiziție. Astfel, vom avea în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează activitățile din sectorul comercial și al serviciilor de piață în ceea ce privește cerințele necesare desfășurării activităților respective, structurile de vânzare, practicile comerciale și regulile generale de comercializare, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia.

Termeni-cheie: vânzare de lichidare, vânzare de soldare, vânzare promoțională, preț redus

Clasificare JEL: F13, O24, M41


Conform Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 și Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, îi este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepția vânzărilor:

 • de lichidare;
 • de soldare;
 • efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică;
 • promoționale;
 • de produse destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut și este evident că bunurile respective nu mai pot fi vândute în condiții comerciale normale;
 • de produse care într-o perioadă de trei luni de la aprovizionare nu au fost vândute;
 • accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate;
 • de produse la un preț aliniat la cel legal practicat de ceilalți comercianți din aceeași zonă comercială, pentru același produs, determinat de mediul concurențial;
 • de produse cu caracteristici identice ale căror prețuri de reaprovizionare s-au diminuat.

De asemenea, excepție este și cazul produselor aflate în pachete de servicii.

OG nr. 99/2000 reglementează activitățile din sectorul comercial și al serviciilor de piață în ceea ce privește cerințele necesare desfășurării acestor activități, structurile de vânzare, practicile comerciale și regulile generale de comercializare, precum și sancțiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia. Actul normativ menționat vizează activitățile comerciale desfășurate și serviciile prestate pe teritoriul României.

Important!
Nu este permisă vânzarea în pierdere pentru vânzările promoționale.
Vânzarea în pierdere înseamnă orice vânzare la un preț egal sau inferior costului de achiziție, așa cum este definit acesta în reglementările legale în vigoare.
Vânzările de lichidare

Prin vânzare de lichidare se înțelege orice vânzare precedată sau însoțită de publicitate și anunțată sub denumirea de lichidare și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalității stocului de produse sau numai a unei părți a acestuia dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Vânzările de lichidare se pot realiza în următoarele situații:

 • încetarea definitivă a activității comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriașului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepția situațiilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acționar;
 • încetarea din proprie inițiativă a activității comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locație ori mandat, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive sau a uneia de evacuare silită;
 • întreruperea activității comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puțin cinci luni după terminarea operațiunilor de lichidare;
 • schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în acea structură;
 • modificarea condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare, dacă lucrările de transformare și amenajare depășesc 30 de zile și sunt efectuate în interiorul ei, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condițiilor de exercitare a activității în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuție având o clauză de aprovizionare exclusivă;
 • vânzarea stocului de produse de către moștenitorii legali ai comerciantului defunct;
 • deteriorarea gravă, din cauza unor calamități ori acte de vandalism, a unei părți sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

Poate fi dat ca exemplu cazul unei societăți care are ca activitate comerțul cu amănuntul și decide să își schimbe profilul de activitate, devenind prestatoare de servicii.

Lichidarea stocului de marfă existent
Orice anunț sau altă formă de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a vânzării și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în care operațiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

Pe durata vânzărilor de acest tip se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării și aflate în stocul unității comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spațiile destinate vânzării și cele aflate în depozitele structurii de vânzare. Mărfurile deținute în antrepozite și/sau în depozite situate în afara structurii de vânzare pentru care a fost făcută notificarea nu intră în componența stocului de lichidat.

Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare și a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătorești ori la data deteriorării grave din cauza unor calamități sau acte de vandalism.

În cazul vânzărilor de lichidare este necesară o notificare la primăria localității în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului București, în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente legale proveniența produselor respective.

La cererea organelor de control abilitate, comerciantul trebuie să justifice cu documente legale situația care a motivat vânzarea de lichidare.

Vânzările de soldare

Vânzarea de soldare este orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea soldare/soldări/solduri și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de soldare și oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date.

Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în acea structură de vânzare, în spațiile de vânzare și depozitele acesteia, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzărilor respective, și nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul acestora.

Perioadele de soldări se stabilesc de comerciant între următoarele limite:

 • 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă;
 • 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară-vară.

Comercianții au obligația să notifice la primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea perioada în care efectuează aceste vânzări cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor.

Orice anunț sau altă formă de publicitate trebuie să specifice data de debut a vânzării de soldare și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus soldării, în cazul în care operațiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică

Vânzările în cadrul structurilor denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică sunt vânzările din producția proprie, efectuate direct spre consumatori de către producători, aceștia îndeplinind obligațiile ce îi revin oricărui comerciant care desfășoară comerț cu amănuntul. Vânzările cu preț redus prin magazin sau depozit de fabrică nu sunt supuse notificării.

În cazul acestora, producătorii pot practica vânzări cu preț redus pentru acea parte din producția lor care îndeplinește următoarele condiții asupra cărora consumatorii au fost informați:

 • nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricație;
 • face obiectul retururilor din rețeaua comercială;
 • reprezintă stocul din producția sezonului anterior rămas nevândut.

Excepție fac produsele alimentare.

Orice producător care vinde cu preț redus o parte a producției sale este obligat să pună la dispoziție organelor de control abilitate toate documentele legale care justifică originea și data de fabricație a mărfurilor ce fac obiectul acestor vânzări.

Vânzările promoționale

Vânzările promoționale sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry/prestările de servicii de piață care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, în următoarele condiții:

 • să nu fie efectuate în pierdere;
 • să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum și la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent;
 • produsele și serviciile promovate să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunțate a acestor vânzări sau comerciantul să informeze consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

Nu sunt considerate vânzări promoționale acțiunile de promovare efectuate de producători și cele de lansare de produse/servicii noi pe piață.

Vânzările cu preț redus care presupun anunțarea consumatorilor despre o reducere de prețuri ce comportă o comparație exprimată în cifre sunt supuse următoarelor reguli de fixare și publicitate a prețurilor:

✔ Orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Prețul redus trebuie să fie inferior celui de referință, acesta din urmă reprezentând cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

✔ Orice anunț de reducere de prețuri, indiferent de forma, modul de publicitate și motivația reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor și să indice în cifre o reducere în raport cu prețurile de referință, excepție făcând:

 • publicitățile comparative de preț;
 • anunțurile publicitare exclusiv literare, care nu conțin cifre;
 • anunțurile de preț de lansare a unui nou produs pe piață;
 • anunțurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de prețuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare.

✔ Publicitatea prin catalog și ofertele de reducere de prețuri, lansate de comercianții care practică vânzarea prin corespondență, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiția ca această mențiune să figureze vizibil și lizibil în catalog.

✔ Orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

 • fie prin menționarea noului preț lângă cel anterior, barat;
 • fie prin mențiunile „preț nou”, „preț vechi” lângă sumele corespunzătoare;
 • fie prin specificarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă cel anterior, barat.

✔ Se interzice ca o reducere de preț pentru un produs și/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părți din produs și/sau serviciu.

✔ Toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea prețului de referință trebuie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate.

✔ Orice anunț de reducere de prețuri care nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu prețul de referință este considerat o formă de publicitate înșelătoare și este sancționat conform reglementărilor legale în vigoare.

Important!
Regulile enumerate anterior nu se aplică atunci când reducerea de preț pe produs rezultă din creșterea cantității de produs conținută în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestuia sau din creșterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.
Abordarea fiscală

Din cele prezentate mai sus se desprinde concluzia că în cazul vânzărilor de lichidare și de soldare, atunci când acestea se efectuează în pierdere, diferența negativă dintre prețul de vânzare și costul de achiziție este deductibilă din punct de vedere fiscal.

Atenție!
Este foarte important motivul pentru care se vinde în pierdere. De asemenea, pentru ca pierderea să fie deductibilă din punct de vedere fiscal trebuie să se dovedească că prețul de vânzare este stabilit în mod obiectiv.

Exemplu

O societate importă un utilaj în scopul de a-l revinde unui client român. Vânzarea nu are loc la data convenită. Ulterior, activul este vândut unui client extern la un preț inferior celui de import.

În cazul în care se poate justifica faptul că nu a fost posibilă vânzarea la un preț superior costului de achiziție, depășindu-se perioada de trei luni de la aprovizionare, pierderea din vânzare (diferența dintre conturile 607 „Cheltuieli privind mărfurile” și 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”) este considerată deductibilă și nu trebuie făcută ajustarea TVA deduse inițial.

În contabilitate se fac următoarele înregistrări:

–  Înregistrarea importului:

Cost de achiziție = 10.000 euro x 4,60 lei/euro                                                            46.000 lei
Taxă vamală = 46.000 lei x 10%                                                                                        4.600 lei
TVA deductibilă = (46.000 lei + 4.600 lei) x 19%                                                             9.614 lei
50.600 lei 371
„Mărfuri”
= %
401
„Furnizori”
446
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
50.600 lei
46.000 lei

4.600 lei
–  Plata datoriilor în vamă:
14.214 lei
  9.614 lei

  4.600 lei
%
4426
„TVA deductibilă”
446
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
14.214 lei

Valoarea contabilă a activului = 50.600 lei

–  Exportul utilajului (preț de vânzare – 45.500 lei):
45.500 lei 4111
„Clienți”
= 707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
45.500 lei
–  Scăderea din gestiune:
50.600 lei 607
„Cheltuieli
privind mărfurile”
= 371
„Mărfuri”
50.600 lei

Diferența dintre costul de achiziție și prețul de vânzare, în sumă de 5.100 lei (50.600 lei – 45.500 lei), este deductibilă la calculul impozitului pe profit dacă se justifică faptul că vânzarea nu s-a putut realiza în termen de trei luni de la data achiziției la un preț superior valorii contabile.

Excepție
În cazul unei vânzări promoționale, deoarece legea nu permite vânzarea în pierdere, diferența dintre prețul de vânzare și costul de achiziție este nedeductibilă. TVA aferentă acestei diferențe se înregistrează ca o cheltuială nedeductibilă, astfel:
  635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
= 4426
„TVA deductibilă”
 


BIBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, publicată în Monitorul Oficial nr. 235/07.04.2003.
 2. Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, publicată în Monitorul Oficial nr. 914/16.12.2002.
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603/31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare. Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.