Viitorul buget pe termen lung al UE (2021-2027): obiective cu impact semnificativ în vieţile cetăţenilor şi ale întreprinderilor (II)

Viitorul buget pe termen lung al UE (2021-2027): obiective cu impact semnificativ în viețile cetățenilor și ale întreprinderilor (II)

Numărul 23, 19-25 iunie 2018  »  Document

După cum am informat, Comisia Europeană (CE) a prezentat recent propuneri detaliate privind viitoarele programe financiare specifice pentru fiecare sector, pentru viitorul cadru financiar multianual al UE aferent perioadei 2021-2027. Continuăm prezentarea principalelor obiective ale programelor sectoriale incluse în propunerile Executivului de la Bruxelles pentru următorul buget pe termen lung al UE.

„Programul de sprijin pentru reforme” și „Funcția de stabilizare a investițiilor” – instrumente menite să consolideze uniunea economică și monetară a Europei

Pentru următorul buget pe termen lung al UE, CE propune crearea unui Program de sprijin pentru reforme și a unei Funcții de stabilizare a investițiilor. Ambele propuneri fac parte dintr-o agendă mai cuprinzătoare care urmărește aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei și utilizarea bugetului UE pentru a consolida performanțele și reziliența economiilor noastre interdependente. În ultimii ani, au fost luate măsuri importante pentru a consolida uniunea economică și monetară, dar arhitectura sa rămâne incompletă. Noile propuneri răspund unora dintre provocările care nu au fost încă abordate și arată cum poate fi mobilizat bugetul UE în sprijinul stabilității, al convergenței și al coeziunii în zona euro și în UE în ansamblul său.

♦ Programul de sprijin pentru reforme

Programul de sprijin pentru reforme propus va furniza sprijin financiar și tehnic tuturor statelor membre ale UE pentru a le permite să continue și să realizeze reforme prin care să-și modernizeze economiile. Va fi oferit sprijin specific și acelor state membre care doresc să adere la zona euro. Programul de sprijin pentru reforme va avea un buget total de 25 de miliarde euro și va sprijini eforturile de reformă în domenii precum piața produselor și piața muncii, educație, sistemele fiscale, piețele de capital, mediul de afaceri, investițiile în capitalul uman și reformele administrației publice. Programul va fi deschis tuturor statelor membre care doresc să beneficieze de acesta. Acesta cuprinde trei instrumente distincte și complementare:

Instrumentul de realizare a reformelor, cu un buget disponibil pentru toate statele membre de 22 de miliarde euro, care va furniza sprijin financiar pentru realizarea reformelor-cheie identificate în contextul semestrului european;

Instrumentul de sprijin tehnic, care va ajuta statele membre să pună la punct și să realizeze reforme și să își amelioreze capacitatea administrativă. Acest instrument beneficiază de experiența Serviciului de sprijin pentru reforme structurale, care, în ultimii ani, a oferit sprijin pentru mai mult de 440 de proiecte de reformă din 24 de state membre. Instrumentul este deschis tuturor statelor membre și dispune de un buget de 840 milioane euro;

Mecanismul de convergență, cu un buget de 2,16 miliarde euro, care va oferi sprijin tehnic și financiar dedicat statelor membre care au făcut progrese tangibile în direcția aderării la zona euro. Acest mecanism nu aduce atingere criteriilor în vigoare pentru aderarea la zona euro, ci va oferi sprijin practic pentru a asigura o tranziție și o participare cât mai reușite la euro pentru acele state membre care doresc să adopte moneda comună.

♦ Funcția europeană de stabilizare a investițiilor

Propunerea de instituire a unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor are drept scop protejarea investițiilor publice în cazul unor șocuri asimetrice majore și sprijinirea unei relansări economice rapide. Așa cum s-a văzut în perioada crizei, este posibil ca mecanismele de stabilizare existente la nivel național să nu fie suficiente pentru a absorbi anumite șocuri macroeconomice și există adesea riscuri de propagare către alte țări, ceea ce ar avea un impact negativ deosebit de important asupra nivelului investițiilor publice și a economiei reale. Acest nou instrument se concentrează asupra statelor membre din zona euro și asupra țărilor care participă la mecanismul cursului de schimb (MCS II) care nu își mai pot utiliza politica monetară ca pârghie pentru a face față șocurilor.

Noua funcție va completa setul de instrumente existente la nivel național și european, pe de o parte, pentru prevenirea apariției crizelor, inclusiv prin semestrul european și fondurile europene corespondente, și, pe de altă parte, pentru abordarea situațiilor de dificultate financiară, prin asistența acordată prin Mecanismul european de stabilitate și prin asistența pentru balanța de plăți.

În cazul unor șocuri asimetrice majore, Funcția europeană de stabilizare a investițiilor:

va furniza până la 30 miliarde euro sub formă de împrumuturi reciproce (back-to-back) garantate din bugetul UE. Pentru a reduce la minimum riscul de hazard moral, statele membre vor trebui să respecte criterii stricte de eligibilitate, bazate pe politici financiare și macroeconomice solide. Împrumuturile vor oferi sprijin financiar suplimentar în situațiile în care finanțele publice nu mai fac față și ar trebui să vizeze cu precădere menținerea unor investiții publice favorabile creșterii, ceea ce, la rândul său, va permite ca un număr mai mare de persoane să-și păstreze locurile de muncă și ca economia să se redreseze mai rapid;

va include o componentă de grant pentru a acoperi integral costurile aferente dobânzilor. Va fi înființat un nou Fond de sprijinire a stabilizării, care va strânge contribuții de la statele membre corespunzând unei părți din veniturile lor monetare provenite din activele deținute în schimbul bancnotelor furnizate (ceea ce se numește în mod obișnuit „senioraj”). Veniturile din acest fond vor fi alocate bugetului UE pentru a acoperi subvenționarea ratei dobânzii pentru statele membre eligibile. O astfel de subvenționare a ratei dobânzii este importantă pentru a face instrumentul logic din punct de vedere financiar.

Astfel, cum se prevedea în decembrie 2017, funcția de stabilizare poate fi completată, în timp, cu resurse de finanțare suplimentare, provenite din afara bugetului UE, de exemplu prin conferirea unui rol posibil Mecanismului european de stabilitate sau viitorului Fond Monetar European, și cu un posibil mecanism de asigurare voluntară, care ar urma să fie instituit de statele membre. Fondul de sprijinire a stabilizării poate să servească, de asemenea, drept un instrument util în acest context.

Cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum

♦ Se va dubla sprijinul acordat statelor membre care prezintă întârzieri în valorificarea la maximum a potențialului lor național de cercetare și inovare

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, CE propune alocarea a 100 de miliarde euro pentru cercetare și inovare. Astfel, noul program Orizont Europa se va baza pe realizările și pe succesul programului pentru cercetare și inovare anterior (Orizont 2020) și va permite Uniunii Europene să se mențină în fruntea sectorului cercetării și inovării la nivel mondial. Orizont Europa este cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum. Programul va continua să stimuleze excelența științifică prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare (CEC) și al burselor și schimburilor Marie Skłodowska-Curie și va introduce următoarele caracteristici noi:

Un Consiliu European pentru Inovare (CEI), pentru a ajuta UE să devină lider în inovarea creatoare de piețe: propunerea CE va institui un „ghișeu unic“ pentru a asigura aplicarea pe piață a celor mai promițătoare tehnologii revoluționare cu potențial ridicat și pentru a permite celor mai inovatoare întreprinderi existente și nou-înființate să-și extindă ideile. Noul CEI va contribui la identificarea și finanțarea inovațiilor cu evoluție rapidă și cu risc ridicat care prezintă un potențial important de creare a unor piețe complet noi. Consiliul va furniza sprijin direct inovatorilor cu ajutorul a două instrumente de finanțare principale, unul pentru etapele incipiente și celălalt pentru dezvoltare și introducerea pe piață. Consiliul va completa Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT);

Noile misiuni de cercetare și inovare la nivelul UE axate pe provocările societale și pe competitivitatea industrială: în cadrul programului Orizont Europa, CE va lansa noi misiuni cu obiective ambițioase și cu o valoare adăugată europeană puternică. Misiunile vor aborda probleme care ne afectează viața de zi cu zi, cum ar fi combaterea cancerului, mobilitatea ecologică și eliminarea plasticului din oceane. Aceste misiuni vor fi concepute împreună cu cetățenii, părțile interesate, Parlamentul European și statele membre;

Maximizarea potențialului de inovare la nivelul UE: se va dubla sprijinul acordat statelor membre care prezintă întârzieri în ceea ce privește valorificarea la maximum a potențialului lor național de cercetare și inovare. În plus, noile sinergii cu fondurile structurale și de coeziune vor facilita coordonarea și combinarea fondurilor și vor ajuta regiunile să promoveze inovarea;

O mai mare deschidere: principiul „științei deschise” va deveni modul de funcționare al programului Orizont Europa, impunând obligația de a oferi acces liber la publicații și la date. Acest lucru va sprijini introducerea pe piață și va crește potențialul de inovare al rezultatelor generate de finanțarea UE.

O nouă generație de parteneriate europene și intensificarea colaborării cu alte programe ale UE: Orizont Europa va raționaliza parteneriatele pe care UE le programează sau le cofinanțează împreună cu parteneri precum industria, societatea civilă și fundațiile de finanțare, în vederea creșterii eficacității și impactului lor în ceea ce privește îndeplinirea priorităților de politică ale Europei. Orizont Europa va promova legături eficace și operaționale cu alte programe viitoare ale UE, cum ar fi politica de coeziune, Fondul european de apărare, programul Europa digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei, precum și proiectul internațional privind energia de fuziune ITER.

Centrul Comun de Cercetare (JRC), serviciul pentru știință și cunoștințe al Comisiei, va continua să ofere consiliere științifică, sprijin tehnologic și activități specifice de cercetare. 

Alocarea bugetară propusă de 100 de miliarde euro pentru perioada 2021-2027 include 97,6 miliarde euro pentru programul Orizont Europa (dintre care 3,5 miliarde euro vor fi alocate fondului InvestEU) și 2,4 miliarde euro pentru Programul pentru cercetare și formare al Euratom. Programul Euratom, care finanțează activitățile de cercetare și de formare în domeniul siguranței și securității nucleare și al radioprotecției, se va concentra într-o măsură mai mare pe aplicații neenergetice, cum ar fi asistența medicală și echipamentele medicale, și va sprijini, de asemenea, mobilitatea cercetătorilor din domeniul nuclear prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie.

Aproximativ două treimi din creșterea economică a Europei în ultimele decenii a fost generată de inovare. Este de așteptat ca programul Orizont Europa să genereze cunoștințe și tehnologii noi și sporite, să promoveze excelența științifică și să aibă efecte pozitive asupra creșterii economice, a schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și un impact social și de mediu semnificativ. Fiecare euro investit în cadrul programului ar putea genera un profit de până la 11 euro, în termeni de PIB, de-a lungul unei perioade de 25 de ani. Se preconizează că investițiile Uniunii în C&I vor genera în mod direct o creștere estimată de până la 100.000 de locuri de muncă în activități de C&I în „etapa de investiții” (2021-2027).

Programul InvestEU va sprijini crearea de locuri de muncă, creșterea economică și inovarea în Europa

♦ Vor fi sprijinite cu precădere: infrastructurile sustenabile; cercetarea, inovarea și digitalizarea; întreprinderile mici și mijlocii; investițiile sociale și competențele

Comisia Europeană propune, pentru intervalul 2021-2027, crearea programului InvestEU, pentru a grupa sub aceeași cupolă finanțarea acordată de la bugetul UE sub formă de împrumuturi și garanții. InvestEU va reuni multitudinea de programe financiare disponibile în prezent și va extinde modelul de succes al Planului de investiții pentru Europa. Cu InvestEU, CE apreciază că va da un nou impuls investițiilor, inovării și creării de locuri de muncă. „Planul de investiții pentru Europa a atras deja investiții de aproape 290 de miliarde de euro, care, fără el nu ar fi fost posibile, și a oferit finanțare unui număr de 635.000 de întreprinderi mici. Cu InvestEU, dorim să luăm acest model de succes și să-l extindem pentru a acoperi numeroasele programe de finanțare oferite de UE. Simplificăm, facem mai mult cu mai puține resurse și punem un accent sporit pe investițiile sociale”, a declarat președintele CE, Jean-Claude Juncker.

Noul program va fi compus din Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU și Portalul InvestEU.

● Fondul InvestEU

Fondul InvestEU va continua să mobilizeze investiții publice și private în UE, pentru a contribui la acoperirea deficitului de investiții încă semnificativ din Europa. Mai exact, noul fond:

va face mai mult cu mai puține resurse. CE propune alocarea unei sume de 15,2 miliarde de euro pentru Fondul InvestEU. Bugetul UE va putea astfel să furnizeze o garanție de 38 de miliarde de euro, care va fi folosită pentru a sprijini proiecte de importanță strategică în întreaga UE. Prin reunirea unor investiții private și publice, Comisia se așteaptă ca Fondul InvestEU să atragă investiții suplimentare în valoare de peste 650 de miliarde de euro în întreaga UE, pe parcursul perioadei de 7 ani;

va crea un portofoliu diversificat și flexibil. Fondul InvestEU sprijină patru domenii de politică: infrastructuri sustenabile; cercetare, inovare și digitalizare; întreprinderi mici și mijlocii; investiții sociale și competențe. Programul InvestEU va fi, totodată, flexibil: el va avea capacitatea de a reacționa la evoluțiile pieței și ale priorităților politice de-a lungul timpului;

va raționaliza și va simplifica. Programul InvestEU va avea o structură de guvernanță și de raportare unică și coerentă, evitând suprapunerile. Un fond unic va integra numeroasele instrumente financiare de la nivelul UE, precum și normele aplicabile care le însoțesc. Se va putea, astfel, pune un accent sporit pe domeniile și obiectivele de politică, de la sprijinul oferit pentru îndeplinirea obiectivelor climatice de la Paris, la îndeplinirea angajamentelor UE din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale;

va valorifica expertiza locală, națională și europeană a partenerilor noștri de finanțare. Ținând cont de rolul său de bancă publică a UE, de capacitatea sa de a opera în toate statele membre, precum și de experiența sa în gestionarea FEIS, Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) va rămâne principalul partener financiar al Comisiei în cadrul InvestEU. În plus, băncile de promovare și alte instituții regionale și naționale ale statelor membre care pot oferi expertiză și experiență specifice pot deveni parteneri financiari, sub rezerva îndeplinirii unor condiții;

va ajuta statele membre să exploateze mai bine fondurile puse la dispoziția lor de UE. Statele membre vor putea opta să direcționeze o parte a fondurilor care le sunt alocate în cadrul politicii de coeziune către garanția bugetară InvestEU. Toate fondurile direcționate către Fondul InvestEU vor beneficia de garanția UE și de ratingul de credit ridicat al acesteia, fapt care va da o forță sporită investițiilor naționale și regionale. Fondurile respective vor fi utilizate exclusiv în beneficiul statului membru care alege această opțiune. Pentru a facilita implementarea fără probleme a Fondului InvestEU, CE lucrează, de asemenea, la ulterioara simplificare a controlului ajutoarelor de stat în cazul sumelor vărsate de statele membre prin programul InvestEU.

● Platforma de consiliere InvestEU

Platforma de consiliere InvestEU va integra serviciile de consiliere disponibile în prezent în cadrul unui ghișeu unic de asistență pentru dezvoltarea proiectelor. Ea va oferi sprijin și asistență tehnică pentru a ajuta la pregătirea, dezvoltarea, structurarea și implementarea proiectelor, inclusiv la consolidarea capacităților.

● Portalul european pentru proiecte de investiții

Portalul european pentru proiecte de investiții al planului de investiții dă vizibilitate proiectelor de investiții din întreaga UE și va fi continuat în cadrul programului InvestEU. Portalul reunește investitori și promotori de proiecte; el pune la dispoziție o bază de date ușor accesibilă și ușor de utilizat, dă mai multă vizibilitate proiectelor și le permite investitorilor să identifice oportunități de investiții în sectorul sau zona lor de interes. (Sursa: Comisia Europeană)

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.