ANAF propune noi reglementări privind metodele indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora

ANAF propune noi reglementări privind metodele indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora

Numărul 2-3, 18-31 ian. 2023  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit titlului VI-Cap. IV art. 138 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în forma existentă până la data intrării în vigoare a OUG nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal efectua următoarele activități preliminare: analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale; selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situației fiscale personale.

Potrivit prevederilor art. I pct. 31 din OUG nr. 188/2022 , art. 138 alin. (2) a fost modificat, în sensul introducerii unei noi activități preliminare, și anume notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal ca urmare analizei de risc, înainte de selectarea pentru verificarea situației fiscale personale.

Potrivit prevederilor art. I pct. 33 din OUG nr. 188/2022 , după art. 140 s-a introdus un nou art. 1401 care prevede dispoziții cu privire la notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul verificării situației fiscale personale.

Prin OPANAF nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, dat în aplicarea prevederilor art. 138 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, activitățile preliminare verificării situației fiscale personale, pe întregul teritoriu al țării, sunt exercitate de către Direcția generală control venituri persoane fizice.

În procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora sunt prevăzute dispoziții privind activitățile preliminare de analiză de risc și selectare a persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale, activități realizate de structura de la nivelul aparatului central al ANAF, fiind necesară introducerea unor dispoziții referitoare la noua activitate preliminară de notificare a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal înainte de selectare.

Prin noul proiect de ordin publicat pe site-ul ANAF se propun dispoziții referitoare activitate preliminară de notificare într-o secțiune distinctă în cadrul acestei proceduri, care să cuprindă activitățile realizate în procedura de notificare, detalierea persoanelor care fac obiectul notificării, a celor exceptate de la notificare, precum și modelul notificării de conformare raportat la modificările legislative.

Persoanele fizice care fac obiectul notificării sunt persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale, potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, precum și persoanele fizice care în cadrul analizelor de risc punctuale rezultate din controale fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, realizate asupra acestora s-a stabilit un risc de neconformare conform art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Pentru stabilirea persoanelor care nu fac obiectul notificării s-au avut în vedere situațiile în care persoanele fizice vizate deja au luat cunoștință de existența riscului de neconformare fiscală identificat de organul fiscal, astfel:

derularea programelor/proiectelor de creștere a conformării fiscale ca urmare a aplicării prevederilor art. 11 lit. c) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, în cadrul cărora se transmit notificări cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și la posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale;

extinderea verificării la alte perioade fiscale, decât cele cuprinse în avizul de verificare inițial. Exceptarea de la notificarea de conformare a persoanelor fizice aflate în această situație are în vedere următoarele:

Potrivit art. 138 alin. (16) din Codul de procedură fiscală, persoana fizică verificată trebuie informată pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale asupra constatărilor rezultate din verificare. În aplicare acestui text de lege, prin OPANAF 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, au fost reglementate formularul ”Minuta întâlnirii” ( anexa nr. 3.a) precum și instrucțiunile de completare și utilizare. Conform instrucțiunilor, "Minuta întâlnirii" reprezintă documentul în care inspectorii fiscali consemnează, pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale, concluziile uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia sau cu altă persoană fizică cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice și/sau juridice, în urma prezentării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situației fiscale reale sau pentru informarea persoanei verificate asupra constatărilor rezultate din verificare. De asemenea, în minută, la pct. 4, se fac mențiuni cu privire la comunicarea constatărilor parțiale referitoare la elementele patrimoniale verificate până la data încheierii minutei, acestea fiind în strânsă legătură cu indicatorii fiscali și patrimoniali pe baza căror se evaluează riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

„Constatarea necesității extinderii perioadei verificate la alte perioade decât cele prevăzute în avizul de verificare inițial nu poate rezulta decât din probele administrate în cauză. În această situație organul fiscal central este obligat să informeze persoana verificată despre acest fapt, circumstanță pentru care notificarea de conformare nu este necesară, persoana fizică având cunoștință despre riscurile de neconformare care au condus la selectare, precum și despre motivele care conduc la necesitate propunerii de extindere a verificării situației fiscale personale, fiind realizat astfel scopul notificării de conformare. În acest sens, se are în vedere și faptul că pe parcursul verificării situației fiscale personale persoana fizică nu este îngrădită de la depunerea/corectare declarațiilor fiscale, astfel că transmiterea notificării în acest caz ar fi lipsită de eficiență”, menționează reprezentanții ANAF în Referatul de aprobare a actului normativ.

● existența unei soluții de desființare cu refacere dispusă de organele de soluționare a contestației împotriva deciziei de impunere emise în cadrul unei verificări a situației fiscale personale, atât în cazul persoanei fizice căreia i-a fost transmisă o notificare de conformare, potrivit noilor prevederi legale, cât și în cazul persoanei fizice care a fost supusă verificării situației fiscale personale conform vechilor reglementări, fără transmiterea unei notificări de conformare.

Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, exceptarea persoanei fizice căreia i-a fost transmisă o notificare de conformare este susținută de faptul că, în cadrul refacerii verificării situației fiscale personale, se au în vedere strict considerentele deciziei de soluționare a contestației conform art. 279 din Codul de procedură fiscală, considerente comunicate persoanei fizice în cauză conform art. 181 din același act normativ.

Exceptarea persoanei fizice care a fost supusă verificării situației fiscale personale conform vechilor reglementări, fără transmiterea unei notificări de conformare este susținută de situația de fapt din care rezultă că: persoana fizică cunoaște riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile care a condus la selectare încă de pe parcursul verificării situației fiscale personale a cărei refacere s-a dispus urmare soluționării contestației; persoana fizică nu intenționează să-și reanalizeze situația fiscală personală și să procedeze, după caz, la depunerea/corectarea declarațiilor fiscale. Se are în vedere faptul că pe parcursul verificării situației fiscale personale persoana fizică nu este îngrădită de la depunerea/corectare declarațiilor fiscale, precum și faptul că aceasta nu a fost de acord cu rezultatul verificării situației fiscale personale formulând contestație împotriva actului administrativ fiscal, astfel că transmiterea notificării în acest caz ar fi lipsită de eficiență, scopul notificării de conformare fiind realizat.

Inițiatorii proiectului menționează, de asemenea, în Referatul de aprobare a actului normativ că un argument în plus pentru exceptarea de la notificarea de conformare a persoanelor fizice care fac obiectul unei refaceri a verificării situației fiscale personale este raportarea prin similitudine la exceptarea obligației depunerii declarației de patrimoniu și venituri. Conform art. 138 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, la solicitarea organului fiscal central, făcută prin avizul de verificare, persoana fizică are obligația de a depune declarația de patrimoniu și venituri, obligație care nu mai există în cazul refacerii verificării situației fiscale personale, motivul fiind acela că organul fiscal central are cunoștință de declarația de patrimoniu și venituri din verificarea situației fiscale inițiale. Astfel că, și în cazul unei refaceri a situației fiscale personale urmare unei soluții de desființare cu refacere dispusă de organele de soluționare a contestației, persoana fizică are cunoștință despre riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile care a condus la selectare încă de pe parcursul verificării situației fiscale a cărei refacere s-a dispus, scopul notificării de conformare fiind realizat.

● situația în care, în temeiul art. 149 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în vederea respectării prevederilor legale, rezultatul verificării documentare la o persoana fizică constă în dispunerea de către organul fiscal a declanșării unei verificări a situației fiscale personale.

De asemenea, prin proiectul de ordin supus consultării publice se mai propun: aprobarea modelului de notificare de conformare prevăzută la art. 1401 din Codul de procedură fiscală, precum și a modului de comunicare și păstrare a notificării. Modelul de notificare îndeplinește întocmai cerințele art. 140^1 din Codul de procedură fiscală, în sensul că persoana fizică va fi notificată cu privire la: riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și perioada în care prezintă acest risc; posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale pentru această perioadă; ● modificarea art. 13 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018 în vederea corelării etapei preliminare a selectării persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale cu modificările aduse acestor etape prin OUG nr. 188/2022.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.