Ghidul de plată elaborat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 6, publicat în Monitorul Oficial

Ghidul de plată elaborat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 6, publicat în Monitorul Oficial

Telex » Știri 30 septembrie 2021  

În Monitorul Oficial nr. 934 din 30 septembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.169/2021 al ministrului Finanțelor privind aprobarea Ghidului de plată elaborat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 6. În actul normativ se precizează că, pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor (MF) pune la dispoziția solicitanților, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secțiunea Investitorul informat – Ajutor de stat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material și pe site-ul MF. Întreprinderile pot solicita în scris întâlniri tehnice în vederea clarificării aspectelor legate de cererea de plată a ajutorului de stat, conform precizărilor de pe site-ul instituției.

În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară trebuie să parcurgă următoarele etape: a) să demareze investiția în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii de acord pentru finanțare; b) să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiției inițiale, conform acordului pentru finanțare, având în vedere calendarul realizării investiției. (Plata ajutorului de stat se realizează în conformitate cu cheltuielile eligibile stabilite pentru fiecare categorie de cost, conform acordului pentru finanțare. Sumele rămase neutilizate în cadrul unei categorii de cost nu se pot transfera în cadrul unei alte categorii de cost); c) să transmită la Ministerul Finanțelor cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documente justificative menționate în acest ghid.

Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanțare, după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate. Cererile depuse după termenul legal se restituie întreprinderilor.

În cazul în care la MF există în analiză, concomitent, o cerere de plată a ajutorului de stat și o solicitare privind modificarea calendarului de realizare a investiției, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din anexa nr. 2 la HG nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, cererea de plată va fi returnată până la soluționarea modificării de calendar.

În cazul în care la MF există în analiză o cerere de plată a ajutorului de stat, o nouă cerere de plată va fi depusă doar după soluționarea acesteia.

În vederea efectuării plății ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară transmite la Ministerul Finanțelor o cerere de plată, însoțită de documentele justificative. Transmiterea acestora se poate face: letric, prin poștă sau servicii de curierat; electronic, prin depunere online.

Toate documentele emise de întreprinderea solicitantă, aferente dosarului cererii de plată a ajutorului de stat, trebuie să fie datate și semnate de emitent. Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declarația pe propria răspundere din cadrul cererii de plată. Întreprinderea beneficiară trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data plății ultimei tranșe de ajutor de stat toate documentele referitoare la ajutorul de stat.

Documentele cererii de plată a ajutorului de stat se îndosariază în ordinea următoare:

1) Cererea de plată a ajutorului de stat; Formularul de decont; Documentele generale menționate la pct. 1.3 lit. A (Situații financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat; Certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul județului unde își are sediul întreprinderea; Copia CI/pașaport reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal; Confirmarea scrisă de la ANAF referitoare la starea contului — cod IBAN 5070 „Disponibil din subvenții și transferuri”; Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal; Opis cu documentele transmise în vederea plății ajutorului de stat);

2) Nota privind procedura internă de achiziție și selecție furnizori; Situația privind selecția furnizorilor de active corporale/necorporale, prevăzută în anexa nr. 3 la ghid; Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal care certifică faptul că achiziționarea activelor respectă principiile achiziției în condiții de piață, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și eficiența utilizării fondurilor, întocmită pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanțelor; Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal că achiziția activelor din cadrul grupului/terților agreați respectă principiile achiziției în condiții de piață. Declarația este transmisă în cazul în care achiziția se realizează din cadrul grupului/terțului agreat și prezintă cadrul legal (procedura internă de achiziție/alte documente aferente achiziției, precum și motivele care au stat la baza acestui tip de achiziție (de exemplu: brevet, licențe de fabricație tip secret comercial, incompatibilități de natură tehnică etc.); Contracte/comenzi aferente chiriilor, activelor corporale și necorporale. În cazul în care documentele justificative sunt îndosariate în mai multe bibliorafturi, acestea se vor numerota 2.1, 2.2, 2.3 etc., în ordinea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale/necorporale, chiriilor prezentate în formularul de decont.

3) Pentru fiecare activ corporal/necorporal sau cheltuială cu chiria se atașează: facturi de la furnizorii declarați câștigători în cadrul procedurii de achiziție în condiții de piață; extrase de cont; note contabile; situații de lucrări, după caz; fotografii ale construcțiilor, instalațiilor tehnice, mașinilor și echipamentelor, după caz. În cazul în care documentele justificative sunt îndosariate în mai multe bibliorafturi, acestea se vor numerota 3.1, 3.2, 3.3 etc., în ordinea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale/necorporale, chiriilor prezentate în formularul de decont;

4) Declarație pe propria răspundere privind activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 5 la ghid, întocmită pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanțelor; Nota privind îndeplinirea mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare. Se prezintă doar în cazul în care mențiunile speciale condiționează plata ajutorului de stat; Declarație pe propria răspundere privind gradul de realizare a planului de investiții (anexa nr. 4 la ghid). Se prezintă doar la ultima cerere de plată;

5) Registrul mijloacelor fixe și/sau al imobilizărilor în curs – extras al activelor eligibile;

6) Alte documente relevante.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.