Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. Sinteza prevederilor HG nr. 959/2022

Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. Sinteza prevederilor HG nr. 959/2022

Numărul 31-32, 10-23 aug. 2022  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

HG nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare a fost publicată, după cum a informat CECCAR Business Magazine, în Monitorul Oficial nr. 776 din 4 august 2022. Redăm, în cele ce urmează, o sinteză a actului normativ.

Principalele prevederi:

1. Scopul acestei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în sectoarele care se regăsesc mai jos:

Lista sectoarelor de activitate eligibile

CAEN Denumire
C. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
11 Fabricarea băuturilor
13 Fabricarea produselor textile
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
16* Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
27 Fabricarea echipamentelor electrice
28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
30 Fabricarea altor mijloace de transport
31 Fabricarea de mobilă
32 Alte activități industriale
33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

2. Se pot emite acorduri pentru finanțare, în baza acestei scheme, până la 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană.

3. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului alocat schemei.

4. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale prin bugetul Ministerului Economiei.

5. Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 de milioane de euro, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2022-2023;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2022-2027.

6. Numărul maxim estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 30.

7. Costuri eligibile:

a) costurile investițiilor în active corporale și necorporale;

b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioadă de 2 ani; sau

c) o combinație între lit. a) și b) care să nu depășească suma de la lit. a) sau b), în funcție de care dintre acestea este mai mare.

8. Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri și pentru achiziționarea unei unități. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:

a) în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiții pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;

b) în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.

9. Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul de stat;

b) trebuie să fie amortizabile;

c) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;

d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.

10. Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

11. În cazul în care costurile eligibile sunt calculate în funcție de costurile salariale estimate, sunt considerate costuri eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) proiectul de investiții determină o creștere netă a numărului de angajați în unitatea în care a fost realizată investiția, în comparație cu media din ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;

b) fiecare loc de muncă este ocupat în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor;

c) fiecare loc de muncă creat prin investiție se menține în zona în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată, cu excepția cazului în care locul de muncă s-a pierdut în perioada 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2021.

12. În cazul achiziționării activelor unei unități se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul. Tranzacția are loc în condițiile pieței. Dacă a fost deja acordat un ajutor de stat pentru achiziționarea activelor înainte de cumpărarea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile aferente achiziționării unei unități. În cazul în care un membru al familiei proprietarului inițial sau un angajat preia o întreprindere mică, condiția ca activele să fie cumpărate de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul nu se aplică. Achiziționarea de acțiuni nu constituie o investiție inițială.

13. TVA reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă și aferentă unui cost eligibil.

14. Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

15. Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

16. Criterii de acordare a ajutorului de stat

Prin această schemă, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiții inițiale în legătură cu activități economice derulate în sectoarele prevăzute la punctul 1.

În cazul IMM-urilor, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiții inițiale, în toate regiunile României, cu excepția municipiului București și a localităților din județul Ilfov care nu sunt enumerate în anexa nr. 2 la hotărâre.

În cazul întreprinderilor mari, ajutorul de stat se acordă:

a) pentru realizarea unei investiții inițiale, în toate regiunile României, cu excepția municipiului București și județului Ilfov;

b) prin excepție de la lit. a), pentru realizarea unei investiții inițiale pentru o nouă activitate economică, în localitățile din județul Ilfov prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.

Prin prezenta schemă nu se finanțează:

a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii,

b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare;

c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;

d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, așa cum este definită „industria fibrelor sintetice” la art. 3 pct. 11 din hotărâre, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.

Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:

a) ajutor destinat activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

b) ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

c) ajutor pentru exploatare.

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

c) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate; cu toate acestea, această schemă se aplică, prin excepție, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021;

d) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate și ajutorul de stat integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;

f) respectă prevederile art. 8 și 10 din hotărâre;

g) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții verzi.

Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute mai sus, precum și următoarele criterii de eligibilitate:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate;

b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;

c) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 de lei;

d) investițiile realizate au o valoare reprezentând echivalentul în lei al sumei de minimum 3 milioane de euro.

17. Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea Ministerului Economiei.

18. Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de Ministerul Economiei pe website-ul său cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează doar în intervalul sesiunii.

Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.

18. Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Economiei următoarele documente:

a) cerere de acord pentru finanțare;

b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului;

c) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie;

d) plan de creare a locurilor de muncă;

e) plan de afaceri;

f) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;

g) procură notarială a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană semnează cererea de acord pentru finanțare;

h) declarație pe propria răspundere prin care atestă că întreprinderea nu beneficiază de ajutoare de stat pentru aceleași costuri eligibile începând cu luna ianuarie 2020;

i) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie însoțită de procura notarială, dată de reprezentantul legal al societății;

j) opis cu documentele transmise.

19. În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, Ministerul Economiei transmite întreprinderilor solicitante, după caz:

a) acordul pentru finanțare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de această hotărâre;

b) solicitarea de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:

(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;

(ii) nu sunt transmise în integralitate documentele prevăzute;

(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii;

c) scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanțare

20. Plata ajutorului de stat se efectuează către întreprinderi în perioada 2022-2027 în baza acordurilor pentru finanțare emise în limita bugetului anual alocat schemei după achitarea parțială sau totală a costurilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare.

În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite Ministerului Economiei cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documente justificative, potrivit Ghidului solicitantului elaborat în aplicarea acestei hotărâri.

Prevederile HG nr. 959/2022 intră în vigoare la 1 septembrie 2022.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.