Guvernul a adoptat noi măsuri fiscal-bugetare

Guvernul a adoptat noi măsuri fiscal-bugetare

Telex » Știri 4 ianuarie 2021  

Executivul a aprobat, prin OUG nr. 226/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.332 din 31 decembrie 2020, o serie de măsuri fiscal-bugetare care vizează ample categorii sociale și economice. Astfel, pentru evitarea unor presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetare în anul 2021, noul act normativ prevede, între altele:

▪ menținerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și al indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;

▪ menținerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

▪ menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020;

▪ menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de merit la nivelul stabilit pentru anul 2020;

▪ prorogarea termenului de intrare în vigoare a măsurilor prevăzute de art. 27 alin. (6) și art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, până la data de 31 decembrie 2021;

▪ prorogarea termenului de aplicare a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, până la 1 aprilie 2022;

▪ suspendarea aplicării prevederilor la art. 210 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, până la data de 1 ianuarie 2022;

▪ acordarea indemnizației prevăzute la art. 165 alin. (1A2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2022;

▪ neactualizarea cu rata medie a inflației a pensiilor de serviciu, pensiilor militare de stat și indemnizațiilor pentru limită de vârstă reglementate de Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și ai parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în Institutul Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu completările ulterioare, Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, și Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

♦ Se prevede acordarea în continuare, în anul 2021, a voucherelor de vacanță în cuantum 1.450 lei pentru personalul plătit din fonduri publice. În aces sens se modifică prevederile OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță. Totodată, pentru corelare se modifică Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, în sensul că până la data de 1 ianuarie 2022 prevederile acestei legi nu se aplică voucherelor de vacanță. Potrivit Executivului, măsura menținerii acordării voucherelor de vacanță, în cuantum de 1.450 lei, până la data de 31 decembrie 2021, „va sprijini industria ospitalității, puternic afectată de efectele pandemiei COVID-19, în sensul recuperării pierderilor suferite ca urmare a suspendării activității structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică sau a restrângerii circulației persoanelor în anumite zone cu grad de infectare ridicat”.

♦ Valoarea fixă a punctului-amendă pentru amenzile contravenționale prevăzute de OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va fi menținută, în cursul anului 2021, la cuantumul din prezent, respectiv 145 lei.

♦ OUG nr. 226/2020 are în vedere și transpunerea Directivei (UE) 2020/2020 a Consiliului din 7 decembrie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului în ceea ce privește măsurile temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva Covid-19 și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro aferente, ca răspuns la pandemia de COVID-19. Astfel, ca urmare a intrării în vigoare la 12 decembrie 2020 a Directivei UE 2020/2020, s-a decis aplicarea, pentru o perioadă determinată, respectiv până la 31 decembrie 2022, a unei scutiri de TVA cu drept de deducere pentru livrarea de vaccinuri și dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (kituri de testare) COVID-19, precum și pentru serviciile de vaccinare și testare aferente, altele decât serviciile medicale care beneficiază de scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 292 alin. (1) din Codul fiscal. Scutirea de TVA se aplică doar pentru livrarea dispozitivelor medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19 care sunt în conformitate cu cerințele prevăzute în reglementările europene.

♦ OUG nr. 226/2020 operează și o serie de modificări la Codul fiscal. Astfel, în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, în vederea transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2020/1756 a Consiliului din 20 noiembrie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord, se modifică și completează art. 318 alin. (1) din Codul fiscal, cu referirea la prefixul codului de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit persoanelor din Irlanda de Nord și, corelativ, cu referirea la prefixele codurilor de înregistrare în scopuri de TVA atribuite persoanelor din celelalte state membre ale UE, conform dispozițiilor art. 215 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

De asemenea, s-au eliminat din categoria bunurilor pentru care se aplică exceptarea de la plata efectivă a TVA în vamă deșeurile prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în vederea evitării unor blocaje la importul acestor bunuri, având în vedere că în Nomenclatura combinată nu există codificare tarifară în funcție de caracteristicile tehnice ale acestor categorii de bunuri.

Totodată, s-a amânat de la data de 1 ianuarie 2021 la data de 1 ianuarie 2022 termenul de intrare în vigoare a măsurii privind majorarea la 140.000 euro a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, având în vedere impactul negativ al acestei măsuri asupra veniturilor din TVA, estimat la -0,2 miliarde lei pentru anul 2021.

♦ Actul normativ include reglementări referitoare la obligația operatorilor economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale. Astfel, având în vedere faptul că la această dată nu există pe piață aparate de marcat electronice fiscale cu care urmează a fi dotate automatele comerciale, iar perioada ramasă până la împlinirea termenului până la care operatorii economici menționați aveau obligația de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale (31 decembrie 2020) nu a permis parcurgerea tuturor etapelor obligatorii, cu grad mare de complexitate și dificultate și, implicit, de durată, necesare pentru implementarea efectivă a acestui tip de aparate de marcat, respectiv: ▪ aprobarea prin HG a specificațiilor tehnice și funcționale ale acestor aparate de marcat; ▪ construirea prototipurilor de către producători; ▪ testarea prototipurilor la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică; ▪ autorizarea de către Ministerul Finanțelor Publice a distribuitorilor acestor aparate de marcat; ▪ fabricarea aparatelor de marcat și instalarea lor în circa 90.000 de automate comerciale, pe întreg teritoriul țării, de către distribuitorii și operatorii de service autorizați de Ministerul Finanțelor, exista riscul ca operatorii economici în cauză să fie sancționați drastic pentru neîndeplinirea acestei obligații, din motive neimputabile lor. În acest context, s-a impus modificarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul prorogării, cu 12 luni, până la data de 31 decembrie 2021, a termenului prevăzut de lege pentru dotarea de către operatorii economici a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale, această perioadă fiind necesară pentru soluționarea tuturor impedimentelor întâlnite în procesul de legiferare a caracteristicilor tehnice și funcționale ale acestui tip de aparate de marcat, precum și pentru parcurgerea, ulterior legiferării, a tuturor etapelor obligatorii menționate.

♦ Referitor la obligația operatorilor economici de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, Guvernul a avut în vedere faptul că, la data emiterii OUG nr. 226/2020, se înregistrează un decalaj de circa 4 luni, pentru operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili, și de circa 2 luni pentru operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici, față de calendarul care vizează conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF. În aceste condiții – spun reprezentanții Ministerului Finanțelor –, operatorii economici din categoria marilor contribuabili riscau, începând cu data de 1 ianuarie 2021, iar cei din categoria contribuabililor mijlocii și mici, începând cu data de 1 februarie 2021, aplicarea de sancțiuni drastice, în condițiile în care doar o mică parte a distribuitorilor autorizați au obținut supliment de aviz tehnic de la ICI București, iar după obținerea acestui document este necesară parcurgerea altor etape obligatorii (implementarea în producție a noii versiuni de soft care permite conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic și respectiv instalarea acestui soft în fiecare aparat de marcat, prin deplasarea tehnicienilor de service la fiecare aparat de marcat), s-a impus modificarea art. 16 din OUG nr. 181/2020, în sensul prelungirii cu trei luni, până la data de 31 martie 2021, a suspendării aplicării atât a dispozițiilor art. 10 lit. ff), cât și a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 28/1999, pentru săvârșirea faptei prevăzute la art. 10 lit. ff).

Reprezentanții Ministerului Finanțelor precizează, în Nota de fundamentare, că pentru savârșirea faptei prevăzute la art 10 lit. z), dispozițiile art. 11 alin (1) lit. j) rămân aplicabile în continuare, suspendarea reglementată de OUG nr. 226/2020 operând doar în cazul săvârșirii, până la 31 martie 2021, a faptei prevăzute la art. 10 lit. ff).

„Măsura are în vedere prelungirea cu trei luni a măsurii de suspendare a aplicării sancțiunii prevăzute de lege pentru nerespectarea obligației operatorilor economici de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, pentru a permite tuturor distribuitorilor autorizați să dezvolte softul, să îl testeze, să obțină supliment de aviz tehnic la ICI București și, respectiv, să îl implementeze în aparatele de marcat, astfel încât acestea să se conecteze la sistemul informatic al ANAF, în vederea transmiterii datelor fiscale”, subliniază Ministerul Finanțelor.

♦ OUG nr. 226/2020 prevede o serie de dispoziții fiscale privind unele indemnizații suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din bugetul de stat sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Astfel, au fost operate clarificări privind tratamentul fiscal și modul de calcul al obligațiilor fiscale datorate pentru indemnizațiile acordate potrivit următoarelor acte normative:

▪ OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavi rusul ui SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

▪ OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

▪ OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu completările ulterioare;

▪ OUG nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

▪ Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel pentru indemnizațiile acordate potrivit art. XV alin. (1), (1A1), (2) și (4) din OUG nr. 30/2020 cu modificările și completările ulterioare și art. 3 din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se clarifică următoarele aspecte:

▪ modul de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, în sensul că acestea se determină separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității, întrucât nu constituie venituri din desfășurarea activității;

▪ la verificarea încadrării în plafoanele prevăzute la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2) și art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aceste indemnizații nu se iau în calcul;

▪ prin derogare de la prevederile art. 121, art. 151 și art. 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale datorate nu fac obiectul acordării bonificației stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

De asemenea, în cazul indemnizațiilor acordate potrivit art. 3 din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor acordate persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, se clarifică modalitatea de stabilire a bazei de calcul a obligațiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale și contribuție de sociale de sănătate, în sensul în care calculul se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Măsura se aplică începând cu obligațiile fiscale care au termen de declarare și plată în anul 2021.

Pentru aplicarea unui regim fiscal unitar se clarifică faptul că, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021 în cazul indemnizațiilor prevăzute la art. 1 din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 din OUG nr. 147/2020, cu completările ulterioare, și începând cu obligațiile fiscale care au termen de declarare și plată în anul 2021 în cazul indemnizațiilor prevăzute la art. 3 din același act normativ nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art.60, art. 138A1, art.154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Se clarifică situația persoanelor fizice beneficiare ale indemnizațiilor acordate potrivit art. XV din OUG nr. 30/2020, asigurate în sisteme proprii de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, în sensul că acestea datorează contribuția de asigurări sociale pentru indemnizațiile respective la sistemul propriu de pensii, în cotele prevăzute de Codul fiscal.

De asemenea, se clarifică faptul că, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021, respectiv începând cu obligațiile fiscale care au termen de declarare și plată în anul 2021 în cazul beneficiarilor, profesioniști sau alte categorii de persoane fizice care declară obligațiile fiscale prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor acordate potrivit OUG nr. 30/2020, OUG nr. 120/2020, OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 din OUG nr. 147/2020, cu completările ulterioare, precum și potrivit Legii nr. 19/2020, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, avându-se în vedere că aceste indemnizații nu constituie venituri din desfășurarea activității, fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din bugetul de stat sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

♦ Actul normativ prevede continuarea unor măsuri fiscale.

▪ Continuarea facilităților fiscale constând în anularea obligațiilor de plată accesorii și eșalonarea la plată în formă simplificată

Executivul a ținut cont de faptul că obligațiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligațiilor bugetare, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă contribuabilii afectați direct sau indirect de criza Covid-19, și a analizat impactul pe care l-a avut adoptarea facilităților fiscale, promovate după data intrării în starea de urgență. În aceste condiții, s-a decis continuarea aplicării acestor masuri fiscale. „Astfel, principalele beneficii ale reluării facilităților fiscale constând în anularea obligațiilor fiscale accesorii și eșalonarea la plată în forma simplificată, pentru care termenul de depunere a cererilor a fost până la data de 15 decembrie 2020 sunt relansarea economiei și depășirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum și diminuarea datoriilor acestora. Aceste facilități fiscale conduc pe termen scurt și mediu la creșterea veniturilor bugetare, creștere necesară și utilă în special în condițiile în care se impune susținerea cheltuielilor bugetare. Cei mai mulți beneficiari ai acestor facilități fiscale sunt din sectorul economic privat”, menționează Executivul.

Urmare a aplicării facilității fiscale constând în anularea accesoriilor conform OUG nr. 181/2020 s-a constatat ca au rămas aproximativ 22.000 contribuabili care nu au depus cereri de eșalonare la plată în formă simplificată. Astfel, în situația in care aceștia vor accesa facilitatea fiscală constând eșalonarea la plată în formă simplificată s-ar putea încasa aproximativ 12 miliarde lei. Impactul bugetar analizat anterior este raportat la contribuabilii care înainte de intrarea în starea de urgență nu au inregistrat datorii, însă ulterior au acumulat datorii din lipsa de lichidități financiare.

Pe de altă parte, prin noul act normativ se are în vedere încasarea obligațiilor bugetare acumulate pe perioada stării de urgență/alertă, astfel că această măsură sprijină contribuabilii in sensul în care aceștia pot folosi lichiditățile de care dispun pentru continuarea activității afectate direct sau indirect de criza Covid-19, iar, pe de altă parte, se asigură o creștere a veniturilor la bugetul general consolidat.

▪ Extinderea obligațiilor bugetare ce pot intra în restructurare

Prin actul normativ se prelungește termenul pentru care se acordă facilitatea fiscală constând în restructurarea obligațiilor bugetare, de la data de 31 iulie 2020 până la 31 decembrie 2020. Potrivit Guvernului, obligațiile acumulate în această perioadă îngreunează în mod considerabil contribuabilii în a accesa această facilitate fiscală, intrucat aceste obligații trebuie achitate până la data depunerii cererii.

În contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă contribubilii și ținând cont că această facilitate se adresează unui număr restrâns de beneficiari, s-a decis prelungirea datei la care se raportează obligațiile bugetare ce pot face obiectul restructurării până la data de 31 decembrie 2020.

▪ Continuarea măsurii de soluționare a solicitărilor de rambursare a TVA cu efectuarea,  ulterior, a inspecției fiscale

Actul normativ prorogă termenul până la data de 31 martie 2021 pentru care se aplică măsura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale. Prorogarea acestui termen are ca scop sprijinirea, în continuare, a mediului de afaceri și a contribuabililor persoane fizice, în contextul sanitar și economic dificil, fiind creată posibilitatea debitorului ca, până la data de 31 martie 2021, să se decidă cu privire la accesarea facilităților fiscale corespunzător situației sale fiscale, respectiv eșalonarea simplificată, eșalonarea conform Codului de procedură fiscală, restructurarea obligațiilor bugetare ori plata obligațiilor bugetare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.