MEAT propune modificarea şi completarea OUG nr. 224/2020 referitoare la unele măsuri de sprijin financiar pentru sectorul turismului

MEAT propune modificarea și completarea OUG nr. 224/2020 referitoare la unele măsuri de sprijin financiar pentru sectorul turismului

Telex » Știri 28 ianuarie, 9:15  

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale. Potrivit Notei de fundamentare, printre modificările propuse prin acest proiect se numără următoarele:

La articolul 1, alineatul (3) literele e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) beneficiari de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri de alimentație, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României și agenții de turism licențiate, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, deținute de întreprinderi înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

...

g) durata schemei - prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la 30 iunie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată în limita creditului bugetar”.

Astfel, inițiatorii au avut în vedere, la punctul e), clarificarea aspectelor privind baza legală de înființare și funcționare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, a structurilor de alimentație, precum și a agențiilor de turism. Din aceste modificări reiese, de asemenea, faptul că organizațiile nonguvernamentale nu sunt eligibile pe această schema de ajutor de stat.

La punctul g) modificarea prevede respectarea procedurilor interne de verificare și aprobare a plăților. Ținând cont de numărul mare de beneficiari și de timpul de procesare a dosarelor, se modifică termenul de plată de 30 zile stabilit inițial, acesta nefiind fezabil. De asemenea, se specifică faptul că plata sumelor corespunzătoare este realizată în baza Cadrului temporar, dar numai în limita creditelor bugetare aprobate.

La articolul 1, alineatul (3), litera i), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. în cazul unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, "o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE”.

Articolul inițial a fost modificat în baza textului în limba engleză al Anexei II la  Directiva 2013/34/UE, traducerea în limba română fiind eronată.

Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - (1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin (2), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de întreprindere unică. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

(2) Baza de calcul a ajutorului reprezintă:

a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019.

b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre valoarea totală prestărilor de serviciii turistice efectuate, inclusiv marja, aferentă anului 2020 și valoarea totală a prestărilor de servicii turistice, inclusiv marja aferentă anului 2019.

c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019.

(3) Baza de calcul a ajutorului, calculată conform alin. (2), va fi certificată și asumată de către un expert contabil membru al Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat și remunerat de către aplicant. Pentru valori ale grantului mai mari de 50.000 euro, baza de calcul va fi certificată și asumată și de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat și remunerat de către aplicant.

(4) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat instituite prin prezenta ordonanță, este cursul Băncii Naționale a României valabil la data demarării înscrierilor în program.”   

Reprezentanții MEAT au avut în vedere faptul că, pentru o aplicabilitate facilă a schemei de ajutor de stat, dar și datorită faptului că, întreprinderile beneficiare înregistrează diferit în contabilitate indicatori precum cifra de afaceri/valoarea totală a prestărilor de servicii/încasările obținute, trebuia stabilită o bază de calcul al ajutorului, diferențiată pe tipuri de beneficiari. De asemenea, în vederea verificării bazei de calcul al ajutorului, s-a propus certificarea și asumarea acesteia de către experți contabili, respectiv auditori finaciari, în cazul granturilor mai mari de 50.000 euro, recunoscuți de instituțiile acreditate în acest sens.

La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism care dețin licențe de turism valabile cel puțin de la data de 01.01.2019 și la data acordării ajutorului de stat, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare care dețin certificate de clasificare valabile cel puțin de la data de 01.01.2019 și la data acordării ajutorului de stat, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.”

Argumente: Conform OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, operatorii economici nu pot desfasura activități de agenții de turism, respectiv structuri primire turistice cu funcțiuni de cazare fără a deține o licență de turism, respectiv certificat de clasificare valabile. S-a specificat perioada de 01.01.2019, deoarece se compară activitatea aferentă anului 2019 cu cea din anul 2020.

La articolul 4, alineatele (2) – (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari.

(3) Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor se va face până cel târziu la data de 31 decembrie 2021, cu respectarea art. 1 alin. (2).

(4) Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.”

La punctul 3) modificarea prevede respectarea procedurilor interne de verificare și aprobare a plăților. Ținând cont de numarul mare de beneficiari și de timpul de procesare a dosarelor, se modifica termenul de plata de 30 zile stabilit initial, acesta nefiind fezabil. De asemenea, se specifică faptul că, plata sumelor corespunzătoare este realizată în baza Cadrului temporar, dar numai in limita creditelor bugetare aprobate.

Se propune abrogarea articolului 4, alineatul (5).

Argumente: Din cauza numărului foarte mare de beneficiari și a perioadei scurte în care trebuie făcute plățile către beneficiari, activitatea departamentului economic care efectuează plăți pe intregul minister se poate bloca.

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5 - Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data plății sumelor, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 24 luni.”  

Argumente: Având în vedere că, prin schema de stat instituită prin această OUG nu se impun anumite cheltuieli eligibile, termenul de menținere a activității fiind singurul criteriu impus pentru finanțare, s-a considerat ca termenul de 6 luni este prea permisibil. De asemenea, în modificarea termenului s-a ținut cont de impactul bugetar însemnat al schemei de ajutor de stat, de valoarea grantului care poate fi obținută de fiecare beneficiar (maximum 800.000 euro), dar și de faptul că scopul schemei de ajutor de stat este de a asigurara continuitatea activității operatorilor economici din sectorul turistic - structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, grav afectați de impactul economic al epidemiei de coronavirus.

Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6 – (1) Modalitatea de înregistrare și acordare a ajutoarelor se detaliază în procedura de implementare a schemei menționată la art. 10.

(2) În vederea acordării ajutorului, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va verifica corespondența dintre cifra de afaceri anuală obținută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 și 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în formularul de înscriere, cu valorile certificate și asumate de către expertul contabil și de către auditorul financiar, după caz. În cazul în care există neconcordanțe între  aceste valori, aplicantul va primi decizie de respingere.

(3) Verificarea corectitudinii și realității valorilor certificate și asumate de către expertul contabil și de către auditorul financiar, după caz, se realizeaza ex-post, dar nu mai târziu de finalizarea perioadei de monitorizare,  de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru toate cererile de finanțare cu o valoare acordată/contractată mai mare sau egală cu 50.000 euro și prin eșantion de 10% pentru cererile de finanțare cu o valoare acordată/finanțată mai mică de 50.000 de euro.

(4) Dacă se constată de către furnizor, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în urma verificărilor prevăzute la alin (3) sau Consiliul Concurenței, că la înscriere aplicantul a făcut declarații incomplete, nereale sau neconforme cu realitatea, precum și în cazul în care valorile cifrei de afaceri anuale obținute din activitatea eligibilă pentru care aplică aferentă anilor 2019 și 2020 certificate și asumate de către expertul contabil și auditorul financiar, după caz, nu au fost determinate corect ori nu corespund realității, furnizorul ajutorului de stat este obligat la recuperarea ajutorului de stat, în condițiile legii.

(5) Dacă se constată că în condițiile unei activități diligente și realizate potrivit reglementărilor legale în vigoare a expertului contabil și, după caz a auditorului financiar ajutorul nu ar fi fost acordat sau ar fi fost acordat în alt cuantum valoric, acesta răspune în solidar cu beneficiarul.

(6) În aplicarea alin (4), Agenția Națională de Administrare Fiscală este obligată să informeze Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ori de câte ori constată că un ajutor a fost acordat ilegal sau a fost utilizat abuziv în sensul nerespectării condiției prevăzute la articolul 5, în vederea demarării procedurilor de recuperare a sumelor acordate necuvenit, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform dispozițiilor articolului 9.”

Argumente: S-a propus ca procedura de înregistrare a solicitanților să fie detaliata în ghidul de implementare. De asemenea, prin aceste modificări s-a propus verificarea expost de către ANAF a corectitudinii si realității valorilor certificate, dar nu mai tarziu de finalizarea perioadei de monitorizare. În funcție de rezultatul verificării, MEAT demarează, dacă este cazul, procedura de recuperare a ajutorului de stat dobandit ilegal sau utilizat abuziv pentru altă activitatea decât cea aferentă codului CAEN pentru care a fost finanțat.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.