Modificările la Normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, publicate în Monitorul Oficial

Modificările la Normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 24 august 2021  

În Monitorul Oficial nr. 807 din 23 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.211/2021 al ANAF pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin OPANAF nr. 1.887/2016. Actul normativ are în vedere, între altele, transpunerea în legislația românească a unor reglementări comunitare.

Potrivit OPANAF nr. 1211/2021, declararea mărfurilor la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la depunerea unei declarații vamale standard, pe baza unei declarații simplificate în conformitate cu art. 166 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii sau a unei înscrieri în evidențele declarantului în conformitate cu art. 182 din cod. Transmiterea și prelucrarea cererilor, precum și emiterea și gestionarea ulterioară a autorizațiilor, respectiv modificarea, revocarea, anularea și suspendarea acestora, se efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul UE și pus la dispoziția operatorilor economici și a autorităților vamale din statele membre de Comisia Europeană.

Cererea pentru obținerea autorizației de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate în conformitate cu art. 166 alin. (2) din cod sau a autorizației de a depune o declarație vamală sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului se depune de solicitant în Portalul comercianților din UE.

Autorizația de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate se acordă pe baza unei cereri depuse în Portalul comercianților din UE. La cerere se anexează, în format electronic, următoarele documente: a) înscrisul care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal, dacă este cazul, în conformitate cu art. 19 alin. (2) din cod; b) cazierul judiciar al solicitantului; c) cazierul judiciar al angajatului (angajaților) solicitantului responsabil(i) de problemele vamale ale solicitantului; d) cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) responsabile de solicitant sau care exercită controlul asupra gestiunii acestuia; e) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului cu privire la activitatea societății; f) chestionarul de autoevaluare, prevăzut la art. 26 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, completat pentru secțiunile 1-5.

Declarația pe propria răspundere trebuie să conțină următoarele precizări: a) numărul și valoarea totală exprimată în lei a operațiunilor utilizate în mod regulat, desfășurate cu țări terțe, realizate în anul anterior, calculate de la momentul depunerii cererii de autorizare; b) cuantumul taxelor la import pentru operațiunile utilizate în mod regulat, desfășurate cu țări terțe în anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare; c) categoriile de mărfuri pentru care solicită autorizația de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate nu fac parte din categoriile excluse de la această procedură; d) descrierea și codul din Nomeclatura combinată a mărfurilor care fac obiectul unor reglementări specifice, dacă este cazul.

Pentru luarea deciziei de acordare a autorizației, biroul vamal verifică îndeplinirea de către solicitant a următoarelor condiții: a) nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de ANAF, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării. Pentru verificarea îndeplinirii condiției se solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicației informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF; b) nu are înscrise în cazierul fiscal fapte sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, potrivit OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru verificarea îndeplinirii condiției se solicită certificat de cazier fiscal în format electronic prin intermediul aplicației informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF; c) nu înregistrează debite față de autoritatea vamală; d) nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară. Verificarea acestor informații se face prin consultarea informațiilor din baza de date RECOM a Oficiului Național al Registrului Comerțului; e) în cazierele judiciare nu sunt înscrise fapte din care să rezulte că în cursul ultimilor 3 ani au fost comise încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau ale dispozițiilor fiscale în legătură cu activitatea sa economică, inclusiv cu activitatea economică a solicitantului.

În cazul în care condițiile legale sunt îndeplinite, biroul vamal aprobă acordarea autorizației de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate și o înregistrează în Sistemul de gestionare a deciziilor vamale.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.