Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.779/2022. Sinteza modificărilor aduse normelor privind aplicarea scutirii de TVA

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.779/2022. Sinteza modificărilor aduse normelor privind aplicarea scutirii de TVA

Numărul 31-32, 10-23 aug. 2022  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.779/2022 privind modificarea și completarea OMFP nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 795 din 11 august 2022.

Principalele modificări/completări la Normele privind aplicarea scutirii de TVA

1. Potrivit art. 294 alin. (1) lit. l2) din Codul fiscal, sunt/este scutite/scutită de taxă pe valoarea adăugată livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinație, în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

2. Potrivit art. 294 alin. (1) lit. l1) din Codul fiscal, sunt/este scutite/scutită de taxă pe valoarea adăugată livrarea de bunuri netransportate în afara României și/sau prestarea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forțele armate ale altor state membre sau de către personalul civil care le însoțește, fie aprovizionării popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

3. Prin organ fiscal care deservește persoanele scutite, în sensul normelor, se înțelege Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, administrațiile județene ale finanțelor publice sau administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice, după caz, în a căror rază teritorială își are sediul/reședința solicitantul sau, după caz, își desfășoară activitatea ori are loc acțiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă.

4. Scutirea directă de taxă pe valoarea adăugată se realizează prin facturare fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România.

5. Persoanele scutite stabilite în România pot beneficia de scutire directă pe baza unui certificat valabil care atestă că sunt îndreptățite să beneficieze de scutire.

Exemplarul original al certificatului de scutire se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile telefonice, livrările de energie electrică, termică, precum și pentru serviciile de închiriere sau leasing, certificatul de scutire este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive, în limita valorii înscrise în acesta și, după caz, în formularul de comandă anexat. În cazul depășirii valorii înscrise în certificatul de scutire pentru aceste livrări/prestări se va solicita autentificarea unui nou certificat sau, după caz, pentru diferența respectivă se poate solicita restituirea taxei conform procedurii descrise la pct. 2.2 (din norme). Furnizorul/Prestatorul va aplica scutirea de TVA pentru toate facturile privind livrări de bunuri sau prestări de servicii care se efectuează continuu, emise în perioada de valabilitate a certificatului.

6. Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite și, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) din norme (livrările de bunuri și prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene).

7. Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (42), (5) și (7) va fi solicitat de la autoritățile fiscale care le deservesc. Certificatul de scutire și, după caz, formularul de comandă anexat la acesta se completează în 3 exemplare sau, după caz, în 4 exemplare de către contractanții forțelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmează să efectueze cumpărări. Un exemplar al certificatului și, după caz, al formularului de comandă se reține de furnizor/prestator, un exemplar se reține de forțele Statelor Unite ale Americii în cazul contractanților acestora, un exemplar rămâne la emitent și un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care le deservește.

Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (42) și (7) este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, iar pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prevăzut în anexa nr. 2.

La art. 1 alin. (5) din norme sunt prevăzute scutirile de TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru forțele Statelor Unite ale Americii și pentru contractanții acestora, atunci când acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri și prestările de servicii realizate de contractanți către forțele Statelor Unite ale Americii, precum și livrările de bunuri și prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forței Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoțește forța și al membrilor lor de familie. Prin contractant al forțelor Statelor Unite ale Americii se înțelege orice entitate care livrează bunuri sau prestează servicii către forțele Statelor Unite ale Americii, inclusiv companii, corporații, întreprinderi și subcontractanți.

În situația în care contractanții forțelor Statelor Unite ale Americii, care acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii, realizează către forțele Statelor Unite ale Americii exclusiv livrări de bunuri și/sau prestări de servicii scutite conform acestor norme, nu au obligația să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 din Codul fiscal.

8. În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (42), (5) și (7), certificatul de scutire și, după caz, formularul de comandă care se anexează la acesta sunt valabile dacă sunt autentificate prin semnare și ștampilare de autoritățile competente din România. Autoritățile fiscale aplică certificatului un număr de ordine. Autoritățile din România competente să autentifice certificatele de scutire și, după caz, formularele de comandă sunt:

a) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (42) și (7), autoritatea fiscală teritorială din România care le deservește;

b) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), forțele Statelor Unite ale Americii și autoritatea fiscală teritorială care le deservește.

9. Persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (42) solicită o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităților de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naționale cu forțele armate ale statelor străine membre ale Uniunii Europene, care să confirme că acestea se află în România în vederea participării la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune, ori de câte ori este cazul.

10. Restituirea către persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (42), (5) și (7) a taxei pe valoarea adăugată achitate, aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă prevăzută la art. 2, precum și în orice alte situații în care nu se poate aplica scutirea directă.

11. Scutirea directă de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achizițiile efectuate din România de către persoanele scutite, menționate la art. 1 alin. (3), (4), (41) și (6), stabilite în alte state membre, se realizează prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizori/prestatori.

12. În cazul persoanelor menționate la art. 1 alin. (41), scutirea se aplică pentru livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinație, în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune.

În anexele la ordin sunt prevăzute și modelele de certificate de scutire, în funcție de natura operațiunilor, și instrucțiunile de completare a acestora.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.