Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1.981/2022. Granturi pentru investiții necesare refacerii capacității de reziliență

Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1.981/2022. Granturi pentru investiții necesare refacerii capacității de reziliență

Numărul 31-32, 10-23 aug. 2022  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Așa cum a informat CECCAR Business Magazine, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru România în valoare de 358 de milioane de euro pentru susținerea întreprinderilor în contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin această măsură sunt sprijinite investițiile destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, prin Acțiunea 4.1.1. – Programul Operațional Competitivitate. Prezentăm, în continuare, sinteza Ordinului MIPE nr. 1.981/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 796 din 11 august 2022, ce reglementează această măsură.

Principalele prevederi

1. Ajutoarele în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis se acordă numai în condițiile și criteriile prevăzute în schemă, în limita bugetului disponibil.

2.Obiectivul schemei de ajutor de minimis este de a finanța granturi pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii, în vederea refacerii capacității de reziliență, cu aplicabilitate în următoarele domenii:

a) învățământ;

b) sănătate și asistență socială;

c) alte activități de servicii.

3. Limitele de sprijin prin granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii care se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, sunt cuprinse între valoarea minimă de 50.000 de euro și valoarea maximă de 200.000 de euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022).

4. Valoarea maximă poate fi apreciată până la concurența sumei reprezentând de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fără a depăși valoarea de 200.000 de euro.

5. Sprijinul maxim acordat prin ajutorul de minimis potrivit acestui apel nu trebuie să depășească valoarea de 200.000 de euro acordată în ultimii 3 ani fiscali, pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în următoarele domenii:

a) clasa P - Învățământ;

b) clasa Q - Sănătate și asistența socială;

c) clasa S - Alte activități de servicii, potrivit anexei care face parte integrantă din această schemă de ajutor de minimis.

6. Sprijinul pentru investiții se acordă pe întregul teritoriu național și nu include cofinanțarea proprie a beneficiarilor, care va fi în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii.

7. Schema de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

8. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în sectoarele economice menționate în anexa la schemă.

9. Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează de către AM-POC după depunerea cererii de finanțare și până la încheierea contractelor de finanțare.

10. Se acordă sprijin beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;

e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de minimis;

h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat va avea o valoare minimă de 50.000 de euro și o valoare maximă de 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali și nu depășește de maximum 5 ori cifra de afaceri în anul 2019;

i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

11. Ajutorul se acordă sub formă de asistență financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranșe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

12. Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanțate în baza cererii de finanțare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în ghidul solicitantului, dar care nu vor impacta asupra criteriilor de eligibilitate din perspectiva legislației din domeniul ajutorului de stat, la care vor fi atașate următoarele:

a) declarație privind încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii și, dacă este cazul, calculul numărului mediu anual de angajați, al cifrei de afaceri anuale nete și al activelor totale pentru întreprinderile partenere sau legate, conform anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

b) declarație privind componența întreprinderii unice;

c) declarație privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani de către întreprinderea unică;

d) declarația pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019.

13. Condiții de eligibilitate pentru beneficiari și criterii de selecție la finanțare a proiectelor

1. nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;

2. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

3. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe. Contribuția proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private;

4. nu fac obiectul unui ordin de recuperare, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unui astfel de ordin, acesta trebuie să fi fost deja executat și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

5. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

6. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

7. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

8. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a AM POC prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;

9. fac dovada cofinanțării eligibile aferente proiectului și a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituție financiar bancară), în etapa de contractare;

10. îndeplinesc orice alte condiții/cerințe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat, care rezultă din dispozițiile legale aplicabile și Ghidul solicitantului.

14. Activități, cheltuieli eligibile și intensitatea ajutorului de minimis

În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanțate investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție și servicii, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia;

b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:

1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente - cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;

2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau care nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

5. cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - proiectare și inginerie - cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție;

c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative pentru:

1. plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri;

2. plata serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;

e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile;

f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă.

15.Durata, bugetul schemei de ajutor de minimis și numărul estimat de beneficiari

Schema de ajutor de minimis se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene și se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României și până la 31 decembrie 2022, plățile putând fi efectuate de către furnizorul de ajutor de minimis până la 31 decembrie 2024.

Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 478 de entități.

Contractele de finanțare se vor semna până la 31 decembrie 2022.

LISTA domeniilor de activitate eligibile

85 Învățământ (clasa P)
8510 Învățământ preșcolar
8520 Învățământ primar
8531 Învățământ secundar general
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8541 Învățământ superior nonuniversitar
8542 Învățământ superior universitar
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și alte domenii)
8553 Școli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de servicii-suport pentru învățământ
86 Activități referitoare la sănătatea umană (clasa Q)
8610 Activități de asistență spitalicească
8621 Activități de asistență medicală generală
8622 Activități de asistență medicală specializată
8623 Activități de asistență stomatologică
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
87 Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare (clasa Q)
8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
88 Activități de asistență socială, fără cazare (clasa Q)
8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
95 Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc (clasa S)
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicații
9521 Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
96 Alte activități de servicii (clasa S)
9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
9604 Activități de întreținere corporală
9609 Alte activități de servicii n.c.a.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.