Ordinul nr. 3.685/2020 al MLPDA privind sprijinirea IMM-urilor prin ajutoare de stat şi ajutoare de minimis, publicat în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3.685/2020 al MLPDA privind sprijinirea IMM-urilor prin ajutoare de stat și ajutoare de minimis, publicat în Monitorul Oficial

Telex » Știri 28 august 2020  

Ordinul nr. 3.685/2020 al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 784 din 27 august 2020. Măsura prevăzută în actul normativ este alcătuită din două componente: ajutor de stat regional pentru investiții, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, (ajutor de stat regional); ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Măsură de sprijin se aplică investițiilor realizate în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. Măsura se adresează IMM-urilor care solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa la ordin.

Nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare: ▪ sectorul pescuitului și acvaculturii; ▪ domeniul producției primare de produse agricole; ▪ sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari; ▪ ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; ▪ ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate; ▪ ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive; ▪ ajutoare pentru sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale sau sectorul fibrelor sintetice; ▪ ajutoare pentru sectorul transporturilor și pentru infrastructurile conexe, precum și pentru sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice; ▪ dezafectarea sau construirea de centrale nucleare; ▪ investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; ▪ fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun; ▪ investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

Prezenta măsură se aplică numai beneficiarilor care confirmă faptul că în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanțare nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, ca urmare a semnării contractului de finanțare.

Investiția finanțată prin ajutor de stat regional trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:

a) se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările națională(e);

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile enumerate la lit. a);

c) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate;

d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

e) este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) investiția să fie realizată pe teritoriul României, în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare) pentru întreprinderi mici și mijlocii, respectiv în mediul rural pentru întreprinderi mijlocii. Nu sunt eligibile investițiile localizate în Regiunea de dezvoltare București-Ilfov;

b) la depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepția cazului în care prin cererea de finanțare se propune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției;

c) proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale;

d) proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate lucrările, respectiv fie nu au fost demarate lucrările de construcții în cadrul investiției, fie nu a fost încheiat primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau orice alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, inclusiv activități de demolare înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 27 alin. (2);

e) proiectul care implică execuția de lucrări de construcție, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării, în condițiile legislației în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități - construcție/extindere - realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;

f) perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, nu depășește data de 31 decembrie 2023;

g) valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 1,5 milioane euro și maximum 6 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte;

h) activitățile propuse prin proiect, investiția, trebuie să vizeze numai domeniile de activitate eligibile (clasă CAEN), enumerate în anexa la acest ordin.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro. Beneficiarul proiectului trebuie să asigure o contribuție proprie la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de stat regional, în funcție de intensitatea maximă aplicabilă, precum și finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul). Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.