Ordinul nr. 456/2020: Prevederi privind subvențiile acordate angajatorilor pentru stimularea ocupării forței de muncă

Ordinul nr. 456/2020: Prevederi privind subvențiile acordate angajatorilor pentru stimularea ocupării forței de muncă

Numărul 21-22, 2-15 iunie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Prezentăm, în cele ce urmează, prevederile Ordinului ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 484/09.06.2020. 

Se aprobă Procedura de acordare a subvențiilor pentru angajarea de persoane provenite din rândul șomerilor, cu vârsta mai mare de 50 de ani sau cuprinsă între 16 și 29 de ani, în condițiile prevăzute de OUG nr. 92/2020:

1. Documentația necesară 

Pentru acordarea sumelor de 50% din salariul fiecărui angajat, dar nu mai mult de 2.500 lei, pe o perioadă de 12 luni, angajatorii încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia aceștia își au sediul social, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020 (termen de decădere din dreptul de a beneficia de astfel de sume!), o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

În vederea încheierii convenției, angajatorii depun, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoțită de următoarele documente:

  1. declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. VI din ordonanța de urgență (nu este instituție sau autoritate publică, nu se află în faliment, dizolvare, lichidare și nu are activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;
  2. actul de identitate, în copie;
  3. actul în baza căruia au fost încadrați în muncă, în copie.

Atenție! Documentele care se solicită în copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.

2. Cum se stabilesc sumele acordate angajatorilor 

Sumele se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenției, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă. Sumele se acordă și pentru perioada concediului de odihnă.

În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenției sunt suspendate nu se acordă sumele respective, însă perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

3. Depunerea documentației și decontarea sumelor cuvenite

Pentru verificarea și acordarea sumei lunare, angajatorii depun, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia aceștia își au sediul social, un tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

Sumele lunare cuvenite se acordă de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume.

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București efectuează controlul asupra îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea convențiilor, derularea acestora și acordarea sumelor, precum și asupra respectării de către angajatori a obligațiilor asumate prin încheierea convențiilor prevăzute. În urma acțiunilor de control se pot stabili debite care se vor recupera potrivit procedurii stabilite de Legea nr. 76/2002.

Important! Sumele se acordă angajatorilor în situația în care persoanele beneficiare sunt înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condițiile pentru a beneficia de prevederile OUG nr. 92/2020 (șomeri cu vârsta mai mare de 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani), cât și condițiile prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (absolvenți de învățământ, șomeri cu vârsta mai mare de 45 de ani, tineri cu risc de marginalizare socială) pot beneficia, pentru persoanele respective, opțional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă.

ANEXA Nr. 1 la procedură

CONVENȚIE
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă........../Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul.........., având funcția de.........., denumită în continuare agenția, și angajatorul.........., cu sediul/adresa în.........., județul.........., telefon.........., cod fiscal (CUI).........., cod CAEN.........., cont IBAN.........., deschis la.........., reprezentată prin doamna/domnul.........., în calitate de.........., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, un număr de:

□.......... persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului  nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, înregistrați ca șomeri în evidența agenției;

□ . . . . . . . . . . persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agenției.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Angajatorul se obligă:

a) să mențină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, denumită în prezenta ordonanța de urgență;

b) să restituie, în totalitate, agenției sumele încasate pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la pct. 1 pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat la lit. a), plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) să depună, pentru verificarea și acordarea sumei lunare prevăzute la art. III alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, la agenție, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii  nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. III alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență;

e) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului IBAN, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.

3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit prevederilor art. III alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume.

4. Agenția exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. III  alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență;

b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție, precum și de ordonanța de urgență și de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acesteia.

5. Debitele rezultate în urma constatării de către agenție, respectiv a municipiului București a nerespectării condițiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, precum și a obligațiilor asumate de angajator prin încheierea prezentei convenții se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenție și un exemplar pentru angajator.

AGENȚIA
Director executiv
Numele și prenumele,
în clar . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ANGAJATOR
Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXĂ la convenție

Angajator . . . . . . . . . .
CUI/CIF . . . . . . . . . .
Cod CAEN . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Cont IBAN . . . . . . . . . .
Deschis la . . . . . . . . . .
Telefon/fax . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .

TABEL NOMINAL
cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
Convenția nr.........../..........

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane Nr. și data încheierii contractului individual de muncă/data angajării Semnătura angajatului
0 1 2 3 4 5
           
           
Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Coloana 3 se completează după cum urmează:

- cod A - persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului  nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;

- cod B - persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

ANEXA Nr. 2 la procedură

 CERERE

Angajator . . . . . . . . . .
CUI/CIF . . . . . . . . . .
Cod CAEN . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Cont IBAN . . . . . . . . . .
Deschis la . . . . . . . . . .
Telefon/fax . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .

Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană . . . . . . . . . ./Municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata,.........., în calitate de reprezentant legal al angajatorului.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., județul........../municipiul.........., sectorul.........., în temeiul art. VII  alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, vă solicit acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj*) :

*) Se bifează în mod corespunzător de către angajator.

□ a sumei prevăzute la art. III  alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru fiecare dintre cele.......... persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului  nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate ca șomeri în evidența agenției;

□ a sumei prevăzute la art. III  alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru fiecare din cele.......... persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agenției.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la procedură

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata,.........., legitimat/legitimată cu CI/BI seria.......... nr..........., eliberată/eliberat de.......... la data de.........., CNP.........., în calitate de reprezentant legal al angajatorului.........., având CUI.........., cod CAEN.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., județul........../municipiul.........., sectorul.........., telefon.........., fax.........., e-mail.........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că angajatorul nu se află în situațiile prevăzute de art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv:

a) nu deține statut de instituție sau de autoritate publică, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

b) nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 4 la procedură

Angajator . . . . . . . . . .
CUI/CIF . . . . . . . . . .
Cod CAEN . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Cont IBAN . . . . . . . . . .
Deschis la . . . . . . . . . .
Telefon/fax . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .

TABEL NOMINAL*)
cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj
Luna.........., anul..........

Nr. crt. Convenția nr. Data convenției Numele și prenumele Codul numeric personal Nivelul de educație (ISCED) Reședința (urban/rural) Categoria de persoane Salariul angajatului Numărul orelor lucrătoare din lună Numărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat Observații
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1                        
2                        
. . .                        
TOTAL: A1  
Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

*) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document.

Coloana 1 se completează cu numărul convenției încheiate cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București.

Coloana 2 se completează cu data convenției încheiate cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București (zz/ll/aa). Coloanele 3 și 4 se completează cu numele și prenumele, respectiv codul numeric personal.

Coloana 7 se completează după cum urmează:

□ cod A - persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului  nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;

□ cod B - persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Coloana 10 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. III alin. (1) sau, după caz, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 (inclusiv orele aferente concediului de odihnă).

Coloana 11 se completează cu suma cuvenită lunar, proporțional cu numărul de ore completat în coloana 10.

Coloana 12 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.

Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.