Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ, publicată în Monitorul Oficial

Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 35, 7-13 sep. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 885 din 8 septembrie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1.587/2022 privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. Procedura se aplică contribuabililor declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ. Punerea în aplicare a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate se face cu data pronunțării hotărârii judecătorești. Competența pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate revine compartimentului de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii/plătitorii.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, au fost aduse completări art. 92 „Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați” din Codul de procedură fiscală. Astfel – precizează ANAF – conform alin. (91) al art.92, nou-introdus, în cazul suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, dispusă de instanțele de judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia și contribuabilul/plătitorul se reactivează pe perioada suspendării, context în care s-a impus elaborarea acestei proceduri.

În acest scop, este necesară stabilirea fluxului procedural pentru reactivarea contribuabilului/plătitorului pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, a modalității de suspendare a efectelor produse de declararea stării de inactivitate fiscală, a modalității de aplicare a sentințelor judecătorești la data încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și a efectelor care se produc, precum și a modalității de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive și a efectelor care se produc.

ANAF precizează că, potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (11) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, organul fiscal anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, de la data declarării în inactivitate a unei persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. În aceste condiții, este necesară înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, cu data suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, dacă persoana impozabilă nu îndeplinește alte condiții de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Reprezentanții ANAF menționează, totodată, că, potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, organul fiscal anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA și în cazul în care sunt îndeplinite alte condiții, nu doar în caz de inactivitate fiscală (de exemplu, dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal). În situația în care persoana impozabilă îndeplinește și alte condiții pentru anularea înregistrării, se vor emite noi decizii de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, care să reflecte noile motive pentru care persoana impozabilă nu poate fi înregistrată în scopuri de TVA, și pentru a respecta dreptul la contestație al respectivului contribuabil. De asemenea, persoana impozabilă va fi informată cu privire la faptul că a fost pusă în executare hotărârea judecătorească prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de inactivitate, însă în urma verificării s-a emis o nouă decizie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA pentru un alt temei legal.

Din cuprinsul dispozițiilor Legii contenciosului administrativ, rezultă că persoana care se consideră vătămată poate solicita suspendarea executării actului administrativ fie înainte de momentul introducerii unei cereri de anulare a actului administrativ (art. 14 din lege), fie chiar prin cererea adresată instanței pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat (art. 15 din lege).

În ceea ce privește încetarea suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, sunt două ipoteze:

a) suspendarea încetează de drept, în termen de 60 de zile, întrucât persoana impozabilă nu a introdus la instanța judecătorească acțiunea în anularea actului (art. 14 alin. (1) teza a II-a din Legea contenciosului administrativ). În această situație, decizia de declarare în inactivitate continuă să-și producă efecte, fiind necesară repunerea contribuabilului în stare de inactivitate și anularea înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate;

b) suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate încetează ca urmare a soluționării definitive a cauzei (art. 15 din Legea contenciosului administrativ). În această situație, efectele care se produc depind de modul de soluționare, de către instanța judecătorească, a acțiunii în anularea actului. Dacă instanța judecătorească anulează decizia de declarare în inactivitate, contribuabilul devine activ fiscal și înregistrat în scopuri de TVA, de la data declarării inițiale în inactivitate fiscală, în ipoteza în care nu se mențin alte condiții prevăzute la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Dacă instanța judecătorească menține valabilitatea deciziei de declarare în inactivitate fiscală, contribuabilul este inactiv fiscal și are anulată înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus menținerea dispozițiilor deciziei de declarare în inactivitate.

Reprezentanții ANAF precizează că actele care au fost emise în perioada în care contribuabilul a beneficiat de efectele soluției de suspendare a executării deciziei de declarare în inactivitate rămân valabile pe perioada suspendării, astfel încât să nu fie încălcate efectele hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea, pe perioada în care aceasta și-a produs efecte. Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (4) lit. c) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazierul fiscal al contribuabililor se înscriu și informații privind inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii (cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului).

De asemenea – menționează ANAF –, inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal după rămânerea definitivă a deciziei de declarare în inactivitate. Astfel, în ipoteza în care Decizia de declarare în inactivitate rămâne definitivă prin neexercitarea căilor administrative sau judiciare de atac, inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal în termen de 5 zile de la împlinirea termenului de 6 luni prevăzut pentru introducerea acțiunii la instanța de contencios administrativ, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ. În ipoteza în care Decizia de declarare în inactivitate, pentru care au fost exercitate căile de atac, rămâne definitivă prin hotărâre judecătorească, inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal în termen de 5 zile de la primirea de către organele fiscale a comunicării hotărârii judecătorești rămase definitive.

„În aceste condiții, suspendarea executării deciziei de inactivitate fiscală, teoretic, nu are efecte asupra informațiilor înscrise în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv fiscal, întrucât până la data la care acesta poate să solicite suspendarea executării deciziei de inactivitate fiscală, starea de inactivitate fiscală nu se înscrie în cazierul fiscal”, precizează ANAF, în Referatul de aprobare. În acest context, OPANAF nr. 1.587/2022 reglementează: procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare; modelul și conținutul formularelor utilizate de organele fiscale competente pentru punerea în aplicare a dispozițiilor instanțelor de judecată privind suspendarea executării deciziilor de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

PROCEDURA
de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

Se aplică contribuabililor declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Codul de procedură fiscală, pentru care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Punerea în aplicare a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate se face cu data pronunțării hotărârii judecătorești.

Competența pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate revine compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii/plătitorii (compartiment de specialitate).

1. Fluxul de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, la data suspendării executării

Compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a contribuabililor declarați inactivi comunică compartimentului de specialitate hotărârile judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziilor de declarare în inactivitate, în maximum 3 zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești, în vederea punerii în aplicare a prevederilor acestora.

Pentru reactivarea contribuabilului, în baza hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate întocmește un referat motivat, în care bifează situațiile corespunzătoare suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și care conține în mod obligatoriu:

 1. datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
 2. numărul și data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
 3. numărul și data hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate pentru respectivul contribuabil;
 4. motivația propunerii de scoatere din oficiu din evidența contribuabililor declarați inactivi;
 5. propunerile privind efectele aplicării suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și motivația acestora.

Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate și se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea hotărârii judecătorești de către compartimentul juridic, pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul național pentru informații financiare, mențiunea de reactivare, începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate pentru respectivul contribuabil.

2. Fluxul de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, la data încetării de drept a suspendării executării

În cazul în care contribuabilul nu a introdus la instanța judecătorească, în termen de 60 de zile de la suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, nicio acțiune în anularea actului, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) teza a II-a din Legea contenciosului administrativ, intervine încetarea de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate.

În 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului de 60 de zile, calculat potrivit dispozițiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, compartimentul de specialitate solicită contribuabilului fie să facă dovada înregistrării acțiunii în anulare a deciziei de declarare în inactivitate, prezentând un certificat de grefă din care să rezulte obiectul și data introducerii acțiunii, fie să informeze organul fiscal cu privire la faptul că nu a introdus acțiunea în anulare a deciziei de declarare în inactivitate. In acest sens, compartimentul de specialitate întocmește o notificare care se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Contribuabilul are obligația să depună, la organul fiscal competent, dovada înregistrării acțiunii în anulare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării.

Începând cu data la care a intervenit încetarea de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, contribuabilul este repus în stare de inactivitate.

 În a 6-a zi lucrătoare de la data comunicării notificării, dacă nu a fost depusă dovada înregistrării acțiunii în anulare, compartimentul de specialitate întocmește un referat motivat,  în care completează capitolul corespunzător încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și care conține în mod obligatoriu:

 1. datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
 2. data încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate;
 3. motivația propunerii de repunere în stare de inactivitate a contribuabilului, ca urmare a încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate;
 4. propunerile privind efectele aplicării încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și motivația acestora.

În termen de 6 zile lucrătoare de la data comunicării notificării, pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul național pentru informații financiare, data încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ, contribuabilul fiind repus în stare de inactivitate de la data încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate.

Compartimentul de specialitate emite Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este data la care a intervenit încetarea de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate.

Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile. Compartimentul de specialitate radiază persoana impozabilă din Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, și înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată.

3. Fluxul de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care s-a dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate

Dacă suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate încetează ca urmare a soluționării definitive a cauzei, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ, în baza hotărârilor judecătorești prin care se dispune anularea deciziei de declarare în inactivitate, contribuabilul este repus în situația anterioară datei comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

Compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a contribuabililor declarați inactivi comunică compartimentului de specialitate, în termen de 3 zile de la pronunțare, soluția definitivă prin care instanța a dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate, în vederea punerii în aplicare a acesteia.

În baza hotărârii judecătorești compartimentul de specialitate întocmește un referat motivat, care conține în mod obligatoriu:

 1. datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
 2. numărul și data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
 3. numărul și data hotărârii judecătorești prin care s-a dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate pentru respectivul contribuabil;
 4. motivația propunerii de scoatere, din oficiu, din evidența contribuabililor declarați inactivi;
 5. propunerile privind efectele anulării deciziei de declarare în inactivitate și motivația acestora.

 În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea hotărârii judecătorești de către compartimentul juridic, pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate operează corespunzător în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul național pentru informații financiare, în sensul eliminării mențiunilor privind inactivarea, contribuabilul păstrându-și calitatea de contribuabil activ de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.