Daisy Tech - case de marcat cu jurnal electronic
Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 30-31, 7-20 august 2018  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.450 din 7 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial nr. 507/20.06.2018

Prin acest ordin se aduc precizări suplimentare cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 3/2018, prin care a fost stabilită, prin derogare de la Codul fiscal, o modalitate diferită de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe salarii:

 • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;
 • persoanele fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator;
 • persoanele fizice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare;
 • persoanele fizice care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni cu persoane juridice române care derulează activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.

Astfel, pentru anul 2018, contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează, pentru persoanele menționate anterior, după următoarea formulă:

CASSreținută = Venit brut2018 – CASdatorată în 2018 – Salariu netdecembrie 2017

Valoarea reprezentând diferența pozitivă dintre CASS datorată și calculată conform prevederilor Codului fiscal și CASS reținută potrivit formulei de mai sus se stabilește de angajator și se evidențiază distinct ca sumă dedusă în formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem informatic, unităților Trezoreriei Statului un fișier conținând sumele deduse, pe baza căruia se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului (20.A.21.27.00 „Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate”) și se creditează contul de venituri al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului (26.A.21.27.00 „Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate”).

Verificarea modului de determinare a CASS se realizează de organele fiscale potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală, pe baza unei analize de risc specifice, care va avea în vedere următoarele:

 • examinarea modului de declarare: declarație inițială sau rectificativă;
 • variația în timp a numărului de persoane scutite de impozitul pe veniturile din salarii;
 • modul de calcul al sumei deduse în cadrul formularului 112 pe baza documentelor care atestă încadrarea în una dintre categoriile de angajați menționate anterior, depuse de angajați la angajator.

În urma analizei de risc specifice se determină gradul de risc fiscal pentru fiecare contribuabil/plătitor supus analizei, precum și nivelul riscului. În funcție de gradul de risc identificat și de nivelul de risc stabilit, se dispun măsuri în ceea ce privește modul de evaluare, gestionare și tratare a riscurilor stabilite (notificarea contribuabililor pentru conformare și/sau controale fiscale).

Sursa: Legea nr. 145 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 515/22.06.2018

Potrivit prezentei legi, persoanele care au importat/achiziționat mijloace de transport în regim diplomatic sau consular, pentru care au beneficiat de scutire de TVA, vor avea obligația să plătească taxa pe valoarea adăugată de a cărei scutire au beneficiat în situația în care le înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data importului/achiziției.

Totodată, prin acest act normativ a fost extinsă scutirea de impozit pe clădire, pe terenul aferent acesteia și pe mijloacele de transport și pentru soțul/soția celui decedat făcând parte din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu.

În cazul terenurilor aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în România și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice, valoarea impozabilă se stabilește prin asimilare cu terenurile neproductive.

Prin derogare de la Codul fiscal, în contextul pregătirii, organizării și desfășurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt acordate anumite scutiri de impozite și taxe, astfel:

 • Veniturile obținute de persoanele fizice nerezidente, persoanele juridice străine și orice entități nerezidente, ca urmare a pregătirii, organizării și desfășurării acestui turneu, sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.
 • Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru reclama și publicitatea efectuate pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea în România a turneului.
 • Evenimentele sportive care au loc în cadrul pregătirii, organizării și desfășurării în România a turneului sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”, publicată în Monitorul Oficial nr. 516/22.06.2018

Programul are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani și care sunt incluși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educației Naționale și, după caz, de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 40.000 lei, în proporție de 80% de către stat. Plățile de dobândă pentru acesta și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor sunt suportate din bugetul de stat. Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării lui. Împrumutul se acordă sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă, pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație.

Destinația creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor și familiilor acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.

Programul poate fi accesat și de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă sunt incluse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională. Această categorie de beneficiari poate accesa un credit de până la 35.000 lei, care poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul este angajat sau se angajează pe perioada derulării lui.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 544/28.06.2018

A fost actualizat Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, noul nomenclator intrând în vigoare la data de 1 iulie 2018. Obligațiile fiscale la bugetul asigurărilor sociale prevăzute în vechiul nomenclator, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare, care nu se mai regăsesc în noul nomenclator (este vorba despre contribuțiile de asigurări sociale care au fost abrogate, precum CAS la angajator, CASS la angajator, contribuția la fondul pentru șomaj) se plătesc în contul unic pentru perioadele anterioare, dacă nu au fost achitate, și se distribuie potrivit prevederilor legale în vigoare.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.613 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 545/29.06.2018

Potrivit acestui act normativ, obligațiile fiscale datorate de contribuabili, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018, se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia.

Prin excepție, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înființat.

Sumele plătite de contribuabili în contul unic se distribuie de organul fiscal central competent distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporțional cu sumele datorate, cu anumite excepții.

Sumele distribuite se împart apoi în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art. 163 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

 • pentru toate impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă;
 • pentru toate celelalte obligații fiscale principale;
 • pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor de mai sus.

În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligațiile fiscale datorate uneia dintre categorii, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporțional cu obligațiile fiscale datorate.

După realizarea distribuirii, organul fiscal competent efectuează stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) și (3) din Codul de procedură fiscală și îl înștiințează despre modul în care s-a efectuat stingerea cu cel puțin cinci zile înainte de următorul termen de plată a obligațiilor fiscale, dacă acesta a optat să fie înștiințat.

Au fost aprobate totodată dispoziții pentru distribuirea sumelor plătite de contribuabilii aflați în situații speciale:

 • care beneficiază de înlesniri la plată;
 • aflați sub incidența legislației privind insolvența;
 • care se află în executare silită.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.494 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 553/03.07.2018

Conform ordinului, procedura de stabilire din oficiu a contribuțiilor se aplică persoanelor fizice care aveau obligația declarării venitului în vederea stabilirii CAS și a CASS, potrivit legii, respectiv acelor contribuabili cărora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil pentru anii 2016 și 2017.

Stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează de către compartimentul cu atribuții în administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent. În situația în care în termen de 60 de zile de la data comunicării formularului 670 „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice” contribuabilul își îndeplinește obligațiile declarative, decizia se anulează.

Sursa: Legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, publicată în Monitorul Oficial nr. 595/12.07.2018

A fost reglementată posibilitatea repartizării trimestriale a profitului către acționari sau asociați (ca dividende), în cursul exercițiului financiar, în limita profitului net contabil realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate, din care se scad orice pierderi reportate, pe baza situațiilor financiare interimare aprobare de adunarea generală. Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar se face anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare.

În mod corespunzător celor de mai sus au fost modificate și legea societăților și legea cooperației.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial nr. 602/13.07.2018

Prin prezenta ordonanță de urgență, data până la care trebuie depusă declarația unică se prorogă până la 31 iulie 2018.

Amintim că această declarație cuprinde, în linii mari, două capitole: cel aferent veniturilor certe realizate în anul anterior și cel dedicat veniturilor care se estimează a se realiza în anul curent al depunerii ei. În ceea ce privește modalitatea de declarare, formularul se va depune numai prin sisteme electronice de transmitere la distanță. Cu titlu de excepție, pentru anul 2018 se permite depunerea sa și pe suport hârtie.

(Copyright foto: gpointstudio / 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.