Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 4, 5-11 febr. 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 1045/10.12.2018

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Prin excepție, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107 din 7 decembrie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 1058/13.12.2018

Prin acest act normativ se modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, vor acorda anual, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. Cu alte cuvinte, prin prezenta ordonanță se menține măsura acordării voucherelor de vacanță, în cuantum de 1.450 lei, până la data de 31 decembrie 2020, prin aplicarea în continuare a dispozițiilor OUG nr. 8/2009, cu privire la acordarea voucherelor personalului plătit din fonduri publice.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.105 din 11 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 1067/17.12.2018 

Prin prezentul ordin, Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se modifică în sensul în care se elimină impozitul pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente și sunt introduse trei poziții noi:

 • impozit asupra veniturilor suplimentare offshore;
 • compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință;
 • despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.040 din 4 decembrie 2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 1069/18.12.2018

Actul normativ reglementează operațiunile care dau dreptul la debitarea contului de TVA.

În sensul prevederilor Legii nr. 275/2017, au obligația de a utiliza mecanismul plății defalcate a TVA persoanele înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care:

 • începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, neachitate în termen de 60 de zile de la scadență, în cuantum mai mare de 15.000 lei pentru contribuabilii mari, 10.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și 5.000 lei pentru ceilalți contribuabili;
 • se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Totodată, conform dispozițiilor aceleiași legi, persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal care nu sunt obligate să aplice plata defalcată a TVA pot opta pentru utilizarea acestui mecanism. Persoanele respective vor beneficia de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor.

Prin prezentul ordin au fost stabilite următoarele operațiuni care dau dreptul la debitarea contului de TVA:

 • înființarea popririi asupra disponibilităților bănești;
 • înființarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • înființarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice;
 • valorificarea bunurilor sechestrate/intrate în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită competente și cele de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului;
 • compensarea obligațiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanțe bugetare aprobate la restituire;
 • alte situații în care taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor de bunuri și/sau servicii a fost achitată de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de plată, acesta neavând obligația efectuării plății din contul de TVA.

Sursa: Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation, publicat în Monitorul Oficial nr. 1080/20.12.2018

Programul Start-up Nation este unul de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Obiectivul principal al schemei de minimis prevăzute în cadrul acestui program îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, a șomerilor și absolvenților.

Prin prezentul ordin se aprobă Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation. Aceasta este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile fiind efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, a fost de 1.713.798.000 lei, iar bugetul alocat acestei scheme pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, este de 2.000.000.000 lei. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei anual.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr maxim de 10.000 de beneficiari pe an.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733 din 10 decembrie 2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial nr. 1082/20.12.2018

Potrivit prezentului ordin, Comisia fiscală centrală este un organ colegial din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, abilitat să asigure, în temeiul art. 5 alin. (3) din Codul de procedură fiscală și al art. 6 din Codul fiscal, aplicarea unitară a legislației fiscale și procedural-fiscale.

Comisia fiscală centrală are responsabilități de emitere a deciziilor cu privire la aplicarea dispozițiilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Comisia adoptă soluții fiscale prin emiterea de decizii în situația în care:

 • există opinii contrare formulate de două sau mai multe structuri din cadrul MFP sau de o structură din cadrul MFP și de una din cadrul aparatului central al ANAF cu privire la interpretarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, a legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a ANAF;
 • există aplicare neunitară a legislației menționate anterior de către organele fiscale competente;
 • există conflict de competență între organul fiscal central și o instituție publică ce administrează creanțe fiscale;
 • există conflict de competență între organele fiscale locale sau între organul fiscal central și un organ fiscal local, în cazul în care acesta nu se poate soluționa pe cale amiabilă.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.893 din 27 decembrie 2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, publicat în Monitorul Oficial nr. 1105/27.12.2018

Conform Legii nr. 203/2018, pentru eficientizarea activității de achitare a amenzilor contravenționale s-a hotărât să se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului destinat încasării acestora.

Astfel, potrivit prezentului ordin, în scopul încasării amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice de către agenții constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidență unică a proceselor-verbale de contravenție și modalitatea de preluare și transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanță electronic, la Trezorerie au fost deschise conturile:

 • 50.09.01 „Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice cu domiciliul în România”;
 • 50.09.02 „Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România”.

Potrivit legislației, aceste conturi vor fi utilizate doar pentru încasarea amenzilor contravenționale menționate.

Sursa: Legea nr. 336 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial nr. 1107/28.12.2018

Actul normativ vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură pentru angajarea cu normă întreagă a tinerilor pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Conform legislației, sprijinul se acordă doar fermierilor care angajează cel puțin doi tineri. Pentru fiecare angajat, fermierul va beneficia de un ajutor lunar de 1.000 lei pentru angajații cu studii superioare, 750 lei pentru angajații cu studii medii și 500 lei pentru cei fără studii. Tânărul care a fost angajat beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit prin contractul de muncă. 

Sursa: Legea nr. 354 din 27 decembrie 2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1110/28.12.2018

Prin această lege este completat tabelul activităților agricole impuse pe bază de norme de venit și cu activitatea de cultivare a plantelor medicinale și aromatice. Astfel, potrivit reglementării, suprafața de până la 2 ha este considerată neimpozabilă, iar ceea ce depășește se impune conform normelor de venit aprobate anual.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.236 din 27 decembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 1115/28.12.2018 

Prin prezentul ordin se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

 • „Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și de comercializare în sistem angro de produse energetice”;
 • „Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en détail de produse energetice”;
 • „Atestat de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice”;
 • „Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem en détail de produse energetice”.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 1116/29.12.2018

Având în vedere că ordonanța de urgență aduce numeroase modificări în domeniile financiar și fiscal-bugetar, acestea vor fi tratate pe rând în cele ce urmează.

➜ Fondul de Dezvoltare și Investiții

Se înființează Fondul de Dezvoltare și Investiții, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), printr-un cont de disponibil. Fondul se utilizează pentru finanțarea proiectelor de investiții din următoarele domenii prioritare principale:

 • sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanență, spitale județene, municipale și orășenești;
 • educație, respectiv școli, grădinițe, creșe, campusuri școlare;
 • apă și canalizare, inclusiv tratarea și epurarea apelor uzate;
 • rețea de energie electrică și rețea de gaze, inclusiv extinderea acestora;
 • transport, drumuri, respectiv modernizare/reabilitare de drumuri comunale și locale, județene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje;
 • salubrizare.

Sursa de finanțare a fondului o reprezintă împrumuturile în lei, acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului. Valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pe un interval de 20 de ani este în limita sumei de 10.000 milioane euro, echivalent în lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență.

➜ Programul de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare

Se înființează Programul de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare, denumit Programul stațiuni balneare, finanțat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Beneficiarii acestui program sunt unitățile administrativ-teritoriale și societățile înființate în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea din Programul stațiuni balneare se face în proporție de 50% din cheltuielile eligibile și se acordă sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, până la maximum 200.000 euro.

Prin Programul stațiuni balneare se transferă fonduri publice beneficiarilor unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport care să faciliteze accesul la stațiunea balneară;
 • reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii stradale și pietonale;
 • modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități publice din stațiunea balneară;
 • construcția, extinderea și reabilitarea capacităților de tratament balnear, precum și a capacităților turistice de alimentație publică și cazare;
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement;
 • achiziția, în scopul dezvoltării activității turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism;
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 • achiziția de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;
 • realizarea de centre de informare turistică și dotarea acestora;
 • alte obiective de investiții care asigură dezvoltarea stațiunilor balneare respective;
 • cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA și a celor cu pregătire medical-sanitară, precum și cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară.

Totodată, prin Programul stațiuni balneare se alocă fonduri publice beneficiarilor societăți comerciale, înființate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

 • construcția, extinderea și reabilitarea de capacități turistice de alimentație publică și cazare, precum și a capacităților de tratament balnear, pe care respectivele societăți le dețin;
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare;
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 • achiziția de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;
 • realizarea de centre de informare turistică și dotarea acestora;
 • alte obiective de investiții prin care societățile contribuie la dezvoltarea stațiunii balneare respective;
 • cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA și a celor cu pregătire medical-sanitară, precum și cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară.

➜ Programul „Growth – investim în copii, investim în viitor”

Programul „Growth – investim în copii, investim în viitor” are ca obiect susținerea financiară a investițiilor private în construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea de grădinițe olimpice cu profil sportiv. Beneficiarii pot fi persoane juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale.

Susținerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, de până la 500.000 euro, cât și într-o garanție în numele și în contul statului de maximum 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile și comisioanele aferente, cu condiția ca aceste credite să finanțeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care investitorul apelează la finanțarea integrală sau parțială a cheltuielilor respective prin creditare. Garanția se acordă prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii sau al Fondului Român de Contragarantare. Totodată, susținerea presupune și o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finanțarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranșe egale pe o perioadă de șapte ani de la încheierea acordului de finanțare.

➜ Evaluarea funcționarilor publici

Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2018 se realizează până la data de 31 martie 2019.

➜ Pensii

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei, iar din 1 septembrie 2019 se majorează cu 15%, fiind de 1.265 lei.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 640 lei, iar din 1 septembrie 2019 se majorează cu 10%, fiind de 704 lei.

În anul 2019, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este de 1,20.

➜ Salarizarea mediului public

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Pentru salariații din sistemul public, orele lucrate peste programul de lucru se vor compensa doar cu timp liber. Aceștia vor beneficia de vouchere de vacanță. Măsura se aplică pentru perioada 2019-2021.

➜ Taxa pentru jocurile de noroc

Începând cu 1 ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc on-line prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% din totalul taxelor de participare încasate lunar. Aceasta se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.

Totodată, se înființează pe lângă Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) o activitate finanțată integral din venituri proprii în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social. Veniturile proprii se constituie din următoarele contribuții anuale ale organizatorilor de jocuri de noroc licențiați:

 • organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I – 5.000 euro anual;
 • persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II – 1.000 euro anual;
 • jocurile la distanță monopol de stat clasa III – 5.000 euro anual;
 • organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați – 1.000 euro anual.

➜ Noi reglementări și taxe în domeniile energiei electrice și gazelor naturale

Pentru perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022, pentru clienții casnici, furnizarea de energie electrică se realizează în condiții reglementate de ANRE. Prin urmare, în acest interval, pentru energia electrică necesară asigurării consumului clienților casnici se aplică tarife reglementate, în conformitate cu dispozițiile elaborate de ANRE. Prețurile de vânzare ale producătorilor pentru clienții casnici se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei la începutul fiecărui an. Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2022, conform reglementărilor ANRE.

Similar, există reglementări și în domeniul gazelor naturale, unde producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României nu vor mai încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul României la prețuri mai mari de 68 lei/MWh. Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2022, conform reglementărilor ANRE.

Contribuția bănească percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceștia din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE, cifră de afaceri calculată conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei aprobate prin ordin al președintelui acestei instituții cu avizul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

➜ Restituirea taxelor auto

Conform prevederilor OUG nr. 114/2018, restituirea taxelor auto se face astfel:

 • pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2019;
 • pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019.

➜ Exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care desfășoară activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare de 25 de zile, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Totodată, se modifică și sectoarele de activitate în care se pot folosi zilierii, rămânând doar trei. Astfel, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

 • agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepția exploatării forestiere – diviziunea 02;
 • pescuit și acvacultură – diviziunea 03.

➜ Salarizarea în domeniul construcțiilor

Prin derogare de la prevederile Codului muncii, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Acest cuantum al salariului minim se aplică societăților care activează sub următoarele coduri CAEN:

 • 41.42.43 – secțiunea F – Construcții
 • 2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
 • 2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;
 • 2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
 • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
 • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
 • 2363 – Fabricarea betonului;
 • 2364 – Fabricarea mortarului;
 • 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 • 2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
 • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
 • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
 • 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
 • 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 • 0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
 • 0812 – Extracția pietrișului și nisipului;
 • 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.

➜ Noi modificări ale Codului fiscal

✔ Impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii în sectorul construcțiilor

Având în vedere că sectorul construcțiilor este considerat prioritar pentru următorii 10 ani, prin OUG nr. 114/2018 a fost introdusă o scutire de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor de persoanele fizice, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, în următoarele condiții:

 • angajatorii desfășoară activități în sectorul construcțiilor sau al producerii materialelor de construcții (codurile CAEN menționate mai sus);
 • angajatorii realizează o cifră de afaceri din activitățile de construcții sau de producere a materialelor de construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
 • veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 lei și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă.

Totodată, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcțiilor și care se încadrează în condițiile menționate anterior, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Codul fiscal se reduce cu 3,75%. Cu alte cuvinte, pentru angajații din construcții, contribuția de asigurări sociale scade de la 25% la 21,25% pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028. De asemenea, aceste persoane sunt exceptate de la plata CASS în același interval de timp.

În ceea ce privește contribuția asiguratorie pentru muncă, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, cota acesteia se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale pentru angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcțiilor și care se încadrează în condițiile de mai sus.

✔ Indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță

Indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă avantaje asimilate salariilor.

✔ Tichetele culturale

În categoria avantaje asimilate salariilor se introduc veniturile persoanelor fizice primite sub forma tichetelor culturale, fiind impozitate cu 10%. Potrivit Codului fiscal, pentru acestea nu se datorează contribuții de asigurări sociale, dacă ele sunt acordate conform Legii nr. 165/2018 privind biletele de valoare, aplicabilă de la 1 ianuarie 2018.

✔ Declarația unică

Nu există obligația depunerii declarației unice de către persoanele fizice care au obținut venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente.

Asocierile, cu excepția celor care realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligația să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 februarie a anului următor, declarații anuale de venit, conform modelului stabilit prin ordin al președintelui ANAF, care vor cuprinde și distribuția venitului net/pierderii aferent(e) asociaților.

Bonificația de 5% pentru depunerea on-line a declarației unice în anul 2018 și plata integrală a impozitului până la data de 15 martie 2019 de care beneficiază persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care nu trebuie completată și depusă declarația unică – capitolul I „Date privind veniturile realizate” se acordă de organul fiscal. Procedura de acordare a bonificației se stabilește prin ordin al președintelui ANAF.

✔ Măsura part-time

După cum se știe, CAS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care aceasta se datorează, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Conform OUG nr. 114/2018, în situația în care, prin hotărâre a Guvernului, în aceeași perioadă se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, diferențiat în funcție de studii, de vechime sau de alte criterii prevăzute de lege, pentru aplicarea acestei dispoziții se ia în calcul valoarea salariului minim brut pe țară prevăzută pentru categoria de persoane pentru care se datorează contribuția.

✔ CASS la dividende – excepție

În ceea ce privește stabilirea plafonului în funcție de care se decide dacă se datorează sau nu CASS de către persoanele care obțin venituri în afara celor din salarii, a fost reglementat faptul că în cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cel al veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018. Cu alte cuvinte, se evită calcularea CASS pentru dividendele distribuite înainte de 1 ianuarie 2018 și încasate după această dată.

✔ Accize

S-a stabilit un nou nivel al accizelor pentru țigarete, în creștere față de valoarea anterioară.

➜ Codul de procedură fiscală

Au fost introduse prevederi cu privire la accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor. Astfel, entitățile raportoare care intră sub incidența legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să pună la dispoziția organului fiscal central, la cererea acestuia, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege, informații și documente privitoare la:

 • mecanismele și procedurile în baza cărora aplică măsurile de precauție privind clientela;
 • identificarea clientului și a beneficiarului real;
 • evaluarea scopului și a naturii dorite a relației de afaceri;
 • monitorizarea relației de afaceri;
 • evidențele tranzacțiilor.

➜ Taxa telecom

Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă se realizează după cum urmează:

 • în cazul licențelor de comunicații mobile de generația a doua și a treia (pentru benzile de frecvență radio 703-733 MHz/758-788 MHz (2 x 30 MHz), 738-753 MHz (1 x 15 MHz), 880-915 MHz/925-960 MHz (2 x 35 MHz)) se stabilește o valoare minimală în cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența. Același nivel se aplică și în cazul prelungirii licențelor deținute de operatori;
 • în cazul licențelor de comunicații mobile de generația a cincea (pentru benzile de frecvență radio 791-821 MHz/832-862 MHz (2 x 30 MHz), 1920-1980/2110-2170 MHz (2 x 60 MHz), 3400-3800 MHz (400 MHz)) se stabilește o valoare minimală în cuantum de 2% din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.

➜ Pilonul 2 de pensii

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcțiilor și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contribuției la Pilonul 2 de pensii (acei 3,75% cu care se reduce CAS).

O persoană participantă la un fond de pensii poate opta, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de cinci ani de participare la acel fond, să se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile deținute până la data transferului rămân în contul personal al acesteia până la deschiderea dreptului la pensia privată.

➜ Taxa pe activele financiare bancare

Instituțiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare în situația în care media trimestrială ROBOR depășește pragul de 2% (prag de referință). Taxa pe active se datorează trimestrial prin aplicarea cotelor de mai jos asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfârșitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt înregistrate în evidența contabilă, ajustate, după caz, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Media trimestrială ROBOR se stabilește pe baza ratelor ROBOR la trei luni și la șase luni, calculate și publicate de BNR pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectuează de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și se publică pe site-ul acestei instituții.

Cotele taxei pe active se diferențiază în funcție de amploarea depășirii pragului de referință, astfel:

 • dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este de până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,1%;
 • dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0,51 și 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,2%;
 • dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01 și 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,3%;
 • dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51 și 2 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,4%;
 • dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referință, cota taxei pe active este de 0,5%.

Contribuabilii sunt obligați să calculeze, să declare și să plătească trimestrial taxa pe active, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează. Cheltuiala cu această taxă este deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Codul fiscal.

Taxa pe active reprezintă venit la bugetul de stat și se administrează de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Codului de procedură fiscală. 

Sursa: Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 3/03.01.2019

Potrivit art. 3 și 4 din Legea nr. 70/2015, operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoanele juridice și persoanele fizice autorizate se realizează de principiu prin instrumente de plată fără numerar, existând plafoane zilnice pentru încasările în numerar astfel:

 • încasări de la alte persoane juridice, PFA etc., în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
 • încasări efectuate de magazinele de tipul cash and carry, care funcționează în baza legislației în vigoare, de la alte persoane juridice, PFA etc., în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
 • plăți către alte persoane juridice, PFA etc., în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plăți către magazinele de tipul cash and carry, care funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 • încasări efectuate de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
 • plăți efectuate către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe ori alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.

Totodată, conform legii, sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 70/2015, persoanele juridice și persoanele fizice autorizate pot transfera sume din contul lor bancar în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori. În completare, prin Legea nr. 344/2018 a fost introdusă o excepție de la prevederea de mai sus. Astfel, în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță (de exemplu, internet banking), persoanele juridice și persoanele fizice autorizate pot transfera sume din contul lor bancar în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.

Sursa: Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 4/03.01.2019 

Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică ce au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară.

Conform art. 4 alin. (7) din OG nr. 39/2015, în situația în care sunt desemnați noi reprezentanți/reprezentanți legali și se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, potrivit Legii nr. 346/2018, în cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvență, a celui care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență desemnat în procedură potrivit legii.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.200 din 20 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”, publicat în Monitorul Oficial nr. 18/08.01.2019

Prin prezentul ordin se aprobă noul model al formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, care va fi folosit începând cu declararea impozitului pe profit aferent anului 2018. Astfel, au fost modificate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a acestuia, făcându-se precizări referitoare la:

 • modul de completare a perioadei pentru contribuabilii care devin plătitori de impozit pe profit în timpul anului (de exemplu, cei care trec de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor la plata impozitului pe profit prin opțiune, ca urmare a majorării capitalului social);
 • evidențierea valorii cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor Codului fiscal;
 • modul de înscriere a sumei ce reprezintă scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.