Contabilitatea reorganizării sub formă de fuziune prin absorbție realizată între societăți care aplică reglementări contabile diferite – partea I –

Numărul 38-39, 20 dec. 2016 - 16 ian. 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

prof. univ. dr. Marian Săcărin
ASE București

REZUMAT
Reorganizarea sub formă de fuziune prin absorbție se reflectă în contabilitate în funcție de reglementările contabile pe care le aplică societățile care sunt implicate în aceasta. Astfel, în cazul societăților care aplică IFRS, la contabilizarea fuziunii se ține cont de Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare. În schimb, dacă societăților care fuzionează le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, la contabilizarea fuziunii trebuie să se țină cont de prevederile Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 897/2015.
Obiectivul principal al acestui articol este acela de a prezenta aspectele contabile pe care le implică operațiunea de fuziune prin absorbție între societăți care aplică reglementări contabile diferite. Astfel, am pornit de la premisa că absorbantului îi sunt incidente prevederile OMFP nr. 1.286/2012, titlurile sale fiind, în consecință, tranzacționate pe o piață reglementată, iar absorbitul aplică OMFP nr. 1.802/2014. Însă, acolo unde este cazul, am avut în vedere și aspectele fiscale, care sunt aceleași pentru toate societățile care participă la operațiunile de fuziune prin absorbție, indiferent dacă acestea aplică sau nu reglementări contabile diferite.

Termeni-cheie: fuziune prin absorbție, reglementări contabile diferite, OMFP nr. 1.286/2012, OMFP nr. 1.802/2014, OMFP nr. 897/2015

1. Introducere

Pe parcursul desfășurării activității lor, societățile participă din diferite motive – economice, juridice și fiscale – la diverse operațiuni de reorganizare. Una dintre modalitățile de reorganizare este reprezentată de fuziunea prin absorbție. Aceasta permite expansiunea și contribuie la utilizarea mai eficientă a resurselor, dar și la îmbunătățirea tehnologiei și creșterea posibilităților de realizare a anumitor obiective (specializarea producției, diversificarea acesteia, finanțarea activităților de cercetare etc).

Din punct de vedere juridic, fuziunea prin absorbție are următoarele consecințe:
 • dizolvarea fără lichidare a societății/societăților absorbite;
 • transmiterea către societatea absorbantă a activelor și datoriilor societății/societăților absorbite, în starea în care acestea se află în momentul realizării reorganizării;
 • dobândirea calității de asociați/acționari ai societății absorbante de către asociații/acționarii societății/societăților absorbite; de fapt, asociații/acționarii societății/societăților absorbite, care își încetează existența în urma fuziunii, primesc acțiuni/părți sociale ale societății absorbante și eventual o sumă de bani, care nu poate depăși 10% din valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale care li se atribuie (art. 238 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

2. Contabilizarea fuziunii prin absorbție la societatea absorbantă (ale cărei titluri sunt cotate pe o piață reglementată și care aplică OMFP nr. 1.286/2012)

Prin intermediul OMFP nr. 1.286/2012 au fost asimilate în reglementările contabile din țara noastră Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum sunt acestea adoptate la nivelul Uniunii Europene. Astfel, societățile care aplică acest ordin, la contabilizarea reorganizării sub formă de fuziune prin absorbție, trebuie să aplice în principal prevederile IFRS 3 Combinări de întreprinderi [1].

O combinare de întreprinderi reprezintă o tranzacție sau un alt eveniment prin care un dobânditor obține controlul uneia sau mai multor întreprinderi (Anexa A – Termeni definiți din IFRS). Fuziunea prin absorbție se include în categoria combinărilor de întreprinderi la care face referire IFRS 3, deoarece, din punct de vedere economic, absorbantul (dobânditorul) obține controlul asupra afacerii/afacerilor societății absorbite.

La reflectarea în contabilitate a fuziunii prin absorbție este necesar ca la societatea absorbantă să se aibă în vedere următoarele aspecte:
 • recunoașterea și evaluarea activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate preluate de la societatea absorbită;
 • evaluarea contraprestației transferate (instrumentelor de capital propriu emise);
 • contabilizarea costurilor directe generate de fuziune;
 • contabilizarea și evaluarea fondului comercial pozitiv sau a câștigului rezultat în urma unei fuziuni prin absorbție avantajoase (fondului comercial negativ).

2.1. Recunoașterea și evaluarea activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate preluate de la societatea absorbită

Începând cu data fuziunii, absorbantul trebuie să recunoască, separat de fondul comercial, activele identificabile dobândite și datoriile asumate preluate de la societatea absorbită. Pentru a fi recunoscute, acestea trebuie să corespundă definiției activelor și datoriilor din Cadrul general conceptual de raportare financiară, potrivit căruia un activ sau o datorie este recunoscut(ă) atunci când:
 • este probabil ca un beneficiu economic asociat acestuia (acesteia) să intre sau să iasă din entitate;
 • costul sau valoarea acestuia (acesteia) poate să fie evaluat(ă) cu credibilitate.

În contextul fuziunii, este posibil ca la absorbant să se recunoască active și datorii care nu au fost recunoscute la societatea absorbită. De exemplu, dacă se îndeplinesc criteriile de recunoaștere prevăzute de IAS 38 Imobilizări necorporale, la absorbant se recunosc imobilizări necorporale identificabile de natura mărcilor și brevetelor sau alte imobilizări dezvoltate intern de societatea absorbită și care nu au fost recunoscute în situațiile financiare ale acesteia. De asemenea, este posibil ca unele active care au fost recunoscute la societatea absorbită să nu mai îndeplinească criteriile de recunoaștere la societatea absorbantă. Cazul cel mai des întâlnit este cel al cheltuielilor de constituire, care pot să fie recunoscute ca active de către societățile care nu aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară, dar care conform Cadrului general conceptual și IAS 38 nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active.

IFRS 3 precizează că pentru contabilizarea unei combinări de întreprinderi, deci și a fuziunii prin absorbție, la societatea absorbantă trebuie să se utilizeze metoda achiziției. Această metodă presupune ca la absorbant activele și datoriile identificabile ale societății absorbite să se evalueze la valoarea justă. Drept consecință, în contextul fuziunii, trebuie să se efectueze atât o evaluare globală a societății absorbite, cât și o evaluare individuală a activelor și datoriilor identificabile ale acesteia la valori juste.

2.2. Evaluarea contraprestației transferate de absorbant

Contraprestația transferată de absorbant, de regulă, în totalitate, îmbracă forma de instrumente de capitaluri proprii (acțiuni). Însă aceasta poate fi și o plată în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a instrumentelor de capital emise de absorbant. Instrumentele de capital propriu (acțiuni) emise de absorbant în contextul fuziunii trebuie să fie evaluate la valoarea justă. Deoarece societățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară sunt cotate la bursă, valoarea justă a instrumentelor de capital propriu emise este reprezentată de cursul bursier.

Eventualele cheltuieli pe care societatea absorbantă le efectuează cu emiterea propriilor instrumente de capital propriu se contabilizează sub forma reducerilor (deducerilor) de capital (tratament contabil prevăzut de IAS 32 Instrumente financiare: prezentare, pct. 35).

Exemplu

La data de 01.01.N, X (societate absorbantă, care aplică OMFP nr. 1.286/2012) fuzionează cu Y (societate absorbită, care aplică OMFP nr. 1.802/2014).

1. La data fuziunii, activele identificabile dobândite și datoriile asumate ale societății Y au următoarele valori contabile și juste:

 Valoare contabilă
(lei)
Valoare justă
(lei)
Construcții
Utilaje
Stocuri
Clienți
Furnizori
Credite bancare pe termen scurt
Datorie de impozit pe profit amânat aferentă construcțiilor (*)
Datorie de impozit pe profit amânat aferentă stocurilor (**)
Creanță de impozit pe profit amânat aferentă creanțelor față de clienți (***)
30.000
22.000
18.000
20.000
(20.000)
(10.000)
35.000
21.000
19.000
20.000
(20.000)
(10.000)
(800)
(160)
160

Valoarea netă de la data fuziunii a activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate preluate de la societatea Y60.00064.200

2. Presupunem că atât X, cât și Y sunt plătitoare de impozit pe profit. De asemenea, considerăm că la societatea Y valorile fiscale ale activelor și datoriilor au fost egale cu valorile contabile.

La societatea X, activele identificabile dobândite și datoriile asumate preluate de la societatea Y trebuie să se evalueze la valoarea justă.

Din punct de vedere fiscal, așa cum prevede Codul fiscal (art. 32 alin. (6)), la absorbant, valorile fiscale ale activelor dobândite sunt egale cu valorile fiscale pe care acestea le-au avut la absorbit. În consecință, conform IAS 12 Impozitul pe profit, la absorbant, pentru diferențele dintre valorile juste și valorile fiscale ale activelor se recunoaște un impozit pe profit amânat, care în exemplul prezentat îmbracă forma de:

(*) Datorie de impozit pe profit amânat aferentă construcțiilor: 800 lei ((35.000 lei – 30.000 lei) x 16%);
(**) Datorie de impozit pe profit amânat aferentă stocurilor: 160 lei ((19.000 lei – 18.000 lei) x 16%);
(***) Creanță de impozit pe profit amânat aferentă utilajelor: 160 lei ((22.000 lei – 21.000 lei) x 16%).
3. Contraprestația transferată de societatea X este reprezentată de:
 • 41.000 de acțiuni proprii emise, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de un leu, iar cursul bursier, de 1,5 lei/acțiune;
 • lichidități (numerar): 2.700 lei.

4. Pentru emiterea acțiunilor proprii, societatea X efectuează costuri în valoare de 1.500 lei.

5. Contabilizarea fuziunii la societatea X: [2]

i) Înregistrarea creșterii capitalului societății X:

61.500 lei456
„Decontări cu acționarii
privind capitalul”
=%
1012
„Capital subscris vărsat” (*)
1042
„Prime de fuziune” (**)
61.500 lei
41.000 lei

20.500 lei
(*) Numărul de acțiuni emise x Valoarea nominală a unei acțiuni = 41.000 acțiuni x 1 leu/acțiune = 41.000 lei
(**) Valorile nete de la data fuziunii ale activelor identificabile dobândite și ale datoriilor asumate ale societății Y evaluate la valoarea justă – Valoarea nominală a acțiunilor emise – Contraprestația transferată sub formă de lichidități = 64.200 lei – 41.000 lei – 2.700 lei = 20.500 lei
ii) Preluarea activelor identificabile și a datoriilor asumate de la societatea Y:
95.160 lei
35.000 lei

21.000 lei19.000 lei

20.000 lei

160 lei
%
212
„Construcții”
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
3xx
Stocuri
4111
„Clienți”
4412
„Impozitul pe profit
amânat” (creanță)


=%
401
„Furnizori”
519
„Credite bancare
pe termen scurt”
456
„Decontări cu acționării
privind capitalul”
4412
„Impozitul pe profit
amânat” (datorie)
462
„Creditori diverși”
(contraprestația sub
formă de lichidități)
95.160 lei
20.000 lei

10.000 lei


61.500 lei


960 lei


2.700 leiiii) Contabilizarea costurilor generate de emiterea acțiunilor proprii:
1.500 lei149
„Pierderi legate de emiterea,
răscumpărarea, vânzarea,
cedarea cu titlu gratuit
sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
1.500 lei
iv) Plata contraprestației sub formă de lichidități:
2.700 lei462
„Creditori diverși”
(contraprestația sub
formă de lichidități)
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
2.700 lei

2.3. Costurile directe generate de fuziune

Pe lângă contraprestația transferată, absorbantul poate să efectueze și costuri care sunt direct atribuite fuziunii. Acestea pot îmbrăca forma onorariilor plătite consilierilor juridici, evaluatorilor și altor consultanți implicați în tranzacție sau a cheltuielilor unui departament intern care se ocupă cu fuziunile etc. Aceste costuri nu se includ în contraprestația transferată, ele recunoscându-se drept cheltuieli ale perioadei în care sunt prestate serviciile.

2.4. Recunoașterea și evaluarea fondului comercial

În cazul fuziunii prin absorbție, la absorbant trebuie să se recunoască eventualul fond comercial. Acesta se determină ca diferență între (a) și (b), unde:
(a) – valoarea justă a contraprestației transferate (valoarea justă a instrumentelor de capital propriu emise și a eventualelor lichidități); și
(b) – valoarea netă de la data fuziunii a activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate evaluate la valoarea justă.

Atunci când diferența dintre (a) și (b) este pozitivă, fondul comercial este unul pozitiv. Acesta reprezintă beneficii economice viitoare generate de active dobândite de societatea absorbantă în contextul fuziunii, dar care nu au putut fi identificate individual și recunoscute separat. Avantajele economice viitoare pe care le generează dobândirea unei afaceri prin fuziune și implicit preluarea controlului asupra acesteia pot să rezulte din eliminarea concurenței, ameliorarea condițiilor de producție, expansiunea în străinătate etc.

La absorbant, cu ocazia fuziunii, fondul comercial pozitiv se contabilizează sub formă de imobilizare necorporală.

Exemplu

La data de 01.01.N, Z (societate absorbantă, care aplică OMFP nr. 1.286/2012) fuzionează cu W (societate absorbită, care aplică OMFP nr. 1.802/2014).

1. La data fuziunii, activele identificabile dobândite și datoriile asumate ale societății W au următoarele valori contabile și juste:

 Valoare contabilă
(lei)
Valoare justă
(lei)
Construcții
Utilaje
Stocuri
Clienți
Furnizori
Credite bancare pe termen scurt
Datorie de impozit pe profit amânat aferentă construcțiilor (*)
Datorie de impozit pe profit amânat aferentă stocurilor (**)
Datorie de impozit pe profit amânat aferentă utilajelor (***)
30.000
22.000
18.000
20.000
(20.000)
(10.000)33.000
23.000
19.000
20.000
(20.000)
(10.000)
(480)
(160)
(160)
Valoarea netă de la data fuziunii a activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate preluate de la societatea W60.00064.200

2. Presupunem că atât Z, cât și W sunt plătitoare de impozit pe profit. De asemenea, considerăm că la societatea W valorile fiscale ale activelor și datoriilor au fost egale cu valorile contabile.

La societatea Z, activele identificabile dobândite și datoriile asumate preluate de la societatea W trebuie să se recunoască (evalueze) la valoarea justă.

Din punct de vedere fiscal, la absorbant, valorile fiscale ale activelor dobândite sunt egale cu valorile fiscale pe care acestea le-au avut la absorbit. În consecință, la absorbant, pentru diferențele dintre valorile juste și valorile fiscale ale activelor se recunosc următoarele datorii de impozit pe profit amânat:
(*) Datorie de impozit pe profit amânat aferentă construcțiilor: 480 lei ((33.000 lei – 30.000 lei) x 16%);
(**) Datorie de impozit pe profit amânat aferentă stocurilor: 160 lei ((19.000 lei – 18.000 lei) x 16%);
(***) Datorie de impozit pe profit amânat aferentă utilajelor: 160 lei ((23.000 lei – 22.000 lei) x 16%).
3. Contraprestația transferată de societatea Z este reprezentată de:
 • 42.000 de acțiuni proprii emise, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de un leu, iar cursul bursier, de 1,5 lei/acțiune;
 • lichidități: 4.000 lei, plătite la data de 01.01.N.

4. Costurile generate de emiterea acțiunilor sunt de 1.500 lei, iar costurile asociate cu gruparea, de 2.000 lei (onorarii plătite juriștilor pentru consiliere).

5. Contabilizarea fuziunii la societatea Z:

i) Evaluarea contraprestației transferate:
Valoarea justă a acțiunilor proprii emise = 42.000 acțiuni x 1,5 lei/acțiune63.000 lei
(+) Lichidități plătite la 01.01.N4.000 lei
(=) Total contraprestație transferată67.000 lei

ii) Determinarea fondului comercial:

Fondul comercial = Contraprestația transferată – Valoarea netă de la data fuziunii a activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate evaluate la valoarea justă = 67.000 lei – 64.200 lei = 2.800 lei

iii) Emiterea acțiunilor proprii:
63.000 lei456
„Decontări cu acționarii
privind capitalul”
=%
1012
„Capital subscris vărsat”
1042
„Prime de fuziune”
63.000 lei
42.000 lei

21.000 lei

iv) Preluarea activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate de la societatea W:
97.800 lei
33.000 lei

23.000 lei19.000 lei

20.000 lei

2.800 lei
%
212
„Construcții”
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
3xx
Stocuri
4111
„Clienți”
2071
„Fond comercial pozitiv”


=%
401
„Furnizori”
519
„Credite bancare
pe termen scurt”
456
„Decontări cu acționării
privind capitalul”
4412
„Impozitul pe profit
amânat” (datorie)
462
„Creditori diverși”
(contraprestația sub
formă de lichidități)
97.800 lei
20.000 lei

10.000 lei


63.000 lei


800 lei


4.000 leiv) Transferul contraprestației sub formă de lichidități:
4.000 lei462
„Creditori diverși”
(contraprestația sub
formă de lichidități)
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
4.000 lei
vi) Contabilizarea costurilor generate de emiterea acțiunilor proprii:
1.500 lei149
„Pierderi legate de emiterea,
răscumpărarea, vânzarea,
cedarea cu titlu gratuit
sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
1.500 lei
vii) Contabilizarea costurilor asociate cu gruparea (onorariile juriștilor):
2.000 lei622
„Cheltuieli privind
comisioanele și onorariile”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
2.000 lei

Uneori, pentru societatea absorbantă, fuziunea se poate realiza în condiții avantajoase. Aceasta se întâmplă atunci când diferența dintre (a) și (b), prezentată mai sus, este negativă.

Câștigul (fondul comercial negativ) obținut în urma fuziunii poate să fie rezultatul anticipării unor pierderi viitoare (de exemplu, cheltuieli cu restructurarea afacerii dobândite de absorbant de la societatea absorbită) sau consecința realizării unei bune afaceri (de exemplu, dobândirea afacerii societății absorbite la o valoare mai mică, din cauza dificultăților pasagere prin care trece aceasta). Însă el poate să fie și rezultatul unei evaluări necorespunzătoare. Pentru a evita această situație, standardul IFRS 3 impune o reanalizare a valorii juste:
 • a activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate preluate de la societatea absorbită; și
 • a valorii juste a contraprestației transferate.

Dacă și după această reanalizare rezultă un câștig (fond comercial negativ), acesta se recunoaște la absorbant în profitul sau pierderea perioadei în care are loc fuziunea.

Exemplu

La data de 01.01.N, Alfa (societate absorbantă, care aplică OMFP nr. 1.286/2012) fuzionează cu Beta (societate absorbită, care aplică OMFP nr. 1.802/2014).

1. La această dată se cunosc următoarele informații despre activele și datoriile societății Beta:
 Valoare contabilă
(lei)
Valoare justă
(lei)
Active
  
Terenuri
Construcții
Utilaje
Stocuri
Clienți
150.000
85.000
200.000
80.000
22.000
190.000
95.000
200.000
80.000
22.000
Total active
537.000
587.000
Datorii
  
Furnizori
Credite bancare pe termen scurt
Datorie de impozit pe profit amânat aferentă construcțiilor (*)
Datorie de impozit pe profit amânat aferentă stocurilor (**)
200.000
87.000


200.000
87.000
6.400
1.600
Total datorii
287.000
295.000
Valoarea netă de la data fuziunii a activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate preluate de la societatea W250.000292.000
(*) Datorie de impozit pe profit amânat aferentă terenurilor: 6.400 lei ((190.000 lei – 150.000 lei) x 16%);
(**) Datorie de impozit pe profit amânat aferentă construcțiilor: 1.600 lei ((95.000 lei – 85.000 lei) x 16%).

2. Contraprestația transferată de societatea Alfa este reprezentată de 250.000 de acțiuni proprii emise, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de un leu, iar cursul bursier, de 1,15 lei/acțiune.

3. Contabilizarea fuziunii la societatea Alfa:

i) Determinarea fondului comercial:

Fondul comercial = Contraprestația transferată – Valoarea netă de la data fuziunii a activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate evaluate la valoarea justă = 250.000 acțiuni x 1,15 lei/acțiune – 292.000 lei = 287.500 lei – 292.000 lei = -4.500 lei

Fondul comercial care trebuie să se recunoască la societatea absorbantă este unul negativ. Acesta se contabilizează sub formă de venit și în consecință afectează profitul sau pierderea exercițiului în care are loc fuziunea.

ii) Emiterea acțiunilor proprii:
287.500 lei456
„Decontări cu acționarii
privind capitalul”
=%
1012
„Capital subscris vărsat”
1042
„Prime de fuziune”
287.500 lei
250.000 lei

37.500 lei

iii) Preluarea activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate de la societatea Beta:

587.000 lei
190.000 lei

95.000 lei

200.000 lei80.000 lei

22.000 lei
%
211
„Terenuri”
212
„Construcții”
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
3xx
Stocuri
4111
„Clienți”=%
401
„Furnizori”
519
„Credite bancare
pe termen scurt”
456
„Decontări cu acționării
privind capitalul”
4412
„Impozitul pe profit
amânat” (datorie)
7587
„Câștiguri din cumpărări
în condiții avantajoase”
(fondul comercial negativ)
587.000 lei
200.000 lei

87.000 lei


287.500 lei


8.000 lei


4.500 leiVa urma...

BIBLIOGRAFIE
 1. Alfredson, K., Leo, K., Picker, R., Loftus, J., Clark, K., Wise, V. (2009), Applying International Financial Reporting Standards, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Australia.
 2. Raffournier, B. (2015), Les Normes Comptables Internationales (IFRS), 6ème édition, Economica, Paris.
 3. Săcărin, M. (2012), Practici și reglementări de consolidare a conturilor, Editura ASE, București.
 4. IASB, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2015, traducere, disponibile la http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PDFArchive?categoryId=517&sidebarCategoryId=1
 5. Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, publicat în Monitorul Oficial nr. 687/04.10.2012, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, publicat în Monitorul Oficial nr. 711/22.09.2015, cu rectificarea ulterioară.
NOTE
[1] La elaborarea acestui articol am avut în vedere versiunea în limba română a IFRS existente la data de 1 ianuarie 2015, sub formă electronică, la adresa http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PDFArchive?categoryId=517&sidebarCategoryId=1
[2] Pentru reflectarea fuziunii prin absorbție în contabilitatea absorbantului se folosesc conturile din planul de conturi regăsit în OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.