COVID-19: A fost actualizată documentația pe care trebuie să o completeze persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe și care au activitatea întreruptă

COVID-19: A fost actualizată documentația pe care trebuie să o completeze persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe și care au activitatea întreruptă

Numărul 27-28, 14-27 iulie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 581 din 2 iulie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 1.109/2.974/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin OUG a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Vom prezenta în rândurile următoare principalele prevederile ale acestui act normativ:

Ordinul nr. 1.109/2.974/2020 reglementează modelul cererii și al declarației pe propria răspundere, documentație pe care trebuie să o completeze persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe și care au activitatea întreruptă, pentru decontarea indemnizației lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 (persoane prevăzute la art. XV alin. 4 din OUG nr. 30/2020).

În acest sens, Ordinul nr. 1.109/2.974/2020 modifică anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 743/2020, după cum urmează:

1. Cererea adresată APIS:

  • este actualizată legislația în baza căreia se solicită indemnizația;

2. Declarația pe propria răspundere:

  • cuprinde mențiunea potrivit căreia activitatea se menține întreruptă pe perioada stării de alertă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate din tabelul anexă la declarație;
  • solicitantul indemnizației de 75% trebuie să bifeze în tabelul anexă la declarație căsuța/căsuțele corespunzătoare activității restricționate!
  • se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activității/activităților restricționate.

Mai jos, vă prezentăm modelul noilor documente necesare decontării indemnizației. 

 

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 743/2.802/2020)

Către
AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI . . . . . . . . . /MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CERERE

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ./municipiul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., identificat/ă cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., vă solicit acordarea indemnizației aferente perioadei . . . . . . . . . ., ca urmare a întreruperii activității, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă, în contul . . . . . . . . . ., al cărui titular sunt, deschis la . . . . . . . . . . .

Anexez următoarele documente:

  • copie a actului de identitate;
  • copie după un contract de drepturi de autor și drepturi conexe din ultimele 9 luni, anterior declanșării stării de urgență;
  • copie după extrasul de cont;
  • declarația pe propria răspundere.
Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele (în clar) . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

 

Către
AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a),.........., cu domiciliul în localitatea.........., str........... nr..........., județul........../municipiul.........., sectorul.........., identificat/ă cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., telefon.........., e-mail.........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în ultima lună, anterior declanșării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, am obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, iar pe perioada stării de alertă activitatea desfășurată se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate, prevăzute mai jos:

Tabel - anexă la declarația pe propria răspundere cu activitățile restricționate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - pentru perioada stării de alertă

Se bifează1 căsuța/
căsuțele corespunzătoare activității
restricționate.
Activitate restricționată/Activități restricționate Cod CAEN/Coduri CAEN2 aferent(e) activității restricționate Perioada aplicării restricției
1 2 3 4
  • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise cu un număr de peste 500 de persoane, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, indiferent de numărul de persoane   18.05.2020 - până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune   18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact   18.05.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 8 persoane
Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 20 de persoane
  18.05.2020-14.06.2020 15.06.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane   15.06.2020 - până în prezent
  • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, cu modificările și completările ulterioare
• Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020
  18.05.2020-15.06.2020


16.06.2020 - până în prezent
  • Servirea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor   18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în magazine individuale de peste 500 mp fiecare din incinta centrelor comerciale de peste 15.000 mp   18.05.2020-14.06.2020
  • Activitatea de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, desfășurată de operatorii economici care nu asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului   18.05.2020-14.06.2020
  • Activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care nu au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și pentru care nu este întreruptă comunicarea cu restul complexului   18.05.2020-14.06.2020
  • Activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici care nu funcționează în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber   15.06.2020- până în prezent
  • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici   18.05.2020- până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități de tratament balnear   18.05.2020-14.06.2020
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri   18.05.2020- până în prezent
  • Activitatea în spațiile deschise pentru administrarea de ștranduri/piscine exterioare   1.06.2020-14.06.2020
  • Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel antepreșcolar, preșcolar și din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar, cu excepția desfășurării, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale
• Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel universitar, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior
  18.05.2020-12.06.202018.05.2020 - până în prezent

1. Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020.

2. Se indică codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare activității/activităților restricționate.

Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele (în clar) . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

 

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.