Eliminarea formularului 088 – avantaj sau dezavantaj?

Numărul 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

dr. ec., expert contabil Nicolae-Cristian Juscu
ec. Letiția Cătuțoiu
Târgu-Jiu

REZUMAT
Formularul 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” a fost eliminat din data de 1 februarie 2017 prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 210/2017. Procedura actuală privind înregistrarea entităților în scopuri de taxă, deși s-a dorit a fi una simplificată, care să le ofere contribuabililor posibilitatea de a obține codul de TVA într-o perioadă cât mai scurtă, se dovedește a fi foarte complexă, întrucât nu există un tratament unitar care să specifice criteriile de obținere a certificatului de TVA.

Termeni-cheie: taxa pe valoarea adăugată, formularul 088, plafon de scutire, contribuabili

Clasificare JEL: K34

➥ Introducere

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” a fost abrogat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal și pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.

Astfel, dacă până la data de 1 februarie 2017 codul de TVA se obținea prin întocmirea formularului 088, prin intermediul căruia contribuabilii care aveau intenția de a desfășura activități economice implicând operațiuni din sfera TVA puneau la dispoziția organelor fiscale documentele solicitate, urmând ca acestea să fie analizate, iar ulterior li se acorda codul de TVA, în prezent acesta se obține prin formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”.

Studiind actuala procedură de înregistrare în scopuri de taxă, constatăm că formularul 088 a fost eliminat, însă criteriile de obținere a codului de TVA au fost păstrate, ele fiind analizate chiar mai strict de inspectorii ANAF.

Articolul de față are la bază o cercetare care surprinde principalele efecte negative ale eliminării formularului 088, cu consecințele ce rezultă în special pentru contribuabilii care au optat pentru înregistrarea la cerere înainte de atingerea plafonului de scutire privind TVA.

Studiul realizat răspunde, pe baza examinării datelor, la întrebarea „Care sunt consecințele eliminării formularului 088?”. Din concluziile desprinse în urma analizei se confirmă ipoteza potrivit căreia noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA este complexă și netransparentă și faptul că rămâne la latitudinea inspectorilor ANAF să hotărască cine corespunde criteriilor și cine este respins.

Evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice se face în lipsa formularului 088, întrucât reprezentanții ANAF au confirmat existența în baza de date a istoricului și comportamentului fiscal ale contribuabililor rezultate din completarea altor formulare. Totuși, analiza nu este una corectă, transparentă și imparțială, care să aibă ca obiectiv eliminarea înființării firmelor ce urmăresc înregistrarea în scopuri de TVA la cerere, iar apoi emiterea de facturi cu scopul vădit al dezvoltării fenomenului de evaziune fiscală (vânzători de facturi).

➥ Noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la cerere au obligația depunerii formularului 010 la organul fiscal competent, bifând căsuța 1 „Taxa pe valoarea adăugată – Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere” de la rubrica V „Date privind vectorul fiscal”.

Evaluarea contribuabililor care solicită acordarea codului de TVA se face în baza analizei efectuate de organele fiscale, urmând ca persoanele impozabile să fie încadrate în una dintre cele trei grupe de risc, respectiv scăzut, mediu și ridicat.

Conform pct. 7 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului, și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, după efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:
  • îndeplinește criteriile de evaluare, aceasta este încadrată la risc scăzut. Compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
  • îndeplinește parțial criteriile de evaluare, aceasta este încadrată la risc mediu. Compartimentul de evaluare îl invită la sediul său pe reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală, pentru a oferi informații suplimentare;
  • nu îndeplinește criteriile de evaluare, aceasta este încadrată la risc ridicat. Compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de taxă, precum și motivele care stau la baza acestei propuneri. În urma elaborării acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Teoretic ar trebui ca solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA să se aprobe imediat în cazul persoanelor impozabile încadrate în grupa de risc scăzut, în timp ce reprezentanții legali ai entităților încadrate în grupele de risc mediu și ridicat să fie invitați să își expună punctul de vedere.

La pct. 3 lit. c) din anexa nr. 2 a Ordinului președintelui ANAF nr. 605/2017 a fost introdus un nou criteriu, și anume evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România, neexistând însă precizări specifice cu privire la sintagma intenția și capacitatea persoanelor impozabile de a desfășura activități economice.

Altfel spus, un contribuabil care a optat pentru înregistrarea în scopuri de TVA la cerere și care îndeplinește condițiile, în sensul că nu a fost asociat sau administrator la societăți care au fost lichidate, are venituri și este încadrat la risc mediu, este chemat la sediu pentru lămuriri și, în urma analizei, organele fiscale îi resping cererea.

Prezentăm în continuare două dintre exemplele întâlnite în practică.

Exemplul 1

Societatea X SRL, avându-l unic asociat și administrator pe domnul X și care are ca obiect principal de activitate transporturile rutiere de mărfuri, cod CAEN 4941, solicită înregistrarea în scopuri de TVA la cerere.

Entitatea are sediu social, dar nu și un punct de lucru, deoarece face transport de mărfuri. Societatea X SRL deține un cap tractor cu contract de comodat de la mama administratorului și nu are salariați întrucât domnul X este încă angajat la o altă societate, nedându-și demisia până nu își începe activitatea. De asemenea, el are venituri ca administrator (venituri salariale). Cu toate acestea, solicitarea lui este respinsă de autorități pe motiv că nu îndeplinește condițiile de evaluare.

Exemplul 2

Societatea Y SRL, avându-l unic asociat și administrator pe domnul Y și care are ca obiect principal de activitate transporturile rutiere de mărfuri, cod CAEN 4941, solicită înregistrarea în scopuri de TVA la cerere.

Entitatea are sediu social, dar nu și un punct de lucru, deoarece face transport de mărfuri. Societatea Y SRL utilizează un cap tractor proprietatea personală a administratorului și care îi este dat acesteia spre folosință printr-un contract de comodat. Ea are un depozit bancar de 4.000 lei și un contract de creditare în valoare de 20.000 lei de la o altă societate, iar administratorul nu a mai deținut alte entități. În schimb, domnul Y nu își poate justifica veniturile anterioare, el lucrând în Franța. Astfel, solicitarea lui este respinsă de autorități pe motiv că nu îndeplinește condițiile de evaluare.

În exemplul 1, administratorul X își deschide o altă societate care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la cerere în aceleași condiții ca în cazul X SRL, doar cu specificarea în plus că se angajează personal la societatea nou-înființată. Este de menționat faptul că X SRL a desfășurat timp de un an întreg activitate de transport de mărfuri pe teritoriul României cu diferiți parteneri.

În exemplul 2, administratorul Y face dovada veniturilor pe anul anterior și solicită din nou înregistrarea în scopuri de taxă organelor fiscale, care de această dată îi aprobă cererea, societatea obținând codul de TVA. Ca și în cazul primului exemplu, Y SRL a desfășurat timp de un an activitate de transport de mărfuri pe teritoriul României cu diferiți parteneri.

Pierderile pentru ambele societăți cauzate de respingerea solicitării obținerii codului de TVA de către organele fiscale constau mai ales în faptul că taxa pe valoarea adăugată aferentă consumului de carburant pentru desfășurarea activității, precum și achiziționării pieselor de schimb nu a putut fi dedusă. De asemenea, X SRL și Y SRL nu au avut posibilitatea să încheie contracte cu alte societăți care le-au condiționat să fie plătitoare de TVA, limitându-se astfel dezvoltarea lor economică.

Organele fiscale nu fac o analiză obiectivă, ele fiind de regulă subiective. Acestea nu respectă principiile Codului fiscal și pe cele ale Codului de procedură fiscală și ajung să nu facă diferența dintre fenomenul evazionist și buna-credință a agenților economici care doresc să se dezvolte economic.

Ipotetic vorbind, se pot înființa societăți comerciale care să fie administrate de persoane ce îndeplinesc condițiile de înregistrare în scopuri de TVA la cerere și care de fapt să aibă ca scop emiterea de facturi fiscale fictive, înșelând astfel organele fiscale.

Plafonul privind obligația entităților de a se înregistra ca plătitoare de TVA a rămas neschimbat. Astfel, art. 310 alin. (1) din Codul fiscal prevede că pentru scutirea de taxă cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, trebuie să fie inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării, respectiv 220.000 lei.

Conform art. 316 alin. (1) lit. a) din același act normativ, persoanele impozabile beneficiază de înregistrarea în scopuri de TVA la înființare, în momentul depășirii plafonului de scutire de 220.000 lei sau prin opțiune. 

Prezentăm în continuare un exemplu privind procedura de înregistrare în scopuri de taxă în cazul în care o entitate depășește plafonul de scutire și începe conform Codului fiscal formalitățile pentru obținerea certificatului de TVA.

Exemplu

Societatea Alfa SRL constată depășirea plafonului de TVA de 220.000 lei la 31 ianuarie 2017. Aceasta are obligativitatea solicitării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, în termen de 10 zile de la data depășirii plafonului, conform art. 310 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv până la data de 10 februarie 2017.

Societatea depune în luna februarie la organele fiscale competente documentația specifică (formularul 010, copia balanței pe luna ianuarie 2017, cerere prin care administratorul solicită înregistrarea în scopuri de TVA și copie după certificatul de înregistrare), urmând ca în termen de 5 zile acestea să îi elibereze certificatul de înregistrare în scopuri de taxă.

Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei de depunere a documentației, respectiv 1 martie 2017.

➥ Concluzii

Formularul 088, folosit pentru evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura operațiuni din sfera TVA, a fost eliminat din data de 1 februarie 2017.

Deși vechea procedură de înregistrare în scopuri de TVA le-a creat agenților economici serioase probleme în practică, s-a constatat că datorită condițiilor impuse s-a redus numărul firmelor evazioniste. Noua procedură de obținere a codului de taxă pe valoarea adăugată rămâne în esență neschimbată.

În opinia noastră, un efect negativ important al eliminării formularului 088 este acela că a fost lăsată la latitudinea organelor fiscale posibilitatea de a admite sau de a refuza înregistrarea în scopuri de TVA (dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile), crescând astfel povara birocratică.

În cazul în care, în urma analizei, entitățile ar fi fost încadrate la risc mediu sau ridicat, legiuitorul ar fi trebuit să introducă totuși cercetarea pentru a constata starea de fapt reală, deplasând la fața locului o echipă a organelor fiscale care să examineze realitatea celor declarate în documentele depuse.

Eliminarea formularului 088 și lipsa unei proceduri corecte și eficiente privind înregistrarea în scopuri de TVA au condus la existența unei relații deficitare și tensionate între contribuabili și autoritățile competente.

BIBLIOGRAFIE
  1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal și pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, publicat în Monitorul Oficial nr. 40/13.01.2017.
  3. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului, și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 93/01.02.2017.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.