Formularul 394 – pregătirea informațiilor și raportarea în noul format – partea I –

Numărul 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016  »  Expertiza și auditul afacerilor

Nicu Popa, drd., expert contabil
București

REZUMAT
Aplicabile de la data de 1 iulie 2016, noile prevederi privind formularul 394 „De­cla­rație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” pun contribuabilii într-o situație nu tocmai ușoară. Cantitatea mare de informații ce urmează a fi oferită fiscului prin inter­mediul acestui nou format al declarației 394 poate fi obținută numai prin modi­ficări semnificative ale sistemelor informatice utilizate, printr-o atenție sporită a opera­torilor de date, care trebuie să respecte noi criterii pentru introducerea documentelor sau prelucrarea informațiilor, și, nu în ultimul rând, printr-un efort mult mai mare necesar pentru culegerea altor date care trebuie raportate.
Vom încerca în cele ce urmează să oferim un mic sprijin celor care adaptează siste­mele pentru respectarea noilor cerințe, celor responsabili cu introducerea și prelu­crarea datelor și mai ales celor responsabili cu întocmirea noului formular 394. În acest sens, articolul de față își propune să aducă lămuriri în ceea ce privește determinarea documentelor care fac obiectul formularului 394, a datelor care se raportează în for­mular și stabilirea informațiilor necesare pentru întocmirea documentelor care stau la baza înregistrării în această declarație.

Termeni-cheie: formularul 394, livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții de bunuri și servicii, regimul normal de TVA, sistemul de TVA la încasare

 Generalități

Pentru început vom identifica destinatarii obli­gației de a întocmi formularul, respectiv persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. Deși în noul formular vor fi raportate și tran­zacțiile realizate cu persoane neimpozabile, acestea nu au, la rândul lor, obligația de a face astfel de ra­portări.

În ceea ce privește operațiunile care fac obiec­tul declarației, se face referire la toate operațiunile privind bunurile livrate/serviciile pres­tate, precum și cele reprezentând achiziții de bunuri sau servicii, fără însă a se rezuma la acestea – o serie de alte
in­formații este necesar să fie raportate.

Nu are importanță dacă în perioada de rapor­tare există sau nu date de raportat. Cu alte cuvinte, declarația se va depune și în perioadele (lună, tri­mestru etc.) în care nu s-au efectuat operațiuni de na­tura celor care trebuie raportate.

În materie de operațiuni ce urmează a fi rapor­tate, informațiile se vor rezuma la operațiunile im­pozabile realizate în România și taxabile cu cota pre­văzută de Codul fiscal. Nu se vor raporta așadar tranzacțiile reprezentând operațiuni intracomunita­re (acestea fac obiectul exclusiv al formularului 390 „Declarație recapitulativă privind livrările/achizi­țiile/prestările intracomunitare”) sau importurile de bunuri.

Rezumând, în noul formular se vor de­cla­ra ope­rațiunile taxabile pentru care sunt emise fac­turi (in­clusiv pentru avansuri), operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sau, în anumite cazuri, au­tofacturile. Se vor include, de asemenea, facturile sim­plificate și bonurile fiscale emise, borderourile de achiziții de bunuri, filele din carnetele de
comer­cializare a produselor din sectorul agricol în cazul achizițiilor efectuate de la persoane fizice și/sau con­tracte încheiate cu persoane fizice. Totodată, în declarație se înscrie valoarea totală a facturilor sim­plificate și a bonurilor fiscale care îndeplinesc con­dițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Aceste aspecte vor fi însă de­taliate în cele ce urmează.

Referitor la termenul de raportare, formularul se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această peri­oadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației.

În ceea ce privește declarația rectificativă, apa­re un aspect nou care guvernează obligativitatea com­pletării și depunerii acesteia. Astfel:
☑ În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omi­siuni/erori în datele raportate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu ope­rațiunile care necesită modificarea și/sau cele care nu au fost raportate, declarație care o înlocuiește pe cea informativă depusă inițial.
☑ În cazul în care (și aici intervine noutatea) sunt înregistrate în contabilitate și necesită să fie raportate facturi primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare față de data emiterii aces­tora de către furnizori, pentru acestea nu se va depu­ne declarație rectificativă, datele urmând a fi rapor­tate în perioada în care facturile au fost primi­te și înre­gistrate.

➥ Operațiunile care se raportează în noul formular

Dacă în vechiul formular operațiunile care se raportau se împărțeau în livrări, respectiv achiziții, și livrări, respectiv achiziții pentru care se aplica ta­­xarea inversă (se delimitau valoric operațiunile cu cereale și plante tehnice), și toate acestea se re­zumau doar la operațiunile realizate cu persoane impozabile înregistrate în sco­puri de TVA, în noul formular sfera operațiunilor a devenit mai largă: s-a făcut împărțirea furnizorilor în funcție de sistemul de TVA aplicat (regimul nor­mal de TVA sau siste­mul de TVA la încasare) și au fost introduse opera­țiunile pentru care se aplică re­­­­gimul special, operațiunile realizate cu persoane neim­pozabile sau persoane im­po­zabile
neînregis­tra­te în scopuri de TVA, pre­cum și obligația raportă­rii încasărilor realizate (atât de către operatorii de aparate de marcat electronice fiscale, cât și de cei care nu au această obligație).

Astfel, vor face obiectul noului formular urmă­toarele tipuri de operațiuni:
 • livrările de bunuri/prestările de servicii pen­tru care au fost emise facturi, cu excepția factu­rilor simplificate (L);
 • livrările de bunuri/prestările de servicii pen­tru care se aplică taxarea inversă (V);
 • achizițiile de bunuri și servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepția facturilor sim­plificate (A);
 • achizițiile de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă (C);
 • achizițiile de bunuri și servicii pen­tru care se aplică sistemul de TVA la încasare (AÎ) – pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;
 • livrările de bunuri/prestările de servicii de­ru­late în regim special (LS) – pentru care au fost emi­se facturi de către persoane impozabile care apli­că regimul special pentru agențiile de turism, bunu­rile second-hand, opere de artă, obiecte de co­lec­ție și antichități;
 • achizițiile de bunuri și servicii derulate în re­gim special (AS) – pentru care au fost primite fac­turi de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;
 • achizițiile de bunuri și servicii de la persoa­ne neimpozabile (N) – pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA/con­tracte încheiate cu persoane fizice;
 • încasările efectuate prin intermediul bonu­rilor fiscale (Î1) – încasările efectuate prin interme­diul aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • încasările efectuate în cadrul unor activități care nu implică utilizarea caselor de mar­cat elec­tronice fiscale (Î2) – încasările efectuate din activi­tăți exceptate de la obligația utilizării apara­telor de mar­cat elec­tro­nice fiscale, conform prevede­rilor le­ga­le în vigoare (Ordonanța de urgență a Gu­vernu­lui nr. 28/1999, republicată, cu modificările și comple­tă­rile ulterioare).

În această ultimă categorie (Î2) se încadrează activitățile care reprezintă excepții de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv:
 • comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 • vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;
 • transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente ti­părite conform legii, precum și cu metroul;
 • activitățile pentru care încasările se reali­zea­ză pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, ex­po­ziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini bota­ni­ce, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehi­cule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;
 • activitățile de asigurări și ale caselor de pen­sii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv cele auxiliare acestora. Nu sunt excep­tate activitățile de schimb valutar cu numerar și substi­tute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valu­tar din incinta instituțiilor de credit, aparținând aces­tor instituții;
 • activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;
 • vânzarea obiectelor de cult și serviciile re­ligioase prestate de instituțiile de cult;
 • comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și uni­tățile de alimentație publică, pe bază de comandă;
 • serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de tu­rism, definite potrivit legii;
 • încasarea contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a ser­viciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, in­clusiv prin cablu, de internet;
 • efectuarea lucrărilor de construcții, repara­ții, amenajări și întreținere de locuințe;
 • serviciile de transport feroviar public de că­lători în trafic intern și internațional, prestate de so­cietăți comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 •  activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • serviciile de parcări auto a căror contrava­loa­re se încasează prin automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcționează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede și conțin un sistem de contorizare electronic și/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidențierea și controlul sumelor încasate, cu excepția livrărilor de produse energetice;
 • comerțul de tip cash and carry desfășurat de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării aces­to­ra ca produse consumabile.

➥ Tipuri de documente care fac obiectul formularului 394

Documentele care, înregistrate în contabilitate, vor face obiectul formularului 394 sunt:
 • facturile fiscale (cu TVA, emise/primite; în re­gim normal de TVA sau în regim de TVA la înca­sare), inclusiv autofacturile (nu toate);
 • facturile fără TVA;
 • facturile simplificate și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate;
 • borderourile de achiziții;
 • filele carnetului de comercializare a produ­selor din sectorul agricol;
 • contractele încheiate pentru produsele din sectorul agricol;
 • bonurile fiscale emise;
 • alte documente utilizate pentru încasare (chi­tanțe).

În ceea ce privește autofacturile, o primă cate­go­­rie este aceea care ajustează TVA deductibilă. Ast­fel, potrivit Codului fiscal, în cazul:

 • desființării totale sau parțiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans;
 • refuzurilor totale sau parțiale privind canti­tatea, calitatea ori prețurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum și în cazul desfiin­țării totale ori parțiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părți sau ca urmare a unei hotărâri judecăto­rești de­finitive/definitive și irevocabile, după caz, sau în urma unui arbitraj;
 • în care rabaturile, remizele, ristur­ne­le și ce­le­lalte reduceri de preț prevăzute la
  art. 286 alin. (4) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau pres­­­tarea serviciilor;
 • în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare, dacă furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecție, beneficiarul trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării taxei deduc­tibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii
  ur­mă­toare celei în care au intervenit evenimentele de mai sus.

Pe de altă parte, se au în vedere autofacturile emise pentru livrările/prestările către sine.

Datele privind autofacturile nu le includ și pe cele referitoare la partener (acolo unde este ca­zul), ele fiind, în ambele situații prezentate, informa­tive – au rol de evidențiere a taxei incluse în conți­nu­tul lor.

În ceea ce privește facturile simplificate, facem trimitere la Codul fiscal, conform căruia facturile emise în sistem simplificat trebuie să conțină cel pu­țin următoarele informații:
 • data emiterii;
 • identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 • identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
 • suma taxei colectate sau informațiile nece­sare pentru calcularea acesteia;
 • în cazul documentelor sau mesajelor tra­tate drept factură, o referire specifică și clară la fac­tura ini­ția­lă și la detaliile specifice care se modifică.

Situația facturilor simplificate este tratată dife­rit în funcție de natura operațiunii: livrare sau pres­tare, respectiv achiziție. În cazul livrărilor/prestă­rilor, facturile simplificate se declară indiferent dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. În cazul achizițiilor, facturile sim­plificate și bonurile fiscale care îndeplinesc condiții­le unei facturi simplificate se declară numai dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Prezentăm în continuare conținutul declara­ției, care cuprinde următoarele secțiuni:

 Date introductive. Informațiile specifice acestei secțiuni sunt: tipul plătitorului (lunar/tri­mestrial/semestrial/anual), perioada de raporta­re (anul/luna), sistemul de TVA aplicabil (regi­mul normal de TVA/sistemul de TVA la încasare) și in­for­mații cu
pri­vire la realizarea sau nerealizarea de opera­țiuni în perioada de raporta­re.

 Date de identificare ale persoanei înre­gistrate în scopuri de TVA (Sec­țiunea A). Se com­pletează datele de identificare ale contribuabilului. În ca­zul codului CAEN, se înscrie codul activității pre­­pon­derente efectiv desfășurate în perioada de raportare, nu cel principal.

☑ Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului (Secțiunea B). Dacă este cazul, se completează datele de identificare ale re­prezentantului fiscal/legal/împuternicitului.

I. Operațiuni realizate cu persoane impo­zabile înregistrate în scopuri de TVA în România (în cuprinsul declarației, aceste persoane sunt prezentate ca tip partener 1) (Secțiunea C). Con­ține următoarele informații (în rezumat):

☑ Numărul persoanelor impozabile înre-gis­trate în scopuri de TVA în România incluse în declarație. Se completează numărul total al aces­tor per­soane incluse în declarație, indiferent de nu­mă­rul sau tipul operațiunilor realizate (fiecare parte­ner se include o singură dată).

☑ Livrări de bunuri/prestări de servicii (L). Se au în vedere livrările de bunuri/prestările de ser­vicii efectuate atât de persoanele impo­zabile care apli­că re­gimul normal de TVA, cât și de cele care apli­că sistemul de TVA la în­casare.

Se vor prezenta ur­mătoarele informații:
 • numărul total al facturilor emise pentru li­vră­rile de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de persoana impo­zabilă înregistrată în scopuri de TVA în România. Nu se de­clară operațiunile pentru care au fost emise fac­turi simplificate;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 9%, 5%), efectuate de per­soa­na impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România. Nu se de­clară valoarea operațiu­nilor pen­tru care au fost emise facturi simplificate;
 • operațiunile reprezentând livrări de telefoa­ne mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri, declarate distinct. Aceste ope­ra­țiuni vor fi incluse în prezenta secțiune numai dacă va­loarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură este mai mică de 22.500 lei. În cazul în care va­loarea acestor livrări depășește limita menționată anterior, operațiunile se recunosc în cadrul sec­țiunii  „li­vrări de bunuri/prestări de servicii pen­tru care se aplică taxarea inversă”.

Defalcarea prevăzută de ordin în funcție de op­țiunea în materie de TVA (dacă aplică sau nu siste­mul de TVA la încasare) se face prin completarea aces­teia la începutul declarației. Agenții economici prezintă același set de informații, diferențierea con­stând în opțiunea din antetul declarației (regimul normal de TVA sau sistemul de TVA la încasare).

 Livrări de bunuri/prestări de servicii pen­­tru operațiunile derulate în regim special (LS). Este vorba despre livrările de bunuri/prestă­rile de ser­vicii efectuate atât de persoanele impo­za­bile care apli­că re­gimul normal de TVA, cât și de cele care apli­­că sistemul de TVA la în­casare pen­tru operațiunile de­rulate în regim spe­cial, respectiv serviciile pres­tate de agențiile de tu­rism, livrările de bunuri se­cond-hand, opere de artă, obiecte de colecție și anti­chități.

Pentru acest tip de operațiuni se declară:
 • numărul total al facturilor emi­se pentru li­vră­rile de bunuri/prestările de servicii pentru ope­rațiunile derulate în regim special;
 • valoarea totală a bazei impozabile afe­rentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pen­tru ope­rațiunile derulate în regim special.

Și în acest caz ANAF va împărți datele în func­ție de opțiunea față de sistemul de TVA, pe baza in­formațiilor completate de contribua­bil cu privire la acest aspect.

 Achiziții de bunuri și servicii. Se au în ve­dere atât achizițiile de la persoane impo­zabile înre­gistrate în scopuri de TVA care aplică re­gimul nor­mal de TVA (A), cât și achizițiile de la per­soa­ne impozabi­le înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul de TVA la încasare (AÎ). Diferențierea se face așadar pentru tipul operațiunii raportate, având relevanță pentru ANAF sistemul de TVA apli­cat de furnizor

Însă, în ceea ce privește informațiile declarate, aces­tea nu diferă de la o categorie la alta și se rezu­mă la:
 • numărul total al facturilor primite pentru achi­zițiile de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA. Nu se includ în această categorie ope­ra­țiu­nile pentru care au fost primite facturi simpli­ficate;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, cu excepția celor pentru care s-au primit fac­turi simplificate.
 • operațiunile privind achizi­țiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri, declarate distinct. Aceste operațiuni vor fi incluse în prezenta secțiune numai dacă va­loa­­rea achizițiilor, exclusiv TVA, înscrise într-o fac­tură este mai mică de 22.500 lei (adică nu pot face obiec­tul prevederilor privind aplicarea măsurilor de sim­plificare – taxarea inversă). În cazul în care va­loarea acestor achiziții depășește limita respec­tivă, opera­țiunile se recunosc în cadrul secțiunii „achi­ziții de bu­nuri și servicii pentru care se aplică taxarea in­versă”.

În contabilitate, defalcarea în funcție de siste­mul de TVA aplicat de furnizor are un impact direct, în sensul în care absolut toate facturile primite de la furnizorii care aplică sistemul de TVA la încasare tre­buie recunoscute ca atare. Până la obligația ra­por­tării separate, facturile plătite pe loc, spre exem­plu, puteau fi înregistrate similar cu cele primi­te de la furnizorii care aplică sistemul normal de TVA (se re­cunoștea de la bun început TVA deductibilă).

 Achiziții de bunuri și servicii supuse re­gimului special (AS). Este vorba despre operațiu­nile derulate în regim special, respectiv achizițiile de la agențiile de turism, achizițiile de bunuri se­cond-hand, opere de artă, obiecte de colecție și anti­chi­tăți.
Repre­zintă, în oglindă, operațiunile LS amin­tite anterior (văzute prin prisma cumpărătorului).

Pentru acest tip de achiziții se raportează (se face de asemenea defalcare în funcție de siste­mul de TVA aplicat de furnizor/prestator):
 • numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii de la persoane impo­zabile care aplică regimul special;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de la per­soane im­pozabile care aplică regimul special.

Nu se pune problema TVA, aceasta nefiind în­scrisă în facturile prin care se achiziționează astfel de servicii.

În acest caz, cel mai adesea ar putea fi vorba des­pre servicii achiziționate de la agențiile de tu­rism.

 Livrări de bunuri/prestări de servicii pen­tru care se aplică taxarea inversă (V). Această sec­țiune inclu­de livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care se aplică taxarea inversă, res­pectiv: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lem­noasă, cer­tificate de emisii de gaze cu efect de se­ră, energie elec­trică, certificate verzi, construcții/terenuri, aur de investiții, tele­foane mobile, micro­pro­cesoare, console de jocuri, tablete PC și lapto­puri.

Se vor completa următoarele informații:
 • numărul total al facturilor emise de persoa­na impozabilă pentru livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA și pe categorii de bunuri/prestări de servicii pen­tru care se aplică taxarea inversă.

Livrările de telefoane mobile, microprocesoare, console de jo­curi, tablete PC și laptopuri se vor evi­denția distinct în funcție de valoarea bunurilor li­vrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, respectiv dacă aceasta este mai mare sau egală cu 22.500 lei.

Atenție!

Chiar dacă în factură nu este înscrisă valoarea TVA (și nici măcar în contabilitate), operațiunea fiind supusă măsurilor de simplificare, taxa se va com­pleta în declarație în funcție de cota apli­cată (spre exemplu, o livrare de cereale în valoare de 100 lei fără TVA impune înscrierea unei taxe de 9 lei, iar pentru o livrare de masă lemnoasă în va­loare de 100 lei fără TVA se va completa o taxă de 20 lei).

Important!

În ceea ce privește livrările de cereale și plante tehnice, formularul impune o subclasificare, fiind necesar a fi raportate livrări individuale ale urmă­toa­relor categorii de produse: grâu și meslin, se­ca­ră, orz, ovăz, porumb, triti­cale, boabe de soia, chiar sfărâ­mate, semințe de in, chiar sfărâmate, semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate, se­mințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate, sfeclă de zahăr.

 Achiziții de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă (C). Această secțiune re­prezintă rezumatul achizițiilor de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă. In­formațiile prezentate sunt aceleași ca în cazul de mai sus (ope­rațiuni V), inclusiv în ceea ce privește va­loa­rea TVA și defalcarea pe categorii/subcate­gorii de produse.

Important!

Valabil pentru toate tipurile de operațiuni re­feritor la numărul de facturi raportate în declarație: În situația în care în cuprinsul unei fac­turi emise/primite există operațiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica „număr de facturi” se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru restul operațiu­nilor. Dacă valoarea TVA este aceeași pentru opera­țiu­nile res­pective, factura se va numerota o singură dată în drep­tul cotei de TVA celei mai mari. În situa­ția în care în cuprinsul unei facturi emise/primite pentru operațiuni pentru care se aplică taxarea in­versă sunt incluse mai multe bunuri/servicii pre­văzute la lit. C, la rubrica „număr de facturi” se vor înscrie: valoa­rea 1 în dreptul operațiunii cu va­loa­rea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru res­tul operațiunilor.

Toate informațiile prezentate mai sus vor face, centralizate, obiectul secțiunii C – Lista operațiu­nilor taxabile efectuate pe teritoriul național.

Datele necesare pentru raportare sunt:

Tipul operațiunii (L/LS/V):
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
 • denumirea/numele și prenumele beneficia­rului;
 • numărul de facturi emise (se calculează apli­când criteriul de mai sus);
 • baza impozabilă, respectiv TVA (24%, 20%, 9%, 5%) (nu și pentru LS).

Dacă operațiunea este subiect de taxare inversă:
 • defalcarea pe bunuri/servicii;
 • codul NC/denumirea bunului.

Tipul operațiunii (A/AÎ/AS/C):
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului;
 • denumirea/numele și prenumele furnizo­rului;
 • numărul de facturi primite;
 • baza impozabilă, respectiv TVA (nu și pen­tru AS).

Dacă operațiunea este subiect de taxare inversă:
 • defalcarea pe bunuri/servicii;
 • codul NC/denumirea bunului.

II. Operațiuni realizate cu persoane impoza­bile neînregistrate în scopuri de TVA în România (în cuprinsul declarației, aceste persoane sunt prezentate ca tip partener 2) (Secțiunea D). Con­ține următoarele informații (în rezumat):

 Numărul persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație. Se va com­pleta numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA în România incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor.

Prin persoane neînregistrate în scopuri de TVA se înțelege:
 • societăți comerciale, persoane fizice autori­zate, întreprinderi individuale și alte persoane im­pozabile române neînregistrate în scopuri de TVA;
 • persoane fizice române neînregistrate în sco­puri de TVA;
 • persoane fizice străine (Atenție! Persoanele impozabile străine (din UE și din afara UE) fac obiec­tul secțiunilor E și F).

 Livrări de bunuri/prestări de servicii că­tre persoane neînregistrate în scopuri de TVA în România. Se vor prezenta:
 • numărul total al facturilor emise pentru li­vrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de persoana impoza­bilă, cu excepția celor pentru care au fost emise fac­turi simplificate;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de persoana impozabilă, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

De asemenea, pentru ANAF are importanță în­cadrarea într-unul dintre cele două sisteme de TVA, raportările fiind preluate distinct în funcție de op­țiunea din antet cu privire la sistemul de TVA aplicat de contribuabil.

 Livrări de bunuri/prestări de servicii că­tre persoane neînregistrate în scopuri de TVA în Ro­mânia pen­tru operațiunile derulate în re­gim special. Se aseamănă cu operațiunile LS pre­zentate mai sus, diferen­ța constând în faptul că bene­ficiarul nu este înre­gistrat în scopuri de TVA (Aten­ție! Deo­sebirea este între persoane înregistrate sau neînre­gistrate în sco­­puri de TVA, nu între per­soane impo­za­bile sau ne­impozabile).

 Achiziții de bunuri și servicii de la persoa­­ne neînregistrate în scopuri de TVA în România. Se vor avea în vedere următoarele:
 • natura bunurilor/serviciilor care au fost achi­­­ziționate de la persoane fizice, respectiv: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lem­noasă, terenuri, clădiri, alte bunuri și ser­vicii (se raportează separat în funcție de natura achiziției);
 • numărul total al facturilor/borderourilor de achiziții/filelor din carnetele de comercializare a pro­­duselor din sectorul agricol/contrac­telor aferen­te achizițiilor de bunuri și servicii de la per­soanele neînregistrate în scopuri de TVA;
 • valoarea totală a achizițiilor de bunuri și ser­vicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Mențiuni speciale

În ceea ce privește livrările/prestările către per­soane fizice, acestea vor avea un tratament separat de raportare, respectiv în funcție de valoare și de perioada de timp la care se referă declara­ția, astfel:

Primul criteriu este perioada de timp, care este defalcată astfel:
 • perioada 01.07-31.12.2016;
 • perioada începând cu 01.01.2017.

Pentru primul interval, pentru livrările de bu­nuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice, vor fi cuprinse în lista de detaliu numai factu­rile emise cu valoare individuală (al doilea cri­te­riu) mai mare de 10.000 lei. Pentru livrările de bu­nuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare in­divi­dua­lă mai mică sau egală cu 10.000 lei, se va comple­ta numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile și TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA. Pentru cea de-a doua peri­oadă, vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise că­tre persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora.

Datele necesare pentru raportare sunt:

Tipul operațiunii (L/LS)
 • CUI/CNP/NIF, adresa;
 • denumirea/numele și prenumele beneficia­rului;
 • numărul de documente emise (de exemplu, facturi);
 • tipul documentului;
 • baza impozabilă și TVA (24%, 20%, 9%, 5%) (nu și pentru LS).

Tipul operațiunii (N)
 • CUI/CNP/NIF, adresa;
 • denumirea/numele și prenumele furnizo­rului;
 • numărul de documente primite (de exem­plu, facturi/borderouri de achiziții/file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol);
 • tipul documentului;
 • valoarea achizițiilor;
 • natura bunurilor/serviciilor achiziționate.

În ceea ce privește datele de identificare ale par­tenerului persoană fizică, completarea CNP/NIF este obligatorie în situația în care persoana impoza­bilă îl colectează de la persoana fizică din facturi sau contracte (de prestări servicii, furnizare utilități, vânzări de bunuri mobile și imobile etc.). În lipsa acestuia se vor declara numele, prenumele și adresa persoanei fizice. La adresă, informa­țiile se vor com­pleta în următoarea ordine: datele din actul de iden­titate al persoanei fizice colectate de persoana impo­­­zabilă sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Informațiile vor cuprinde în mod obli­gatoriu următoarele: țara, localitatea, județul/sec­torul, strada, numărul, blocul, apartamentul, alte detalii adresă (da­tele se validează dacă la adresă există cel puțin țara (evident RO) și județul). Rubrica „alte detalii adresă” se va completa în situația în care se vor înscrie alte elemente decât cele existente în formularul preti­părit sau nu se deține o adresă din România.

În ceea ce privește tipul de document, opera­țiu­nile se vor raporta centralizate pe furnizor/tip document, acesta din urmă putând fi unul dintre cele patru amintite: factură, borderou de achiziții, filă din carnetul de comercializare a produselor din
sec­torul agricol și contract încheiat cu persoana fi­zică.

III. Operațiuni realizate cu persoane im­po­zabile nestabilite în România care sunt sta­bilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (Secțiunea E). Se vor prezenta
următoa­rele informații (în rezumat):

 Numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România care sunt stabilite într-un stat al Uniunii Europene, neînregistra­te și care potrivit normelor legale nu sunt obligate să se înregis­treze în scopuri de TVA în România, in­clu­se în declarație.

☑ Livrări de bunuri/prestări de servicii că­tre persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregis­trate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România. Se prezintă:
 • numărul total al facturilor emise pentru li­vrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcată pe cote de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

În funcție de opțiunea pentru sistemul de TVA, ANAF va beneficia de date în mod distinct – ra­por­tări ale persoanelor care aplică regimul normal de TVA și raportări ale persoanelor care aplică sistemul de TVA la încasare.

În această secțiune se includ toate livrările/pres­tările locale pentru care cumpărător este o persoană impozabilă nestabilită în România care este stabili­tă în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în Ro­mâ­nia, cum ar fi:

 • toate livrările locale de bunuri de orice natu­ră (de exemplu, combustibil sau bunuri vândute din magazine pentru care se emit facturi având ca benefi­ciari persoane impozabile din UE). Având în vede­re că livrarea este locală (nu se îndeplinesc condițiile pentru livrare intracomunitară – bunurile nu au fost transportate în afara României de către furnizor sau de altă persoană în contul său), se facturează cu TVA;
 • anumite prestări de servicii realizate pe te­ritoriul României, cum ar fi închirierea de mijloace de transport, serviciile legate de bunuri imobile (de exemplu, închiriere) – factura se întocmește cu TVA.

Nu se includ livrările lo­cale pentru care s-au emis facturi având la cumpă­rător persoane fizice cu domiciliul în UE – nu sunt persoane impozabile, deci nu intră în această secțiu­ne, ci fac obi­ectul sec­țiunii D.

Livrări de bunuri/prestări de servicii că­tre persoane impozabile nesta­bilite în România care sunt stabilite în alt stat mem­bru, neînregis­trate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, pen­tru operațiuni derulate în re­gim special. Se aseamănă cu opera­țiunile LS detaliate mai sus, diferența con­stând în ca­litatea beneficiarului.

☑ Achiziții de bunuri și servicii pen­tru care se aplică taxarea inversă. Se vor re­flec­­ta următoa­rele informații:
 • numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care se apli­că taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;

Se vor declara numai operațiunile derulate pe teritoriul național care nu se înscriu în declarația re­capitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formularul 390).

Se regăsesc în aceas­­tă situație prestările de servicii efectuate în le­gătură cu bunurile imobile, inclusiv serviciile pres­tate de experți și agenți imo­biliari, servicii de pregătire și coordonare a lucrări­lor de construcții, precum serviciile prestate de ar­hitecți și de
socie­tățile care asigură supravegherea pe șantier (art. 278 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal).

Serviciile legate de bunuri imobile amintite mai sus le includ nu­mai pe acelea care au o legătură su­ficient de di­rectă cu bunul imobil în cauză, în urmă­toarele cazuri:
 1. sunt derivate dintr-un bun imobil, iar res­pec­tivul bun imobil este un element constitutiv al serviciului și este central și esențial pentru serviciile prestate;
 2. sunt furnizate în beneficiul unui bun imobil sau vizează un bun imobil și au drept obiectiv modi­fi­carea caracteristicilor fizice sau a statutului juridic al respectivului bun.

În această rubrică nu se declară serviciile pres­tate de furnizori din UE pentru care locul prestării nu este expres definit de Codul fiscal ca fiind pe te­rito­riul României – aceste operațiuni sunt consi­derate intracomunitare și fac obiectul declarării în formu­larul 390. De exemplu, o excepție care ar pu­tea fi interpretabilă este transportul realizat pe
teri­toriul României de un furnizor din UE – se consideră operațiu­ne intracomunitară (face obiectul formula­rului 390, nu 394).

IV. Operațiuni realizate cu persoane impo­zabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, ne­stabilite pe teritoriul Uniunii Europene (Sec­țiu­nea F). Se ra­por­tează (în rezumat):

☑ Numărul total al persoanelor impozabile neînre­gistrate și care nu sunt obligate să se în­registreze în scopuri de TVA în România, nestabi­lite pe te­ritoriul Uniunii Europene, cuprinse în declarație.

Atenție!

Dacă un cumpărător aparent nestabilit în UE oferă un cod de TVA valabil din UE, operațiunea va fi recunoscută la Secțiunea E.

 Livrări de bunuri/prestări de servicii că­tre persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene. Se prezintă:
 • numărul total al facturilor emise pentru li­vrările de bunuri/prestările de servicii efectuate că­tre persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

În funcție de opțiunea pentru sistemul de TVA, ANAF va beneficia de date în mod distinct – rapor­tări ale persoanelor care aplică regimul normal de TVA și raportări ale persoanelor care aplică sistemul de TVA la încasare.

În această categorie se includ toate livrările/prestările locale pentru care cumpărător este o per­soană impozabilă neînregistrată și care nu este obli­gată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene, cum ar fi:
 • toate livrările locale de bunuri de orice na­tură (de exemplu, combustibil sau bunuri vândute din magazine pentru care se emit facturi având ca beneficiari persoane impozabile din afara UE). Având în vedere că livrarea este locală (nu se îndeplinesc condițiile pentru export – bunurile nu au fost trans­portate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său), se facturează cu TVA;
 • anumite prestări de servicii realizate pe te­ritoriul României, cum ar fi închirierea de mijloace de transport, servicii legate de bunuri imobile (de exemplu, închiriere), servicii de transport de bunuri efectuate în România și cele constând în acti­vități accesorii transportului, precum încărcarea, des­căr­carea, manipularea și servicii similare aces­tora, alte servicii prestate pe teritoriul țării noastre pentru care nu se aplică scutirea – factura se întoc­mește cu TVA.

Nu se includ livrările loca­­le pentru care s-au emis facturi având la cumpărător persoane fizice cu domiciliul în afara UE – nu sunt persoane impoza­bile, deci nu intră în această secțiu­ne, ci fac obiectul secțiunii D.

 Livrări de bunuri/prestări de servicii că­tre persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabili­te pe teritoriul Uniunii Europene, pen­tru operațiunile derulate în re­gim special. Se aseamănă cu operațiunile LS de­­ta­liate mai sus, diferența constând în calitatea
be­nefi­ciarului.

 Achiziții de bunuri și servicii pen­tru care se aplică taxarea inversă. Se rapor­tează:
 • numărul total al facturilor primite pentru achi­zițiile de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care se apli­că taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA.

Se culeg următoarele informații: numărul de fac­turi, baza impozabilă și TVA aferentă (gene­rată de taxa­rea inversă) pentru achiziții cu locul în Ro­mânia, efectuate de furnizori neînregis­trați și care nu sunt obligați să se înregistreze în sco­puri de TVA în Ro­mânia, nestabiliți pe teritoriul Uniunii Euro­pene. Se va raporta totalul pe fiecare fur­nizor,
com­pletân­du-se codul de înregistrare în sco­puri de TVA și de­numirea/numele și prenumele furnizorului.

Potrivit Codului fiscal, în cadrul acestor opera­țiuni se regăsesc:
 • prestările de servicii efectuate în legătură cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de ex­perți și agenți imobiliari, servicii de pregătire și coordonare a lucrărilor de construcții, precum ser­vi­ciile prestate de arhitecți și de societățile care asi­gu­ră supravegherea pe șantier (art. 278 alin. (4) lit. a));
 • servicii de transport de bunuri efectuate în România și serviciile constând în activități accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, mani­pularea și servicii similare acestora (art. 278 alin. (6) lit. a));
 • servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale și evaluări ale bunurilor mobile cor­porale (art. 278 alin. (6) lit. a));
 • alte servicii prestate pe teritoriul României pentru care beneficiarul face taxare inversă.

În această rubrică nu se declară:
 • importul de bunuri (pentru acestea se dato­rea­ză TVA în vamă și nu fac obiectul formularu­lui 394);
 • serviciile efectuate de furnizori din afara UE care nu se prestează pe teritoriul României (de exem­plu, consultanță), chiar dacă achiziția acestora im­pune înregistrarea taxării inverse.

Vom continua analiza acestei declarații în numărul următor al revistei.

BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­ficările și completările ulterioare.
 2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livră­rilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 11/07.01.2016, cu modificările ulterioare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.