Ministerul Finanțelor intenționează să modifice Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Ministerul Finanțelor intenționează să modifice Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Numărul 12, 31 mar.-6 apr. 2021  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de Hotărâre  postat pe site-ul instituției, modificarea și completarea HG nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA. Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în contextul modificărilor aduse prin OUG nr.16/2021, este necesară corelarea prevederilor din legislația secundară aferentă Programului, prin introducerea la nivelul normelor de aplicare a  modificărilor aduse prin Ordonanță,  precum și reglementarea unor situații apărute în implementarea Programului, astfel:

acomodarea la nivelul normelor a facilității acordate întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, prin Subprogramul AGRO IMM INVEST, prin extinderea categoriei beneficiarilor eligibili, precum și acordarea grantului care constă în subvenționarea în procentaj de 100% a dobânzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe o perioada de 8 luni de la data acordarii creditului, subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanției, și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar. Componenta nerambursabilă se acordă în termen de 1 an de la data solicitării transmise la Ministerul Finanțelor de către FNGCIMM pe baza Deciziei de plată, în funcție de utilizarea creditului garantat;

introducerea la art.1 a unui alineat nou, alineatul (2), prin care se reglementează că, în cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplică în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, se acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuându-se în cel puțin două rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA perioada de grație este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare. Întrucât  art.1, alineatul (15) cuprinde reglementări similare, se propune eliminarea acestuia;

modificarea alineatului (4) de la articolul 1, în sensul că, pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, MF plătește granturile, reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea comisionului de administrare și a comisionului de risc, în procentaj de 100% precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, din bugetul de stat prin bugetul MF - Acțiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”;

modificările propuse la alineatele (9), (10), (12), si (18)  de la articolul 1, constau în reglementarea termenului de plată, a perioadei în care se poate efectua plata granturilor, a documentelor justificative necesare, precum și reglementarea modalității de plată a acestora;

introducerea a două alineate noi, (18^1) și (18^2),  la articolul 1, după alineatul (18), prin care se reglementează un mecanism de consolidare a ipotecilor legale (atât mobiliare, cât și imobiliare) și convenționale în procentaj de 100% în favoarea instituțiilor de credit în cazul respingerii cererii de plată, precum și reglementarea situației în care ipotecile legale imobiliare/mobiliare instituite de un beneficiar în favoarea statului român și a instituției de credit pot avea rang subsecvent în cazul în care au ipoteca de rang I instituită deja pentru un alt credit în cadrul Programului/Subprogramului;

introducerea unui nou alineat după alineatul (1) al articolului 5 care reglementează modalitatea de alocare a subplafonului de garantare anual aprobat, în favoarea instituțiilor de credit, în vederea acordării de garanții în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST,  iar pentru a preveni situația în care acest plafon ar fi insuficient se propune introducerea alineatului 5 la articolul 5 privind posibilitatea suplimentării plafonului total alocat pentru derularea Subprogramului AGRO IMM INVEST, în limita plafonului total alocat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, cu acordul Ministerului Finanțelor;

reglementarea posibilității ca instituțiile de credit înscrise în Program să poată beneficia de plafon de garantare  în situația în care în anul precedent nu au avut plafon;

modificarea propusă la articolul 7 litera g) are în vedere perioada de grație aferentă creditelor de investiții contractate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;

modificările operate la articolul 8, alineatele (2) și (3 ) au drept scop respectarea regulilor de cumul al grantului acordat beneficiarilor eligibili în cadrul programului, iar cele de la art.10 constau în completarea codurilor CAEN neeligibile în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, pentru a asigura corelarea cu domeniile exceptate la nivelul normei primare;

extinderea domeniilor eligibile în cadrul Programului IMM INVEST și Subprogramului AGRO IMM INVEST prin includerea producătorilor de vinuri și bere;

modificarea propusă la articolul 11, litera d) reglementează modalitatea de înregistrare a aplicanților în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;

modificarea propusă la alineatul (3) al articolului 12 literele b) și c), respectiv eliminarea obligativității transmiterii declarațiilor în termen de 30 de zile, are în vedere creșterea operativității procesului de analiză a solicitărilor de garantare, coroborat cu faptul că declarația privind încadrarea întreprinderilor în categoria IMM-uri se completează cu indicatorii bilanțieri aferenți ultimului exercițiu financiar încheiat și depus, data declarației nefiind relevantă în acest caz;

modificarea propusă la alineatul (3) al articolului 12 litera d), respectiv eliminarea obligativității transmiterii consultării Centralei Riscului de Credit (CRC), a cărei valabilitate nu putea depăși termenul de 10 zile de la data interogării, are în vedere modul de raportare bilunară la CRC de către instituțiile financiar-bancare;

modificarea propusă la alineatul (3) al articolului 12 litera f) are în vedere ultima declarație fiscală depusă la data solicitării de garantare întrucât în normele anterioare se face raportarea la anul fiscal 2019. Se propune menținerea  prevederii potrivit căreia se acceptă și declarațiile unice pentru anul 2019 în cazul întreprinderilor care la data solicitării de garantare se află în termenul legal de depunere a declarației unice privind veniturile realizate pe anul anterior;

modificarea propusă la articolul 12 alineatul 3 prin introducerea literei h) a fost efectuată întrucât potrivit art. II alin.(2) din Legea nr. 75/2020 s-a introdus posibilitatea ca incidentele bancare să fie radiate, din Centrala Incidentelor de Plăți, sub condiția dovedirii, cu bună-credință, a eliberării instrumentelor de plată și prin urmare se propune ca instituțiile de credit să fie entitățile în sarcina cărora să revină inițierea radierii incidentelor de plată  din CIP;

modificarea propusă la alineatul (4) al articolului 12 litera e) presupune accentuarea obligativității ca, în cazul creditelor de investiții, beneficiarul să nu înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare la organul fiscal central, la data solicitării de garantare;

modificarea propusă la alineatul (5) al articolului 12 are în vedere ultima declarație fiscală depusă la data solicitării de garantare întrucât în normele anterioare se face raportarea la anul fiscal 2019;

modificarea propusă la alineatul (7) al articolului 12 prevede procentajul maxim de garantare (80%) pentru întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, precum și reglementări suplimentare privind procentajul de garantare și limitele maxime admise ale finanțărilor garantate de stat pentru beneficiarii încadrați în categoria fermierilor și profesioniștilor, în funcție de încadrarea acestora în categoria de IMM sau a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie;

modificarea propusă la alineatul (3) al articolului 13 are în vedere înscrierea tuturor ipotecilor în cartea funciară și/sau Registrul Național de Publicitate Mobiliară, anterior autorizării tragerilor din finanțarea garantată în cadrul Programului de către instituțiile de credit. De-asemenea, se completează cu reglementări privind modalitatea de autorizare a tragerilor în cadrul Programului privind excluderea activităților de comercializare a tutunului și alcoolului, precum și în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;

introducerea unui nou alineat (4^1) la art. 13 prin care se reglementează semnarea contractului de garantare și de către persoana fizică proprietara bunului asupra căruia se instituie ipotecă legală, deoarece, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor familiale și întreprinderilor individuale, acestea nu sunt proprietare ale bunurilor ipotecate, iar proprietar al bunului este persoana fizică, bunul fiind doar în patrimoniul de afectațiune al beneficiarului;

modificarea propusă la alineatul (1) al articolului 14 are în vedere faptul că asigurarea bunurilor imobile/mobile trebuie efectuată pe toată durata finanțării garantate, iar la alineatul (2) se reglementează și utilizarea  garanțiilor colaterale, respectiv a ipotecilor convenționale pentru dreptul la despăgubire în favoarea instituției de credit și a statului român;

modificarea propusă la alineatul (1) al articolului 16 litera b) are în vedere corelarea cu modificarea propusă la alineatul (3) al articolului 12 litera b) din Norme;

modificarea propusă la alineatul (5) al articolului 16 are în vedere eliminarea obligativității menținerii gradului de acoperire a creditului cu garanții aprobat la acordare pentru liniile de credit;

modificarea propusă la alineatul (7) al articolului 16, prin introducerea celor două alineate (7^1) si (7^2) are în vedere precizarea situațiilor în care este necesară întocmirea de acte adiționale, ca urmare a modificărilor condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare;

completarea mandatului acordat FNGCIMM în vederea emiterii acordului pentru modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară a tuturor ipotecilor constituite de beneficiar;

introducerea a două noi alineate la art.17, respectiv alin. (3) și (4) pentru mandatarea FNGCIMM în vederea emiterii de acorduri de închiriere/comodat precum și în cazul modificării structurii garanțiilor aferente creditelor garantate, având în vedere că, pe parcursul derulării Programului, s-a solicitat acordul Ministerului Finanțelor, în calitate de titular al dreptului de ipotecă legală de rang I, atât pentru închiriere/comodat, cât și pentru realizarea unor lucrări de intervenție  și/sau extindere pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunurile imobile/mobile ipotecate, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice,  precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară;

reglementarea la alineatul (1) al art. 20 a autorizării de către instituția de credit a tragerilor privind prima utilizare a creditului/liniei de credit, precum și a posibilității folosirii componentei nerambursabile de maximum 10% în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, care nu a fost folosită pentru rambursarea creditului, numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în  contractul de garantare și acordul de finanțare;

actualizarea ANEXEI 1 la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, prin introducerea Anexelor 1a, 1b și 1c privind modelul Deciziei de Plată în cazul celor două programe;

stabilirea unor dispoziții tranzitorii prin care prevederile acestui act normativ se aplică și  solicitărilor de acordare a creditelor în cadrul Programului depuse până la 31 decembrie 2020 și aflate în curs de soluționare;

la articolul III alin.(2) din proiect referitoare la  dispozițiile art. 1 alin.(18) se reglementează o dispoziție tranzitorie care va asigura condiții uniforme de analiză a cererilor de plată, instituind în cazul tuturor garanțiilor din portofoliu obligația de a respecta condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă la data depunerii cererii de plată a garanției de către instituția de credit la FNGCIMM, permițând astfel înscrierea ipotecii legale de rang subsecvent, care va deveni de rangul I după ce va fi radiată ipoteca preexistentă;

la articolul III alin.(2) din proiect referitoare la dispozițiile art. 1 alin.(18^1) se reglementează o dispoziție tranzitorie  prin care să fie cuprinsă și posibilitatea ca instituția de credit, în cazul respingerii cererii de plată a garanției de către FNGCIMM, să consolideze automat ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale, fără altă formalitate în favoarea sa, cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru toate garanțiile din portofoliul Programului, asigurându-se astfel o manieră unitară de tratament juridic, respectiv uniformizarea unei soluții echitabile pentru o aplicare corespunzătoare a principiului european pari passu pentru creditorul primar.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.