Modificări aduse de OMFP nr. 4.160/2015 privind reglementările contabile (I)

Numărul 8, 17-23 mai 2016  »  Expertiza și auditul afacerilor

prof. univ. dr. Corina Graziella Bâtcă-Dumitru
ASE București

ABSTRACT
Amendments Introduced by the Order of the Minister of Public Finances no. 4160/2015 Regarding Accounting Regulations
This article intends to analyse and illustrate the provisions of the Order of the Minister of Public Finances no. 4160/2015 on amending and supplementing certain accounting regulations, which was published in the Official Journal no. 21 of 12 January 2016.

Key terms: changing the revaluation model with the cost model, subsequent commercial discounts, government bonds recognised as financial fixed assets, green certificates, fiduciary contract

Acest articol își propune să analizeze și să exemplifice prevederile Ordinului ministrului finanțelor pu­blice nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

Reglementările contabile privind situațiile fi­nan­ciare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finan­țe­lor publice nr. 1.802/2014, publicat în Mo­ni­torul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 de­cembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se com­pletează după cum urmează:

1. Imobilizările corporale – schimbarea metodei reevaluării cu metoda costului

După punctul 62 se introduce un nou punct, punc­tul 621, cu următorul cuprins:

„621. – (1) Entitățile care, în baza prevederi­lor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corpo­rale să treacă de la metoda reevaluării la me­toda costului procedează la ajustarea sumelor evidențiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcție de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efec­tuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 «Rezultatul reportat reprezen­tând surplusul realizat din rezerve din reevaluare»), după cum urmează:

a) entitățile care au avut ca politică contabi­lă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezul­tat reportat, pe măsura amortizării acti­vu­lui, închid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobiliză­rii căreia îi co­res­­punde rezerva respectivă (articol con­tabil 105 «Rezer­ve din reevaluare» = 21x Imobili­zări corpo­rale) (...)”

Exemplu

În luna octombrie anul N, Alfa achiziționează un utilaj la costul de 100.000 lei, care se amortizează liniar în 10 ani. La sfârșitul anului N+1, societatea reevaluează utilajul la valoarea justă de 110.000 lei și alege drept politică contabilă transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat pe măsura amortizării activului. La data de 01.01.N+3, Alfa decide să treacă de la modelul reevaluării la modelul cost.

a) Înregistrarea amortizării în lunile noiembrie și decembrie anul N: 100.000 lei/10 ani/12 luni = 833 lei/lună
 833 lei6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
 833 lei

b) Reevaluarea:
Valoare rămasă la 31.12.N+1 = 100.000 lei – 833 lei/lună x 14 luni = 88.338 lei
b1) Anularea amortizării cumulate:
11.662 lei2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
=2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
11.662 lei

b2) Înregistrarea plusului de valoare: 110.000 lei – 88.338 lei = 21.662 lei
21.662 lei2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
=105
„Rezerve din reevaluare”
21.662 lei

c1) Înregistrarea amortizării lunare la valoarea justă: 110.000 lei valoare justă/(10 ani x 12 luni – 14 luni = 106 luni rămase) = 1.038 lei
1.038 lei6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
1.038 lei

c2) Transferul lui 105 la 1175:
Amortizare calculată la valoarea justă1.038 lei/lună
Amortizare calculată la cost = 88.338 lei/106 luni833 lei/lună
=Valoare de transferat205 lei/lună
205 lei 105
„Rezerve din reevaluare”
=1175
„Rezultatul reportat
reprezentând surplusul
realizat din rezerve
din reevaluare”
205 lei

d) Situația activului la 31.12.N+2:
Sold cont 105 = 21.662 lei – 205 lei/lună x 12 luni = 19.202 lei
19.202 lei105
„Rezerve din reevaluare”
=2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
19.202 lei

e) Anul N+3:
Sold cont 213 = 110.000 lei valoare justă la 31.12.N+1 – 19.202 lei = 90.798 lei
Sold cont 281 = 1.038 lei/lună x 12 luni = 12.456 lei
Valoare rămasă = 90.798 lei – 12.456 lei = 78.342 lei
Durată de amortizare rămasă = 106 luni – 12 luni = 94 luni
Amortizare lunară = 78.342 lei/94 luni = 833 lei (amortizarea înainte de reevaluare)
Deci opțiunea nu conduce la subevaluarea activului.

„b) entitățile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidență a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel:

– transferă din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;

– reduc valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21x Imobilizări corporale).”

Exemplu

La sfârșitul anului N-1, Alfa achiziționează un utilaj la costul de 100.000 lei, care se amortizează liniar în 10 ani. La sfârșitul anului N+1, societatea reevaluează utilajul la valoarea justă de 84.000 lei și alege drept politică contabilă transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat la scoaterea din evidență a imobilizării. La sfârșitul anului N+3, Alfa decide să treacă de la modelul reevaluării la modelul cost.

a) Înregistrarea amortizării aferente anului N: 100.000 lei/10 ani = 10.000 lei
10.000 lei6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
10.000 lei

b) Reevaluarea:
Valoare rămasă la 31.12.N+1 = 100.000 lei – 20.000 lei = 80.000 lei
b1) Anularea amortizării cumulate:
20.000 lei2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
=2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
20.000 lei

b2) Înregistrarea plusului de valoare: 84.000 lei – 80.000 lei = 4.000 lei
4.000 lei2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
=105
„Rezerve din reevaluare”
4.000 lei

c) Înregistrarea amortizării aferente anului N+2: 84.000 lei valoare justă/8 ani rămași = 10.500 lei
10.500 lei6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
10.500 lei

În urma reevaluării se înregistrează anual un plus de amortizare de 500 lei (10.500 lei – 10.000 lei).
d) Trecerea de la modelul valorii juste la modelul cost:
d1) Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat pentru rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării: 500 lei anul N+2 + 500 lei anul N+3 = 1.000 lei
1.000 lei105
„Rezerve din reevaluare”
=1175
„Rezultatul reportat
reprezentând surplusul
realizat din rezerve
din reevaluare”
1.000 lei

d2) Reducerea valorii imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată: 4.000 lei sold cont 105 – 1.000 lei sumă transferată în contul 1175 = 3.000 lei
3.000 lei105
„Rezerve din reevaluare”
=2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
3.000 lei

La sfârșitul anului N+3, activul va figura în bilanț cu valoarea de 60.000 lei (84.000 lei – 2 ani x 10.500 lei – 3.000 lei).
Valoare rămasă la 31.12.N+3 dacă utilajul nu era reevaluat = 100.000 lei – 4 ani x 10.000 lei = 60.000 lei
Deci opțiunea nu conduce la subevaluarea activului.

„(2) Entitățile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1), prin excepție de la cerințele pct. 63 alin. (1).

(3) Entitățile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului vor urmări ca aplicarea acestei opțiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective față de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanț dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.

(4) Prevederile prezentului punct se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării.”

Remarcă:
Pct. 63 alin. (1) din OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare, prevede: Efectele modificării politicilor contabile aferente exercițiilor financiare precedente se înregistrează pe seama rezultatului reportat (contul 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”), dacă efectele modificării pot fi cuantificate.

Așa cum am văzut, potrivit noilor reglementări, entitățile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile de mai sus, prin excepție de la cerințele pct. 63 alin. (1).

Concluzie:
Modificarea politicii contabile aplicabile imobilizărilor corporale în sensul trecerii de la metoda reevaluării la metoda costului nu se contabilizează în contul 1173.

2. Reducerile comerciale primite

La punctul 76, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziționate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 «Alte venituri din exploatare») în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans (contul 475 «Subvenții pentru investiții»), în cazul imobilizărilor corporale și necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit și pierdere pe durata de viață a imobilizărilor respective.”

Exemplul 1

În luna februarie anul N, Alfa achiziționează un telefon mobil la costul de 1.000 lei, TVA 20%, și beneficiază de o reducere de 100% din partea operatorului de telefonie.

Notă:
Conform art. 331 alin. (2) din Codul fiscal, operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: (...)
i) furnizările de telefoane mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare; (...)
k) furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

Art. 331 alin. (7) din același act normativ prevede: Pentru livrarea bunurilor prevăzute la alin. (2) lit. i)-k) se aplică taxarea inversă numai dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, este mai mare sau egală cu 22.500 lei.

a) Achiziția pe baza facturii:
0 lei
0 lei
%
303
„Materiale de natura
obiectelor de inventar”
=404
„Furnizori de imobilizări”
0 lei
0 lei4426
„TVA deductibilă”
   
 
b) Recunoașterea activului la valoarea justă, considerată a fi prețul de vânzare afișat în magazin și înscris pe factură:
1.000 lei303
„Materiale de natura
obiectelor de inventar”
=7588
„Alte venituri
din exploatare”
1.000 lei
 
c) Darea în consum:
1.000 lei603
„Cheltuieli privind
materialele de natura
obiectelor de inventar”
=303
„Materiale de natura
obiectelor de inventar”
1.000 lei

Exemplul 2

În luna februarie anul N, Alfa achiziționează un televizor la costul de 10.000 lei și beneficiază de o reducere de 100% din partea furnizorului (magazin). Presupunem că televizorul se amortizează liniar în 10 ani.

a) Achiziția pe baza facturii:
0 lei
0 lei
%
214
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale”
=404
„Furnizori de imobilizări”
0 lei
0 lei4426
„TVA deductibilă”
   

b) Recunoașterea activului la valoarea justă, considerată a fi prețul de vânzare afișat în magazin și înscris pe factură:
10.000 lei214
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale”
=4758
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții”
10.000 lei

c) Amortizarea lunară a televizorului: 10.000 lei/10 ani/12 luni = 83 lei
83 lei6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
=2814
„Amortizarea altor
imobilizări corporale”
83 lei

d) Concomitent, transferul lunar al venitului în avans la venituri curente:
83 lei4758
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții”
=7584
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
83 lei

La punctul 76, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul în care informațiile deținute nu per­mit corectarea valorii stocurilor, potrivit alin. (2), reducerile menționate la acel alineat se reflectă, de asemenea, pe seama contului 609 «Reduceri co­mer­cia­le primite». (...)”

Pct. 76 alin. (2) din OMFP nr. 1.802/2014 pre­ci­za: Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă aces­tea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pen­tru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidențiază distinct în conta­bi­­litate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terți.

Exemplu

Alfa folosește metoda de gestiune global valorică pentru contabilitatea analitică a mărfurilor și amba­lajelor din unitățile de desfacere cu amănuntul. Societatea achiziționează mărfuri în valoare de 20.000 lei la data de 23.03.N. La 06.04.N, aceasta primește o reducere comercială de 5% aferentă facturii din 23.03.N. La data primirii facturii de reducere mărfurile erau în stoc.

a) Achiziția:
24.000 lei  
20.000 lei  
%
371
„Mărfuri”
=401
„Furnizori”
24.000 lei
4.000 lei  4426
„TVA deductibilă”
   

b) Reducerea ulterioară: 20.000 lei x 5% = 1.000 lei
(1.200 lei)  
(1.000 lei)  
%
371
„Mărfuri”
=401
„Furnizori”
(1.200 lei)
(200 lei)  4426
„TVA deductibilă”
   

„(22) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale și necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 475 «Subvenții pentru investiții»), fiind reluate în contul de profit și pierdere pe durata de viață rămasă a imobilizărilor respective.

Exemplu

Alfa achiziționează și pune în funcțiune în luna martie N un utilaj la costul de 100.000 lei, care se amor­tizează liniar în 10 ani. La data de 1 iulie N, aceasta primește de la furnizor o reducere comercială în sumă de 1.000 lei aferentă facturii din luna martie. Cota de TVA este de 20%.

a) Achiziția, în luna martie:
120.000 lei  
100.000 lei  
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
=404
„Furnizori de imobilizări”
120.000 lei
20.000 lei  4426
„TVA deductibilă”
   

b) Înregistrarea amortizării în lunile aprilie, mai și iunie: 100.000 lei/10 ani/12 luni = 833 lei/lună
833 lei6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
833 lei

c) Înregistrarea în luna iulie a reducerii comerciale primite ulterior:
1.000 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=4758
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții”
1.000 lei

Și pentru TVA: 1.000 lei x 20% = 200 lei
(200 lei)4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
(200 lei)

d) Amortizarea aferentă lunii iulie:
833 lei6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
833 lei

e) Reluarea subvenției la venituri pe durata de viață rămasă a utilajului: 1.000 lei/(120 luni – 3 luni) = 8,5 lei/lună
8,5 lei4758
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții”
=7584
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
8,5 lei

Va urma...

BIBLIOGRAFIE
  1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările ulterioare.
  2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor regle­men­tări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 21/12.01.2016.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.