OUG nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine. Principalele prevederi

OUG nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine. Principalele prevederi

Numărul 31-32, 10-23 aug. 2022  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Au fost adoptate, recent, noi reglementări privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, în conformitate cu realitatea economică și digitală actuală. OUG nr. 18/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 779 din 4 august 2022. Prezentăm, în continuare, principalele prevederi ale actului normativ.

Principalele prevederi:

1. Actul normativ stabilește cadrul legal și instituțional necesar autorizării și funcționării în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

2. Societățile și organizațiile economice străine pot fi autorizate să dețină reprezentanțe în România de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care eliberează, în acest sens, autorizația de funcționare, potrivit prevederilor ordonanței.

3. Autorizațiile de funcționare a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul unei platforme electronice, pe o perioadă de minimum un an, cu posibilitate de prelungire pe aceeași perioadă.

4. Pentru obținerea autorizației de funcționare se achită o taxă de autorizare în sumă de 1.000 de euro/an, echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României din data plății.

5. Taxa de autorizare se achită la organul fiscal central competent în raza căruia își are sediul reprezentanța.

6. Cererea prin care se solicită deschiderea unei reprezentanțe și eliberarea autorizației de funcționare a unei reprezentanțe se completează electronic prin intermediul platformei electronice dedicate, se adresează Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și va cuprinde următoarele informații:

a) denumirea, sediul social și codul de înregistrare fiscală ale entității străine;

b) obiectul de activitate al reprezentanței, în conformitate cu obiectul de activitate al societății sau organizației economice străine solicitante;

c) durata de funcționare a reprezentanței;

d) reprezentantul reprezentanței în relațiile cu terții;

e) sediul reprezentanței.

7. La cererea de înregistrare se vor anexa următoarele documente:

a) documentul emis de autoritatea competentă din țara în care își are sediul social societatea sau organizația economică străină, din care să rezulte datele de identificare și de înregistrare ale societății sau organizației economice străine, obiectul de activitate și capitalul social, și traducerea autorizată a acestui document cu semnătură electronică calificată sau avansată;

b) actul constitutiv sau alte acte doveditoare privind forma de organizare și modul de funcționare a societății sau organizației și o traducere autorizată a acestora cu semnătură electronică calificată sau avansată;

c) împuternicirea privind persoanele desemnate să reprezinte societatea sau organizația economică străină ce a solicitat înregistrarea, cu traducere autorizată, după caz;

d) dovada plății taxei de autorizare;

e) o confirmare asupra bonității din partea băncii prin care societatea sau organizația își desfășoară principalele operațiuni financiare;

f) dovada existenței sediului reprezentanței pe teritoriul României pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a autorizației sau cu perioada pentru care se solicită prelungirea autorizației.

8. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului emite autorizația de funcționare sau respinge motivat înregistrarea reprezentanței, prin intermediul platformei electronice, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii și a anexării documentelor prevăzute sau de la data completării cererii cu documentele și informațiile solicitate.

9. Autorizația de funcționare va cuprinde datele de identificare ale societății sau organizației economice străine, obiectul de activitate al reprezentanței, reprezentantul în relațiile cu terții al reprezentanței, durata valabilității autorizației, condițiile de exercitare a activității și sediul reprezentanței.

10. Reprezentanța efectuează în numele societății sau al organizației economice străine numai acte juridice și activități conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizația de funcționare. Reprezentanța nu desfășoară activități economice în nume propriu. Reprezentanțele și personalul acestora își desfășoară activitatea cu respectarea dispozițiilor legale din România.

11. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul platformei electronice, oferă posibilitatea consultării informațiilor referitoare la reprezentanțele înregistrate în România și autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, cu respectarea legislației privind datele cu caracter personal.

12. Comunicarea emiterii, prelungirii sau modificării unei autorizații de funcționare a unei reprezentanțe în România, precum și eliberarea unei scrisori de confirmare a radierii din evidențele Ministerului Antreprenoriatului și Turismului se fac în mod automat către administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială se află sediul reprezentanței, prin intermediul platformei electronice.

13. Pentru activitatea desfășurată în România, reprezentanțele sunt obligate să se înregistreze fiscal în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească impozitele și taxele stabilite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit altor prevederile legale.

14. Societățile sau organizațiile economice străine reprezentate în România au obligația să comunice Ministerului Antreprenoriatului și Turismului eventualele modificări survenite în legătură cu datele înscrise pe autorizația de funcționare a reprezentanței, precum și cu privire la statutul juridic, obiectul de activitate, capitalul social sau sediul firmei străine, în termen de 30 de zile de la data survenirii acestor modificări, și să solicite, dacă este cazul, modificarea autorizației de funcționare, conform modificărilor apărute.

15. Prelungirea valabilității autorizației de funcționare se face numai la cererea reprezentanței, adresată Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în termen de minimum 30 de zile înainte de data expirării, prin completarea formularului electronic din cadrul platformei electronice.

16. Autorizația de funcționare poate fi retrasă de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, înainte de expirarea valabilității, în termen de 30 de zile de la solicitarea autorităților cu competențe de control, pentru următoarele motive:

a) încălcarea de către personalul reprezentanței a dispozițiilor legale din România privind spălarea banilor și finanțarea terorismului;

b) nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizația de funcționare și a condițiilor de exercitare a activității;

c) nerespectarea obligațiilor fiscale.

17. Radierea unei reprezentanțe, la cererea acesteia, din evidențele Ministerului Antreprenoriatului și Turismului se produce ca urmare a radierii din evidențele autorității fiscale a codului de identificare fiscală. Cererea de radiere se completează prin intermediul platformei electronice și va fi însoțită de o dovadă a radierii reprezentanței din evidențele autorității fiscale, precum și de documente justificative, eliberate de către societatea sau organizația economică străină, și de traducerea autorizată a acestora semnată cu semnătură electronică calificată sau avansată.

De reținut!

Autorizațiile reprezentanțelor străine emise până la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe rămân valabile conform actelor normative în vigoare la data emiterii acestora.

Până la data operaționalizării platformei electronice, atât depunerea cererilor, cât și soluționarea acestora se vor face în conformitate cu procedura aplicată anterior adoptării acestei ordonanțe.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe, prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului se aprobă normele metodologice privind punerea în aplicare a acesteia.

Platforma electronică va deveni operațională în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a OG nr. 18/2022 (7 august 2022).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.