Sprijin financiar pentru IMM-uri, în vederea îmbunătățirii competențelor angajaților. Principalele prevederi ale schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea angajaților în tehnologiile emergente

Sprijin financiar pentru IMM-uri, în vederea îmbunătățirii competențelor angajaților. Principalele prevederi ale schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea angajaților în tehnologiile emergente

Numărul 31-32, 10-23 aug. 2022  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 770 din 2 august 2022.

Principalele prevederi

1. Procedura prevăzută de actul normativ instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se adresează întreprinderilor care doresc să își îmbunătățească competențele în rândul angajaților, intitulată „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, finanțată prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), indicativ I19.

2. Ajutoarele în cadrul schemei de ajutor de minimis se acordă în condițiile și criteriile prevăzute în schema de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.

3. Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

4. Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea competențelor în rândul angajaților, cu aplicabilitate în tehnologiile emergente.

În cadrul schemei de ajutor, prin tehnologie emergentă se înțelege o tehnologie radicală și relativ rapidă, caracterizată de un anumit grad de coerență persistent în timp și cu potențialul de a avea un impact considerabil asupra domeniului (domeniilor) socioeconomic care este observat în ceea ce privește compoziția actorilor, instituțiilor și modelelor de interacțiune dintre acestea, împreună cu procesele de producție a cunoștințelor asociate.

În cadrul schemei de ajutor de minimis sunt finanțate activitățile de instruire în următoarele tehnologii emergente:

– internet of things;

– big data;

– cloud technologies;

– învățarea automată;

– inteligența artificială;

– automatizarea proceselor robotice;

– blockchain;

– cyber-physical systems;

– additive manufacturing.

5. Cursurile/Instruirile realizate trebuie să fie direct legate de domeniile tehnice menționate mai sus, în cadrul schemei de ajutor de minimis.

6. În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar sub formă de grant IMM-urilor care activează în toate sectoarele, atât timp cât îndeplinesc și respectă condițiile de eligibilitate ale schemei de ajutor de minimis.

7. Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

8. Modalitatea de acordare a ajutorului

Subadministratorul va derula o procedură (competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată) de selecție parteneri.

Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească acești parteneri sunt:

a) să dețină acreditare ca formatori;

b) să propună curricula de curs în ceea ce privește domeniile menționate mai sus;

c) să depună o ofertă de preț privind prestarea serviciilor de perfecționare/recalificare în domeniile menționate mai sus; această ofertă va include prețul curriculei și pe cel al formării, trebuie să fie rezonabilă, justificată și va reprezenta un criteriu semnificativ pentru selecția partenerilor.

Ajutorul de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți se acordă sub formă de grant în baza acordurilor de parteneriat încheiate între subadministrator și partener. Ajutoarele care vor fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Sprijinul financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu este transmisibil și nici nu poate fi transferat de la un proiect la altul.

9. Beneficiarii și condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis

Pot beneficia de ajutor de minimis în temeiul acestei scheme de ajutor IMM-urile care își desfășoară activitatea în România și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

– sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

– nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;

– nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași activități pentru care solicită finanțare în temeiul acestei scheme de ajutor;

– nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”;

– nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

– nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare, privind declararea unui ajutor de stat/de minimis ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

– reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

– reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

– reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

– reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la apelul de proiecte derulat de subadministrator;

– la momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre următoarele categorii de întreprinderi: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie;

– depune următoarele documente (anexe la ghidul solicitantului ce va avea ca bază această schemă) în cadrul apelului derulat de subadministrator:

○ solicitare de sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților proprii;

○ declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;

○ declarație privind eligibilitatea societății în vederea acordării ajutorului de minimis;

○ declarație cu privire la evitarea dublei finanțări;

○ declarație privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în cursul anului fiscal în care i se acordă ajutorul de minimis în temeiul acestei scheme, precum și al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din fonduri naționale, fie din fonduri europene);

○ declarație privind alte ajutoare primite de solicitant pentru aceleași costuri eligibile pentru care solicită finanțare în temeiul prezentei scheme.

Cheltuielile eligibile se vor efectua doar după selectarea solicitării de sprijin depuse de către IMM și semnarea contractului de sprijin de către acesta și subadministratorul schemei.

Plata ajutorului de minimis către beneficiari se va realiza prin reducerea valorii pe care aceștia trebuie să o plătească entităților cu rol de „parteneri” în cadrul acestei scheme pentru serviciile de perfecționare/recalificare de care beneficiază angajații fiecăruia dintre beneficiari.

În vederea efectuării plății ajutorului de minimis de către subadministratorul acestei scheme, „partenerii” trebuie să transmită acestuia dovada absolvirii cursurilor de către angajații întreprinderii care beneficiază de ajutor.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de angajați instruiți, este de 17.000 de euro.

Dovada absolvirii cursurilor este diploma de absolvire a cursului.

10. Durata, bugetul schemei de ajutor de minimis și numărul maxim estimat de beneficiari

Schema de ajutor de minimis se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României (2 august 2022), până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

Bugetul schemei de ajutor de minimis este de 34.000.000 de euro, echivalent în lei.

Numărul maxim estimat al întreprinderilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 2.200.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.