A fost publicată în Monitorul Oficial schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“

A fost publicată în Monitorul Oficial schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“

Telex » Știri 16 septembrie 2020  

Ordinul nr. 1.057/2020 al ministrului Fondurilor Europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 846 din 15 septembrie 2020.

Actul normativ include, între altele, tipurile de întreprinderi incluse în categoria „întreprinderilor sociale”, potrivit Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare: societățile cooperative de gradul I; cooperativele de credit; asociațiile și fundațiile; casele de ajutor reciproc ale salariaților; casele de ajutor reciproc ale pensionarilor; societățile agricole; orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înființare și funcționare demonstrează faptul că activitatea desfășurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum și criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare; federațiile și uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Obiectivul schemei îl constituie acordarea de sprijin către întreprinderi sociale înființate în mediul rural în vederea dezvoltării acestora într-o manieră sustenabilă.

Această schemă de minimis nu se aplică: ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană (Tratatul CE); ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; (ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari; ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate; ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Activitățile eligibile care intră în domeniul de aplicare al acestei scheme de ajutor de minimis sunt: asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor sociale; decontarea de către administratorul schemei de minimis a sumelor aferente funcționării întreprinderilor sociale, în cadrul proiectelor finanțate conform prevederilor Ghidului Solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferent Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, coroborat cu încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“.

Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în această schemă întreprinderile sociale constituite conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, care îndeplinesc următoarele condiții: sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prezentei scheme. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate excluse, cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a schemei, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis; valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost); atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri; plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare; nu este în stare de insolvență, nu are afacerile administrate de un judecător-sindic, nu are nicio restricție asupra activității comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege; nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare; reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; nu a fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/instanței/ Consiliului Concurenței or al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, este de 200.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează: ajutor de minimis de maximum 40.000 euro - minimum două locuri de muncă create; ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro - minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET; ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro - minimum 4 locuri de muncă create, din care două locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs; ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro - minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs; ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro - minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs; ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro - minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

Schema se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului prin care aceasta este aprobată, până la data de 30 iunie 2022, în limita fondurilor alocate, urmând ca plățile să fie efectuate până la 31 decembrie 2023. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul acestei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 21 milioane euro echivalent în lei, din care finanțarea Fondului Social European este de 85%, respectiv 17,85 milioane euro, iar contribuția națională este de 15%, respectiv 3,15 milioane euro, echivalent în lei. Numărul estimat de beneficiari este de 100 de întreprinderi.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.