Ajutor de minimis în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023

Ajutor de minimis în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023

Numărul 45, 16-22 nov. 2022  »  Curier legislativ

Membrii CECCAR, implicați în procedura de acordare a acestui sprijin financiar

În Monitorul Oficial nr. 1.090 din 11 noiembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 3.453/2022 al ministrului Culturii privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023, act normativ al cărui obiectiv îl reprezintă susținerea beneficiarilor prevăzuți în schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN prevăzute în actul normativ, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali (anul fiscal în curs și doi ani fiscali anteriori). Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea cuantumului ajutorului acordat în baza prezentei scheme este cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4791 și codul CAEN 7990, limitată la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice, reprezintă diferența dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat în anul 2020. Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4690 și codul CAEN 4761, limitată exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg, reprezintă diferența dintre cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2019 și cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2020.

Actul normativ prevede și implicarea experților contabili și a societăților de expertiză contabilă membri/membre ai/ale CECCAR, selectați/selectate și remunerați/ remunerate de către aplicanți pentru certificarea și asumarea bazei de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor menționate.

Beneficiarii Schemei sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații) sau a OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; și desfășoară activități conform codurilor CAEN menționate în acest act normativ. Beneficiarii nu trebuie să facă obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente.

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească și următoarele condiții pentru a fi eligibile: a) nu se află în insolvență, în temeiul legislației naționale, la momentul înscrierii în cadrul Schemei; b) au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aferente anului 2019; c) nu sunt rezidenți în scopuri fiscale sau înmatriculați în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; d) nu sunt controlate, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definit în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei; e) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; f) nu împart dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Bugetul Schemei este 140.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare.

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea bugetului aprobat al Schemei, plata către fiecare beneficiar se va face proporțional, prin aplicarea la valoarea grantului eligibil a procentului rezultat din raportarea bugetului Schemei la valoarea totală a cererilor aprobate.

Plata către beneficiar se va efectua în două tranșe. Prima tranșă nu va depăși 50% din valoarea grantului eligibil.

Beneficiarii prevăzuți de prezenta schemă au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primei plăți. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Modalitatea și data de lansare a apelului, procedura de înscriere, verificare, contractare, plată și monitorizare, modelele de declarații se detaliază în ghidul/procedura de implementare a Schemei, aprobat(ă) prin ordin al ministrului Culturii.

Prin prezenta schemă se acordă ajutoare de minimis unui număr estimat de 6.000 de beneficiari.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.