Contabilitatea valorificării produselor obţinute din prelucrarea lemnului

Contabilitatea valorificării produselor obținute din prelucrarea lemnului

Numărul 22, 18-24 iunie 2019  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Contabilitatea activității de producție este un subiect care generează întotdeauna provocări și controverse. De la apariția materiilor prime necesare producției la consumul aferent, obținerea și comercializarea produselor finite, intervin aspecte contabile și fiscale în care nu numai profesionistul contabil, ci și personalul tehnic și cel calificat sunt implicați în toate etapele procesului de producție.
Prezentul articol urmărește să redea, prin intermediul unei monografii cuprinzătoare, modul în care exploatează lemnul un operator economic, de la cumpărarea efectivă a acestuia și până la vânzarea produselor finite și a celor reziduale.

Termeni-cheie: material lemnos, cherestea, producție, antecalculație, cost de producție

Clasificare JEL: M41, D24


Introducere

Așteptările actuale ale consumatorilor au început să fie tot mai exigente, aceștia alegând calitatea în locul cantității și produsele cu o durată de viață mai lungă în locul celor în trend, astfel că producția de mobilier din lemn matur a cunoscut în ultimii ani o creștere semnificativă.

Prin acest articol ne-am propus să urmărim modul în care un agent economic poate valorifica întreaga cantitate de masă lemnoasă achiziționată, prin prelucrarea atât a lemnului rotund, cât și a deșeurilor rezultate din debitare. Studiul de caz nu este limitativ, pe piață existând o cerere extrem de diversificată și producătorii adaptându-se la aceasta și livrând produse finite care să satisfacă toate solicitările.

Documente financiar-contabile utilizate în activitatea de producție

Contabilitatea unei societăți care are ca obiect de activitate producția nu se poate realiza fără existența unor date concrete, orice profesionist știind că înregistrările în contabilitate se efectuează pe baza documentelor justificative care reflectă în mod real operațiunile derulate de entitate.

Profesionistul contabil nu cunoaște maniera și procesul de fabricație a produselor obținute. Astfel, acesta înregistrează în contabilitate operațiunile consemnate în documentele financiar-contabile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, precum și în documentele specifice adaptate nevoilor societății, întocmite de persoane calificate, competente în realizarea produselor acesteia, precum magazioner, șef secție, inginer, șef producție, maistru, responsabil tehnic, responsabil calitate etc.

Documentele utilizate în activitatea de producție pot fi clasificate în trei grupe:

 • de achiziție: avizul de însoțire a mărfii, factura;
 • de producție: raportul de producție, bonul de consum, fișa de magazie, bonul de predare-transfer, restituire;
 • de comercializare: factura, avizul de expediție, scrisoarea de transport.

Un alt document necesar activității de producție este antecalculația, pe baza căreia se determină costurile pe fiecare etapă a ciclului de fabricație. Aceasta cuprinde:

 • denumirea produsului finit;
 • fișa tehnică a produsului, în care sunt determinate toate operațiunile specifice obținerii sale, materialele folosite, numărul de muncitori și tariful acestora pentru fiecare operațiune, alte cheltuieli;
 • materiile prime necesare obținerii produsului finit;
 • alte materiale auxiliare folosite;
 • materialele de ambalat;
 • alte cheltuieli (energie, apă etc.);
 • costul standard;
 • costul de producție.

Conform pct. 8 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, costul de producție al imobilizărilor cuprinde cheltuielile directe aferente producției, și anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă și alte cheltuieli directe de producție, costul proiectării produselor, precum și cota cheltuielilor indirecte de producție alocată în mod rațional ca fiind legată de fabricația acestora.

La finalul lunii sau la sfârșitul unui ciclu de fabricație se întocmește raportul de producție, în baza căruia este înregistrată producția în contabilitate. OMFP nr. 1.802/2014 prevede înregistrarea producției pe baza metodei costului standard, aceasta fiind creată ca o perioadă de tranziție între obținerea produsului și înregistrarea lui în contabilitate în cursul lunii și stabilirea costului de producție la finalul lunii.

Odată stabilit costul de producție, valoarea acestuia se evidențiază în contabilitate prin înregistrarea unei diferențe între costul standard și cel de producție.

În cele ce urmează prezentăm o monografie contabilă privind principalele operațiuni financiar-contabile realizate în activitatea de producție de mobilier.

Studiu de caz

În urma participării la o licitație de masă lemnoasă, un producător de mobilă achiziționează cantitatea de 520 mc de lemn fasonat la prețul de 300 lei/mc. Lemnul este adus în depozit pe baza avizelor de însoțire primare emise de ocolul silvic pe raza căruia producătorul a licitat masa lemnoasă. În prima lună se transportă 270 mc, iar în cea de-a doua, 250 mc.

Lemnul este procesat în atelierele proprii de debitare și apoi este pregătită materia primă necesară producției de mobilă.

Producătorul are un contract pentru mobilier de dormitor cu un beneficiar intern, căruia trebuie să îi livreze lunar 50 de garnituri de mobilă compuse din pat, dulap de haine, comodă și două noptiere, și un alt contract cu un beneficiar extern, căruia trebuie să îi livreze lunar 50 de cuiere pentru hol.

Deșeurile rezultate în urma debitării lemnului sunt reprocesate într-o instalație proprie de obținere a peleților.

Prețurile negociate sunt următoarele:

 • dormitor – 5.500 lei;
 • cuier – 500 euro;
 • peleți – 2.000 lei/tonă sau 20 lei/sac.

1. Achiziția de masă lemnoasă:

● în prima lună:

81.000 lei 301
„Materii prime”
= 401
„Furnizori”
81.000 lei
 
15.390 lei 4426
„TVA deductibilă”
= 4427
„TVA colectată”
15.390 lei

● în a doua lună:

75.000 lei 301
„Materii prime”
= 401
„Furnizori”
75.000 lei
 
14.250 lei 4426
„TVA deductibilă”
= 4427
„TVA colectată”
14.250 lei

2. Procesarea cantității de 250 mc de masă lemnoasă, cu un randament de 75%, obținându-se 187,5 mc de cherestea netivită, la un preț de producție de 400 lei/mc:

75.000 lei 345
„Produse finite”
= 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
75.000 lei

3. Scăderea din gestiune a masei lemnoase supuse procesării:

75.000 lei 601
„Cheltuieli cu
materiile prime”
= 301
„Materii prime”
75.000 lei

În urma antecalculației efectuate de specialistul tehnic se cunoaște că pentru producerea unui set de mobilier de dormitor sunt necesari 2,8 mc de cherestea, iar pentru un cuier, 0,7 mc. De asemenea, este nevoie de accesorii (balamale, mânere, aracet, cuie) în valoare de 250 lei pentru dormitor și 70 lei pentru cuier.

Lemnul tăiat în cherestea este uscat și tratat în vederea prelucrării sub formă de mobilier din lemn matur și lăcuit.

4. Înregistrarea semifabricatelor necesare producției de mobilă (175 mc), la un preț de producție de 650 lei/mc:

113.750 lei 341
„Semifabricate”
= 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
113.750 lei

5. Descărcarea gestiunii de cherestea cu cantitatea supusă uscării și tratării:

60.000 lei 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
= 345
„Produse finite”
60.000 lei

6. Înregistrarea producției de mobilier:

● dormitoare:

103.500 lei 345
„Produse finite”
= 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
103.500 lei*

* (2,8 mc cherestea x 650 lei/mc + 250 lei accesorii) x 50 buc.

● cuiere:

26.250 lei 345
„Produse finite”
= 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
26.250 lei*

* (0,7 mc cherestea x 650 lei/mc + 70 lei accesorii) x 50 buc.

7. Descărcarea gestiunii de semifabricatele utilizate în producția de mobilier:

113.750 lei 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
= 341
„Semifabricate”
113.750 lei*

* [(2,8 mc cherestea x 50 dormitoare) + (0,7 mc cherestea x 50 cuiere)] x 650 lei/mc

8. Vânzarea mobilierului către beneficiarul intern:

327.250 lei 4111
„Clienți”
= %
7015
„Venituri din vânzarea
produselor finite”
4427
„TVA colectată”
327.250 lei
275.000 lei


52.250 lei

9. Vânzarea mobilierului către partenerul extern:

116.875 lei 4111
„Clienți”
= 7015
„Venituri din vânzarea
produselor finite”
116.875 lei*

* 50 buc. x 500 euro/buc. x 4,675 lei/euro

10. Descărcarea gestiunii cu mobilierul vândut:

129.750 lei 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
= 345
„Produse finite”
129.750 lei

În urma procesării și pregătirii semifabricatelor pentru mobilier rezultă 78 mc de deșeuri, la un preț de producție de 25 lei/mc.

Acestea sunt stocate și transformate în peleți, care se vând prin magazinul propriu.

11. Înregistrarea deșeurilor obținute:

1.950 lei 346
„Produse reziduale”
= 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
1.950 lei

Dintr-un metru cub de tocătură rezultă 0,8 tone de peleți.

12. Înregistrarea producției de peleți, la un preț de producție de 32 lei/tonă:

1.997 lei 345
„Produse finite”
= 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
1.997 lei*

* 78 mc deșeuri x 0,8 tone/mc x 32 lei/tonă

Peleții sunt ambalați în saci de 15 kg și vânduți prin magazinul propriu la prețul de 20 lei/sac. Din cantitatea de peleți obținută rezultă 4.160 de saci. 2.000 dintre aceștia sunt vânduți angro unui beneficiar, cu un discount de 7% pentru plata pe loc, iar 2.160 sunt transferați spre vânzare în magazinul propriu.

13. Descărcarea gestiunii de deșeuri:

1.950 lei 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
= 346
„Produse reziduale”
1.950 lei

14. Vânzarea angro a peleților:

44.268 lei 4111
„Clienți”
= %
7015
„Venituri din vânzarea
produselor finite”
609
„Reduceri comerciale
primite”
4427
„TVA colectată”
44.268 lei
40.000 lei


2.800 lei


7.068 lei

15. Descărcarea gestiunii cu peleții vânduți angro:

960 lei 711
„Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”
= 345
„Produse finite”
960 lei

16. Încasarea cu ordin de plată a facturii:

44.268 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 4111
„Clienți”
44.268 lei

17. Transferul peleților către magazinul propriu:

43.200,00 lei 371
„Mărfuri”
= %
345
„Produse finite”
378
„Diferențe de preț
la mărfuri”
4428
„TVA neexigibilă”
43.200,00 lei
1.037,00 lei

49.060,47 lei


6.897,47 lei

Concluzii

Tendințele economiei actuale sunt de a valorifica întreaga materie primă achiziționată pentru procesul de producție, eficientizând astfel costurile și maximizând rezultatele.

Prin acest articol ne-am propus o scurtă prezentare a contabilității principalelor operațiuni privind achiziția materiilor prime și a materialelor auxiliare necesare producției, obținerea produselor finite și a celor reziduale și valorificarea lor.

Departe de a surprinde toate problemele ce pot interveni în această activitate, considerăm că am clarificat câteva aspecte contabile necesare atât profesioniștilor contabili, cât și antreprenorilor.


BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910/09.12.2015.
 3. https://contabilul.manager.ro/a/22902/care-este-monografia-contabila-specifica-activitatii-de-productie.html

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.