Declarații fiscale obligatorii pentru societățile fără activitate

Declarații fiscale obligatorii pentru societățile fără activitate

Numărul 48-49, 19 dec. 2017 - 15 ian. 2018  »  Expertiza și auditul afacerilor

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa

PUBLICITATE
>REZUMAT
În cadrul articolului de față vom analiza situația societăților care nu desfășoară activitate din punctul de vedere al obligației de a depune declarații fiscale. În acest sens, vom prezenta Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, reglementată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016, regim pentru care pot opta entitățile care își înregistrează inactivitatea temporară la registrul comerțului, precum și ce declarații fiscale trebuie depuse în cazul în care o societate nu desfășoară nicio activitate în timpul uneia sau mai multor perioade fiscale.

Termeni-cheie: declarații fiscale, perioadă fiscală, inactivitate temporară, regim de declarare derogatoriu

Clasificare JEL: K34

Chiar dacă o entitate nu desfășoară nicio activitate în timpul uneia sau mai multor perioade fiscale, aceasta are obligația de a depune toate declarațiile lunare, trimestriale, semestriale sau anuale, cu sume pe zero, printre care:
 • formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;
 • formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, dacă societatea este plătitoare de TVA;
 • formularul 392 „Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul …”;
 • formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” etc.
Atenție!
Potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA atunci când nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul perioadei fiscale de raportare în deconturile de taxă depuse:
 • pentru șase luni consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscală luna calendaristică; și
 • pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic.

Efectele anulării intră în vigoare din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă, în prima situație, și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă, în a doua situație.

Se menține, de asemenea, și obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a scăpa de obligația depunerii declarațiilor fiscale, societatea poate opta pentru intrarea în inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului. Durata inactivității nu poate depăși însă trei ani. Astfel, potrivit precizărilor art. 101 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligațiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite de la plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor fiscale. Asupra termenelor și condițiilor va decide organul fiscal central potrivit competențelor aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

➔ Regimul de declarare derogatoriu

Conform Procedurii de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, legiferată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016, societățile care își înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Național al Registrului Comerțului pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Acest regim se solicită de contribuabili la organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții, prin depunerea unei cereri, împreună cu dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de oficiul registrului comerțului privind starea societății referitoare la suspendarea temporară a activității acesteia.

➔ Condiții pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
 • să nu desfășoare niciun fel de activitate;
 • să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte elemente similare veniturilor;
 • să nu dispună de personal angajat și să nu plătească venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului;
 • să figureze în evidența fiscală cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;
 • să nu aibă în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;
 • să nu facă obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală în curs de derulare;
 • să nu fie înscriși în lista contribuabililor declarați inactivi;
 • inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la organizațiile profesionale care au eliberat documentele de funcționare, în cazul persoanelor fizice a căror activitate este organizată și reglementată prin legi speciale.
Remarcă:
Aceste condiții trebuie respectate pe toată perioada în care societatea este supusă regimului de declarare derogatoriu.

În cererea de acordare a acestui regim, contribuabilul declară pe propria răspundere că îndeplinește primele trei condiții dintre cele enumerate mai sus și menționează perioada pentru care face solicitarea.

În vederea soluționării cererii, compartimentul de specialitate verifică situația fiscală a contribuabilului. În acest sens, obține informații de la compartimentele cu atribuții în:
 • organizarea și gestionarea evidenței pe plătitori – confirmarea îndeplinirii obligațiilor de plată;
 • soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA;
 • compensări/restituiri;
 • activitatea de inspecție fiscală;
 • gestionarea registrului contribuabililor.
Atenție!
În cazul neîndeplinirii condițiilor de mai sus, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu. Aceasta poate fi respinsă și atunci când organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului solicitat poate conduce la apariția unor cazuri de evaziune fiscală.

În situația în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condițiilor menționate mai sus, persoana impozabilă va reintra în regimul normal de declarare. În acest caz, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu.

Obligațiile de declarare aferente activității desfășurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mențin.

➔ Încetarea regimului de declarare derogatoriu

Regimul de declarare derogatoriu aprobat își încetează valabilitatea:
 • la data aprobată pentru încetarea acestuia;
 • începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile de mai sus;
 • începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligații declarative pentru impozite, taxe și contribuții datorate la bugetul de stat.

În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a sa, cu respectarea procedurii și a condițiilor prevăzute în Ordinul președintelui ANAF nr. 889/2016.

➔ Depunerea declarațiilor fiscale

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declarații fiscale:
 • formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;
 • formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”;
 • formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;
 • formularul 120 „Decont privind accizele”;
 • formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.
Remarcă:
Depunerea declarațiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de trei ani consecutivi.

➔ Termene de depunere a declarațiilor fiscale

Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, persoanele impozabile nu au obligația depunerii declarațiilor enumerate mai sus.

Excepție:
Pentru fracțiunile de ani fiscali cuprinse în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuablii au obligația depunerii la termenele prevăzute de lege a formularelor 101 și 120.

Contribuabilii care nu au depus declarații pentru fracțiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a acestui regim sunt supuși procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere din oficiu. Notificarea contribuabililor se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege.

Atenție!
Pentru celelalte declarații fiscale sau declarații informative, altele decât cele prevăzute mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligația depunerii la organele fiscale, termenele de depunere și procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislația fiscală în vigoare.

Se menține, de asemenea, obligația depunerii declarațiilor fiscale conform vectorului fiscal, de la data depunerii cererii până la data aprobării regimului de declarare derogatoriu.

Pe perioada supusă regimului derogatoriu se menține obligativitatea întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile, în conformitate cu prevederile Legii contabilității.

Atenție!
Nu trebuie confundată obligația depunerii situațiilor financiare cu cea a depunerii declarației de inactivitate. Aceasta din urmă trebuie depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare. Potrivit pct. 3.3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, aceste entități nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale MFP o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, care să cuprindă toate datele de identificare ale acesteia:
 • denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
 • adresa și numărul de telefon;
 • numărul de înregistrare la registrul comerțului;
 • codul unic de înregistrare;
 • capitalul social.

Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarațiilor entităților care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar se face în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

➔ Proceduri de administrare

Informația privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu și cea referitoare la încetarea acestui regim se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului.

BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 547/23.07.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 86/31.01.2017.
 4. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial nr. 203/18.03.2016.

« articolul anterior

Un nou instrument de economisire dedicat populației: titlurile de stat emise prin Programul Tezaur Un nou instrument de economisire dedicat populației: titlurile de stat emise prin Programul Tezaur

articol următor »

Corectarea erorilor contabile Corectarea erorilor contabileSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.