Evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice – ultimele modificări aduse formularului 088

Evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice – ultimele modificări aduse formularului 088

Numărul 29, 18-24 octombrie 2016  »  Expertiza și auditul afacerilor

Nicu Popa, drd., expert contabil
București

PUBLICITATE
>REZUMAT
Introdus ca un mijloc de limitare a accesului contribuabililor cu intenții presupus eva­­zioniste în economie, mai exact în sfera operațiunilor care dau dreptul de deducere a TVA, formularul 088 reprezintă în această perioadă una dintre cele mai controversate și mai contestate declarații în domeniul fiscal, printre principalele critici care i se aduc numărându-se lipsa de transparență a autorităților, consumul de timp și resurse pentru contribuabili, încălcarea legislației europene. Cu ajutorul informațiilor solici­tate prin această declarație, autoritățile fiscale urmăresc să analizeze intenția și capa­ci­tatea contribuabililor de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera taxei pe valoarea adăugată.

Termeni-cheie: formularul 088, cod de TVA, analiza riscului, persoană impozabilă, asociat/administrator

Clasificare JEL: H32, H20

Obținerea și păstrarea unui cod valabil de TVA au devenit în ultimii ani provocări cu care se con­fruntă tot mai mulți contribuabili. Totul pleacă de la intenția organelor fiscale de a limita comporta­mentele neadecvate din punct de vedere fiscal în ma­terie de taxă pe valoarea adăugată. Analiza ris­cului se face pe baza informațiilor obținute în urma completării de către contribuabil a unui formular special (088), introdus pentru prima dată prin Or­dinul președintelui Agenției Naționale de Adminis­trare Fiscală nr. 112/2015 pentru aprobarea mode­lului și conținutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată, care a fost ulterior înlocuit de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Admi­nis­trare Fiscală nr. 1.966/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „De­cla­rație pe propria răspundere pentru evaluarea in­tenției și a capacității de a desfășura activități eco­nomice care implică operațiuni din sfera TVA”, și acesta fiind ulterior abrogat.

În prezent, cadrul legal al formularului 088 este reprezentat de Or­dinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formu­la­rului (088) „Declarație pe propria răspundere pen­tru evaluarea intenției și a capacității de a des­fășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016, prin abrogarea Ordinului președin­telui ANAF nr. 1.966/2015.

Ulterior, acest act normativ a fost modificat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Ad­ministrare Fiscală nr. 2.048/2016, în vigoare de la 30 iulie 2016, care va face obiectul discuției noastre.

Situațiile în care se depune acest formular sunt următoarele:

Persoanele obligateDocumentele specifice necesareTemeiul legal
Societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990 care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la înființare, înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri:
● dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 220.000 lei cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
● dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.
✔ Formularul 088
✔ Formularul 098 (Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată)
Art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 care în cursul unui an calendaristic ating sau depășesc plafonul de scutire de 220.000 lei, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care au atins sau au depășit acest plafon
✔ Formularul 088
✔ Formularul 010 (Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică)
Art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal
Societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 care în cursul unui an calendaristic realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă
✔ Formularul 088
✔ Formularul 010 (Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică)
Art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal 
Societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA după anularea codului de TVA din oficiu de către organul fiscal
✔ Formularul 088
✔ Formularul 099 (Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată)– doar dacă anularea a fost cauzată de:
● situația acționarilor/ administratorilor și/sau a persoanei impozabile însăși;
● nedepunerea niciunui decont în perioada prevăzută;
● neevidențierea de achiziții de bunuri/servicii și de livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.
Art. 316 alin. (12)
din Codul fiscal 
Societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, în situația în care prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuate în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop
✔ Formularul 088 
Art. 4 din Ordinul președintelui ANAF
nr. 3.841/2015, cu modificările aduse de Ordinul președintelui ANAF nr. 2.048/2016

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.048/2016 a adus o modificare la varianta inițială a Ordinului pre­ședintelui ANAF nr. 3.841/2015, conform căreia nu se mai prevede depunerea formularului, la solicita­rea organelor fiscale competente, în situații cum ar fi schimbarea sediului social și schimbarea adminis­tratorilor și/sau a asociaților. În plus, formularul se depune de către persoanele deja înregistrate în sco­puri de TVA doar la cererea autorităților fiscale, ca urmare a analizei de risc efectuate de acestea.

➥ Modificări aduse secțiunii referitoare la datele de identificare a persoanei impozabile

În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, dacă cererea de înregistrare în scopuri de TVA și formularul 088 se depun în aceeași zi cu depunerea la Oficiul Național al Registrului Comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, rubrica privind codul de identificare fiscală nu se completează.

În situația în care persoana impozabilă pentru care se depune declarația 088 este nou-înființată, se va înscrie numărul de înregistrare la registrul comerțului a cererii de înmatriculare.

În situația în care persoana impozabilă pentru care se depune declarația 088 se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, datele cu privire la asociați și/sau administratori se vor completa pentru asociații și/sau administratorii care îndeplineau această calitate la momentul declanșării procedurii insolvenței.

➥ Modificări aduse datelor referitoare la asociați/administratori

Se cere să se precizeze dacă se desfășoară acti­vități economice la sediul social/profesional, sediile secundare (puncte de lucru) sau în afara acestora.

În cazul în care persoana impozabilă desfășoa­ră activități economice la sediul social/profesional, se vor completa următoarele informații:
 • denumirea activității desfășurate preponderent la sediul social/profesional, inclusiv codul CAEN corespunzător – se va completa inclusiv în situația desfășurării activităților proprii de birou;
 • modul de deținere a spațiului cu destinație de sediu social/profesional (proprietate, comodat, închiriere/subînchiriere, leasing financiar, alte situații);
 • datele de identificare ale proprietarului spa­țiului (CUI/CNP/NIF)/Alte date de identificare (ti­pul actului de identitate (CI, pașaport etc.), seria/nu­mărul, data emiterii, autoritatea emitentă, țara au­torității emitente);
 • adresa sediului/domiciliului;
 • valoarea totală a contractului;
 • perioada valabilității contractului.

În cazul în care persoana impozabilă des­fă­șoa­ră activități economice la sediile secundare (puncte de lucru), se vor completa informații asemă­nă­toare celor de mai sus.

În cazul în care persoana impozabilă des­fă­șoa­ră activități economice în afara sediului social/pro­fesional și a sediilor secundare (puncte de lucru), se vor completa următoarele informații:
 • adresa completă unde se desfășoară acti­vități proprii de birou (județ, localitate, sector, str., nr., bl., sc., et., ap., cod poștal);
 • activitatea desfășurată în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (puncte de lucru):
  – adresa completă (județ, localitate, sector, nr., bl., sc., et., ap., cod poștal);
  – denumirea activității preponderent desfășu­rate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (puncte de lucru), in­clu­siv codul CAEN corespunzător.

Se vor anexa, după caz, documente care să jus­tifice tipul activității specifice desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (spre exemplu, autorizații, avize, licențe emise pentru activități de tipul construcții, transport, turism ș.a.).

Atenție!
Nu se mai anexează documentele care atestă deținerea cu titlu legal a sediului social/sediilor secundare.
Se solicită prezentarea pe scurt a activității economice desfășurate sau care se intenționează să se desfășoare, indicându-se, după caz, principalii clienți/furnizori, în situația în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA:
 • prin opțiune pentru aplicarea regimului nor­mal de taxă;
 • ca urmare a atingerii plafonului de scutire; sau
 • ulterior anulării din oficiu a codului de TVA, dacă încetează situația care a dus la anularea acestuia.
  
Tipul veniturilorVeniturile luate în calcul
Venituri din salarii și asimilate salariilor, precum și venituri din pensii obținute din România/din afara României✔ Veniturile brute realizate în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația
Venituri de altă natură decât cele din salarii și asimilate salariilor, respectiv din pensii, obținute din România/din afara României✔ Veniturile brute realizate în anul fiscal precedent celui în care se depune declarația, precum și veniturile brute realizate în anul fiscal curent, după caz
În cazul în care contribuabilul urmează să efec­tueze investiții în legătură cu domeniul principal de activitate, se precizează, după caz:
 • adresa unde se realizează investiția;
 • durata realizării investiției;
 • valoarea estimată;
 • numărul/data autorizației de construire.

Trebuie furnizat motivul care a condus la de­clan­șarea procedurii de insolvență și/sau la suspen­darea activității persoanei impozabile în care aso­cia­ții și/sau administratorii societății pentru care se depune declarația au deținut/dețin calitatea de asociat și/sau administrator sau a unor persoane fi­­zice autorizate, întreprinderi individuale, respectiv membri ai unor întreprinderi familiale în care aceș­tia au fost/sunt titulari.

Atenție!
Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2.048/2016 au fost eliminate criteriile cu privire la deținerea de către asociați/administratori a uneia dintre aceste poziții la o societate comercială sau înregistrarea lor ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au fost lichidate, care au fost declarate contribuabili inactivi, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau care au în prezent sau au avut în ultimii cinci ani anteriori depunerii formularului obligații fiscale restante.

În cazul cetățenilor non-UE care dețin calitatea de administrator trebuie oferite informații suplimentare despre existența unor conturi bancare deschise în țară/străinătate în numele persoanei impozabile, care să fie active la data depunerii declarației (codul SWIFT, alte date de identificare: tipul actului de identitate (CI, pașaport etc.), seria/numărul, data emiterii, autoritatea emitentă, țara autorității emitente, țara de rezidență fiscală a împuternicitului pentru operațiuni bancare).

Informațiile despre cuantumul veniturilor bru­te realizate de asociați și administratori persoane fizice presupun încadrarea lor pe tranșe de ve­nit, nemaifiind necesară precizarea cu exactitate a valorii acestora.

În plus, conform noilor prevederi, trebuie furnizate date privind plătitorii veniturilor obținute de asociați/administratori, și anume:
 • denumirea;
 • codul de identificare fiscală;
 • alte date de identificare: tipul actului de iden­titate (C.I., pașaport etc.), seria/numărul, data emi­te­rii, autoritatea emitentă, țara autorității emitente.

În cazul obținerii de venituri în valută din România/din afara României se va calcula echivalentul în lei al valorii brute a veniturilor realizate având în vedere cursul de schimb comunicat de Banca Na­țională a României la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se depune declarația.

Dacă asociații și/sau administratorii persoa­nei impozabile pentru care se depune declarația au cre­­ditat persoane impozabile la care aceștia au de­ți­nut în ultimii cinci ani anteriori depunerii de­clara­ției calitatea de asociat și/sau administrator, tre­buie oferite următoarele informații:
 • denumirea/numele și prenumele asocia­tu­lui/administratorului;
 • codul de identificare fiscală al asociatului/administratorului (CNP/NIF)/actul de identitate (C.I., pașaport etc.);
 • calitatea (administrator/asociat);
 • denumirea persoanei impozabile;
 • codul de identificare fiscală al persoanei impozabile;
 • suma la data depunerii declarației;
 • suma la data depunerii ultimei situații finan­ciare;
 • tipul situației financiare.

Se completează soldul sumei nerestituite cu care fiecare persoană impozabilă a fost creditată – prin bancă sau în numerar, conform datelor din evidența financiar-contabilă, la data depunerii declarației și conform ultimelor situații financiare depuse (bilanț sau raportare semestrială), dacă este cazul.

În situația în care nu se mai deține calitatea de asociat și/sau administrator, se va completa soldul sumei nerestituite la sfârșitul perioadei în care s-a deținut această calitate.

Persoanele impozabile la care se face referire sunt societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și comple­tările ulterioare, inclusiv persoana impozabilă pen­tru care se depune prezenta declarație.

Important!
La depunerea formularului 088 s-a eliminat obligația anexării de documente care atestă:
 • nivelul studiilor dobândite și declarate pentru administratorii persoane fizice;
 • natura și cuantumul veniturilor realizate de asociați/administratori.
De asemenea, nu mai este necesară anexarea în copie a următoarelor documente:
 • contractele de muncă ale persoanelor cu po­ziții relevante în cadrul persoanei impozabile (director, manager, șef compartiment etc.);
 • contractul de muncă și diploma de studii su­­perioare ale persoanei care asigură conducerea con­ta­bilității.

Alte informații solicitate

Trebuie oferite informații cu privire la exis­tența activelor pentru realizarea obiectului de activitate, și anume:
 • tipul activelor deținute;
 • valoarea netă a activelor la data depunerii declarației.

Pentru nominalizarea activelor deținute se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corpo­rale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dacă tipul activelor deținu­te nu se regăsește în lista propusă, se va înscrie tipul activului deținut.

Se solicită informații cu privire la intenția per­­soa­nei impozabile de a efectua în următoarele 12 luni operațiuni cum sunt:
 • operațiuni intracomunitare cu bunuri/servicii;
 • achiziții de bunuri/servicii din afara UE și/sau livrări de bunuri/prestări de servicii în afara UE (import/export).
Informațiile fac referire la:
 • tipul operațiunilor;
 • bunurile/serviciile achiziționate/livrate/prestate;
 • țara de proveniență a bunurilor/serviciilor achiziționate;
 • țara de destinație a bunurilor/serviciilor li­vrate/prestate;
 • valoarea estimată a operațiunilor.

Notă: Dacă natura bunurilor achiziționate/li­vrate sau a serviciilor achiziționate/prestate nu se regăsește în lista propusă, se va selecta opțiunea „Al­tele”.

 Precizări

☑ Dacă reprezentantul legal al contribuabilului va fi invitat la sediul organului fiscal competent pentru a clarifica intenția și capacitatea de a desfă­șura activități economice, autoritățile fiscale pot cere prezentarea unor documente adiționale în vederea luării unei decizii.
☑ Angajamentul de a nu desfășura activități economice constând în operațiuni taxabile din punc­tul de vedere al TVA în România până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la înființare, ca urmare a estimării că vor depăși plafonul sau prin opțiune.
BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­ficările și completările ulterioare.
 2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea inten­ției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, publicat în Monitorul Oficial nr. 8/06.01.2016, cu modificările ulterioare.
 3. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.048/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, publicat în Monitorul Oficial nr. 533/15.07.2016.

articol următor »

Asistenta Cont, din Alba Iulia – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Alba Asistenta Cont, din Alba Iulia – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala AlbaSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.