Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 8, 6-12 martie 2018  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1.179 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 30/12.01.2018

Prin acest act normativ se aprobă procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Sursa: Legea nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligații fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/18.01.2018

Conform acestei legi, în cazul tranzacțiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anulează diferențele de obligații fiscale principale, respectiv impozitul pe venit și contribuțiile sociale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obținute de persoanele fizice din transferul proprietăților imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, și neachitate până la data intrării în vigoare a acestui act normativ. Astfel, organul fiscal nu reîncadrează veniturile obținute de persoanele fizice din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal ca venituri dintr-o activitate independentă și nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017.

Totodată, se anulează diferențele de TVA și accesoriile aferente acestora pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului până la data intrării în vigoare a acestei legi, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, realizate de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale, cu sediul activității economice în România, care au realizat activitățile de producție agricolă, inclusiv activitățile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie și/sau echipamentele specifice.

Organul fiscal nu stabilește diferențele de TVA și accesoriile aferente acestora persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și celor familiale, cu sediul activității economice în România, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Codul fiscal și nu emite o decizie de impunere pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2016.

Sursa: Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului educației naționale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.168/2017/3.024/2018/492/2018/3.337/2017 din 14 decembrie 2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 52/18.01.2018

Ordinul are în vedere încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, începând cu data de 1 februarie 2018. Cele mai importante modificări și completări aduse de actul normativ în ceea ce privește scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor aplicabilă în cazul activităților de creare de programe pentru calculator sunt prezentate mai jos.

De la data de 1 februarie beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și următoarele categorii de angajați:
 • persoanele licențiate în cadrul unor programe de studii superioare de scurtă durată;
 • cei care dețin diploma de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate.

Condiția esențială este ca acești angajați să presteze una dintre activitățile prevăzute în Lista cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creare de programe pentru calculator, în care figurează două noi activități (în plus față de cele opt din prezent): programator ajutor și analist ajutor.

Pentru angajații care au diploma de bacalaureat, dar nu și una de licență, trebuie furnizată o adeverință din care să reiasă că urmează cursurile unei facultăți.

Celelalte condiții de acordare a scutirii de impozit pe venit rămân neschimbate.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 470 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 66/23.01.2018

Conform prezentului ordin, pentru exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu exercițiul financiar al anului 2018, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Pe lângă aprobarea formatului situațiilor financiare, se aduc modificări OMFP nr. 1.802/2014. Astfel, pct. 354 alin. (2) din această reglementare se modifică în sensul că în categoria drepturi, obligații și bunuri ce nu pot fi integrate în activele și datoriile entității, care se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului, bunurile publice sunt redenumite bunuri proprietate publică.

În Planul de conturi general, denumirea contului 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie” se modifică, devenind „Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare”, funcțiunea acestuia suferind și ea modificări. Totodată, se introduc conturile 6584 „Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări” și 7586 „Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale”, în cel din urmă evidențiindu-se veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

În funcțiunea contului 666 „Cheltuieli privind dobânzile” se elimină elementul „valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operațiunile de cumpărare cu plata în rate (471)”, iar în cea a contului 766 „Venituri din dobânzi”, elementul „valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operațiunile de vânzare cu plata în rate (472)”.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 187 din 22 ianuarie 2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare, publicat în Monitorul Oficial nr. 80/26.01.2018

Prin acest act normativ se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
 • „Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”;
 • „Dispoziție de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”;
 • „Înștiințare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 95/31.01.2018

Conform prezentei ordonanțe de urgență, termenul de depunere de către persoanele fizice a formularului 600 „Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate” se prorogă până la data de 15 aprilie 2018. Amintim că formularul se utilizează de persoanele fizice care sunt obligate la plata CAS și CASS în anul 2018 și de cele care doresc, prin opțiune, să se asigure.

În cazul CAS (asigurarea pentru pensii), sunt obligate să depună această declarație persoanele fizice care nu au calitatea de pensionari și care se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele situații:
 • venitul net realizat în anul 2017 din activități independente, exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, raportat la numărul lunilor de activitate din 2017, este de cel puțin 1.900 lei (salariul minim din ianuarie 2018);
 • venitul net lunar estimat a se realiza din activități independente este de cel puțin 1.900 lei, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual în sistem real;
 • valoarea lunară a normelor de venit din 2017, obținută prin raportarea normei anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor, este de cel puțin 1.900 lei, în cazul contribuabililor care în anul fiscal 2017 au desfășurat activități independente impuse pe bază de norme de venit;
 • venitul net lunar realizat în 2017, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii forfetare de 40%, raportat la numărul lunilor de activitate din 2017, este de cel puțin 1.900 lei, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art. 72 și 73 din Codul fiscal.

În cazul CASS (asigurarea pentru sănătate), sunt obligate să depună formularul 600 persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata acestei contribuții (de exemplu, copiii, studenții sau persoanele coasigurate), dacă au realizat în anul 2017 venituri cumulate de cel puțin 22.800 lei (1.900 lei x 12) din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii: activități independente, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură, alte surse.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial nr. 96/01.02.2018

Ordinul se adresează instituțiilor publice care au obligația să întocmească situații financiare anuale la 31 decembrie 2017. Termenul de depunere a acestora este diferit în funcție de subordonarea ierarhică și este reglementat de art. 36 alin. (7)-(10) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
 • Instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite depun situațiile financiare anuale în termen de 40 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
 • Instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun situațiile financiare anuale în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
 • Instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite depun situațiile financiare anuale în termen de 40 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
 • Ministerele, autoritățile publice, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice depun situațiile financiare anuale în termen de 50 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexele la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.

Actul normativ este vast și cuprinde numeroase elemente tehnice, așa încât vom sintetiza principalele proceduri pe care trebuie să le urmeze o instituție publică în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale:
 • Inventarierea anuală. Este o procedură obligatorie și se va realiza conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 • Evaluarea evenimentelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Aceasta se face potrivit reglementărilor contabile adoptate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
 • Reevaluarea activelor fixe corporale. Efectuarea acestei operațiuni de către instituțiile publice este obligatorie cel puțin o dată la trei ani, pentru terenurile și construcțiile deținute de ele, conform Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.209/999/180 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 101/02.02.2018

Prin acest act normativ se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 147 alin. (1), (12) și (13), art. 169 alin. (1), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 2207 din Codul fiscal au obligația depunerii acestui formular prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

De asemenea, se aprobă „Anexa angajator” și „Anexa asigurat”, care fac parte din declarația 112.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.