Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 34, 10-16 septembrie 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984 din 12 iulie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, publicat în Monitorul Oficial nr. 583/16.07.2019 

Prin această procedură se definesc activitățile desfășurate de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al ANAF, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, inclusiv prin direcțiile regionale vamale și unitățile subordonate acestora, în vederea dispunerii și aplicării măsurilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice sau juridice identificate ca fiind persoane ori entități desemnate, inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, sau de revocare a măsurilor dispuse. 

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 454 din 3 iulie 2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 585/17.07.2019 

Prin prezenta hotărâre au fost aduse o serie de modificări și completări la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.888 din 3 iulie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial nr. 592/18.07.2019

Ordinul modifică formularul 091 „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri” astfel încât contribuabilii să poată solicita reînregistrarea în scopuri de taxă în situația în care codul de TVA al acestora a fost anulat ca urmare a constatării inactivității fiscale. Așadar, a fost introdus un model de decizie prin care ANAF să aprobe reînregistrarea în scopuri de TVA, după reactivare, conform art. 317 alin. (11) din Codul fiscal.

Amintim că formularul 091 se depune atunci când se efectuează:

 • achiziții intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât autoturisme noi și produse accizabile, care depășesc plafonul de scutire de 10.000 euro (34.000 lei la cursul de la data aderării);
 • prestări intracomunitare de servicii la care beneficiarii din celelalte state membre sunt obligați la plata TVA pe regula generală B2B – depunerea formularului și obținerea codului special se realizează înaintea prestării;
 • achiziții intracomunitare de servicii, persoana impozabilă din România fiind obligată la plata TVA deoarece locul prestării serviciilor este considerat a fi în țara noastră, tot pe regula generală B2B – depunerea formularului și obținerea codului special se realizează înaintea prestării;
 • achiziții intracomunitare de bunuri taxabile, fără să existe plafon de scutire, cum ar fi autoturisme noi și produse accizabile;
 • achiziții intracomunitare de bunuri taxabile, în cazul în care o persoană fizică aplică regimul special al TVA pentru agricultori.

Totodată, au fost modificate instrucțiunile de completare a formularului 094 „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”, precizându-se că acesta se depune și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, și care revin la trimestru ca perioadă fiscală, în condițiile în care în anul precedent au utilizat ca perioadă fiscală luna calendaristică, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare și nici nu au depășit plafonul de 100.000 euro. 

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.493 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 596/19.07.2019

Conform prezentului ordin, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 se aplică:

 • entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;
 • persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și în cazul situațiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și depuse de aceștia la unitățile teritoriale ale MFP.

În ceea ce privește obligativitatea ținerii contabilității în partidă simplă, a fost modificat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015, precizându-se că aceasta trebuie îndeplinită și de persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv închirierea de imobile/apartamente/camere, și de cele care desfășoară activități producătoare de venit determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal.

Raportările contabile la 30 iunie 2019 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 14 august 2019.

Sursa: Legea nr. 156 din 25 iulie 2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 625/26.07.2019

Prin această lege a fost majorat plafonul pentru plătitorii de impozit pe profit în baza căruia aceștia pot scădea din impozitul datorat sponsorizările efectuate către ONG-uri/unitățile de cult. Cu alte cuvinte, cheltuielile cu sponsorizarea sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar se pot scădea acum din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

 • valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% (Codul fiscal prevedea anterior doar 0,5%) la cifra de afaceri. Pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
 • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Amintim că, în cazul sponsorizărilor efectuate către ONG-uri/unitățile de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat doar dacă beneficiarul este înscris în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.085 din 29 iulie 2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 109 „Declarație privind taxa pe active financiare nete”, publicat în Monitorul Oficial nr. 642/02.08.2019 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost introdusă taxa pe active financiare pentru instituțiile de credit. Această taxă, calculată potrivit art. 87 alin. (3) și redusă în condițiile prevederilor art. 87 alin. (4) din OUG  nr. 114/2018, pe baza indicatorilor privind cota de piață, soldul creditelor și marja de dobândă înregistrați la nivelul primului semestru al anului pentru care se datorează taxa pe active și a jumătate din nivelurile-țintă de creștere a creditării și a țintei de diminuare a marjei de dobândă, se declară și se plătește până la data de 25 august inclusiv a anului pentru care se datorează.

Conform legii, diferențele în plus față de sumele stabilite la nivelul primului semestru al anului, în baza indicatorilor anuali, se plătesc până la data de 25 august inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează taxa pe active, iar diferențele în minus se restituie/compensează potrivit Codului de procedură fiscală.

Având în vedere aceste aspecte, a fost aprobat modelul și conținutul formularului 109 „Declarație privind taxa pe active financiare nete”, pentru declararea și plata taxei.

Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 648/05.08.2019

Actul normativ instituie o serie de facilități fiscale și are în vedere două categorii de contribuabili:

 • debitorii persoane juridice (cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale) cu obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau egale cu un milion lei;
 • debitorii persoane fizice și juridice sau entități fără personalitate juridică având obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 mai mici de un milion lei.

Facilități fiscale în cazul debitorilor (persoane juridice) care au datorii mai mari sau egale cu un milion lei

Contribuabilii din această categorie își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Pentru a beneficia de facilitățile fiscale, debitorul trebuie:

 • să nu îndeplinească condițiile pentru eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
 • să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 • să nu se afle în procedura insolvenței;
 • să nu fi fost dizolvat, conform prevederilor legale în vigoare;
 • să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
 • să îndeplinească testul creditorului privat prudent, în sensul prezentei ordonanțe. Acest test reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât și cu cea a deschiderii procedurii falimentului.

Contribuabilul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare trebuie să notifice organul fiscal competent cu privire la intenția sa până la data de 30 septembrie 2019 și să se adreseze unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin acest plan sunt următoarele:

 • înlesniri la plata obligațiilor bugetare, adică plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, precum și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile principale;
 • conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale;
 • stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile;
 • anularea unor obligații bugetare principale, care poate avea loc pentru maximum 50% din totalul lor.

 Facilități fiscale în cazul debitorilor (persoane fizice și juridice sau entități fără personalitate juridică) care au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei

Contribuabilii din această categorie pot să solicite anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
 • sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între 1 ianuarie și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor se depune după îndeplinirea acestor condiții, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv. 

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.098 din 30 iulie 2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 673/13.08.2019 

Pe scurt, în baza acestui ordin ANAF emite acte de executare (în urma emiterii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și a adresei de înștiințare privind înființarea popririi). Acest lucru se realizează astfel:

a) Pentru contribuabilii mari se emite poprire dacă:

 • până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 40.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 20.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 3.000 lei.

b) Pentru contribuabilii mijlocii se emite poprire dacă:

 • până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 40.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 10.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile înscrise în aceasta sunt de peste 1.500 lei.

c) Pentru celelalte categorii de debitori se emite poprire dacă:

 • până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 10.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 5.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 500 lei.

d) Pentru debitorii persoane fizice se emite poprire dacă:

 • până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 2.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 1.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile rămase nestinse din aceasta sunt de peste 100 lei.

În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenția de mediere, prevederile se aplică în mod corespunzător, termenele începând să curgă din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situația în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest document, sau de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea sa la procedura de mediere.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.