Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 4, 4-10 feb. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR

<

PUBLICITATE
ng> Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.010/16.12.2019

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

Prin excepție, începând cu aceeași dată, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul acelor studii, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

 Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.054/30.12.2019

Actul normativ abrogă prevederile speciale privind stabilirea contribuțiilor sociale în cazul persoanelor fizice care obțin venituri sub nivelul salariului minim brut pe economie, prevederi care stipulau faptul că în aceste situații CAS și CASS se calculează prin referință la salariul minim brut. Astfel, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020 realizate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, se datorează contribuții sociale (la pensie și sănătate) calculate având ca bază veniturile efectiv obținute, chiar dacă acestea sunt sub nivelul unui salariu minim brut pe economie.

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 5/07.01.2020

Conform art. 28 din Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste, instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale. În baza acestor dispoziții legale, anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice se reglementează condițiile de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici.

Prezentarea informațiilor în situațiile financiare anuale se face cu respectarea prevederilor Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Termenele de depunere a documentelor sunt următoarele:

 • 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea declarației de inactivitate de către entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare;
 • 90 de zile de la încheierea anului calendaristic pentru depunerea raportărilor contabile anuale de către persoanele juridice aflate în lichidare;
 • 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către asociații, fundații, patronate, unități cooperatiste etc.;
 • 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome și institutele naționale de cercetare-dezvoltare.

Ca și până acum, toate documentele se întocmesc cu ajutorul programelor de asistență existente pe site-ul ANAF și se depun în format hârtie și în format electronic la registratura unităților ANAF sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 11/09.01.2020

Prezenta ordonanță are în vedere mai multe aspecte de natură fiscală, în special cele reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

În primul rând, se elimină taxa pe activele bancare introdusă prin OUG nr. 114/2018. Totodată, nivelul accizelor aplicabil de la 1 ianuarie a fiecărui an va fi actualizat cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, față de perioada octombrie 2014 – septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Național de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, de regulă până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de 31 decembrie a fiecărui an. Prin excepție, pentru țigarete, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an.

În ceea ce privește casele de marcat electronice fiscale, se prorogă cu 12 luni termenul pentru dotarea operatorilor economici cu aceste aparate pentru cei care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și acceptatoare de bancnote sau monede, după caz. Termenul-limită de dotare este 31 decembrie 2020.

 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 47/23.01.2020

Prin acest ordin se modifică formularul „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” care va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2019, precum și a impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2020.

La elaborarea formularului au fost avute în vedere și o serie de propuneri de raționalizare a acestuia făcute de organele fiscale. Astfel, modificările față de vechea declarație sunt, în principal, următoarele:

 • eliminarea secțiunii privind impozitul pe veniturile din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, realizate în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018 inclusiv, întrucât începând cu data de 23 martie 2018 veniturile din jocuri de noroc se impun numai prin reținere la sursă, fiind eliminată obligația declarării lor în acest formular;
 • actualizarea secțiunii privind destinația unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private;
 • introducerea la subsecțiunea 1, secțiunea 1, Capitolul I a indicatorilor „Câștig” și „Venit impozabil”, pentru a veni în sprijinul contribuabililor care au realizat câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanță;
 • comasarea rd. 3 „Venit net anual” și rd. 4 „Câștig net anual” de la subsecțiunea 1, secțiunea 1, Capitolul I, având ca efect eliminarea unor eventuale confuzii apărute în procesul de completare a declarației;
 • introducerea unei rubrici la secțiunea 2 de la Capitolul I referitoare la veniturile realizate din străinătate și care sunt scutite de impozit în România în baza unui acord internațional la care țara noastră este parte;
 • introducerea unei căsuțe distincte la subsecțiunea 2, secțiunea 2, Capitolul II astfel încât persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate și care optează pentru plata acesteia să fie evidențiate distinct în formular;
 • eliminarea secțiunii „Date informative privind efectuarea plăților”, întrucât contribuabilii întâmpinau dificultăți la identificarea plăților făcute și la completarea rândurilor corespunzătoare din secțiune.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.