Lichidarea voluntară a societăţilor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990

Lichidarea voluntară a societăților potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990

Numărul 5, 13-19 feb. 2018  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Articolul urmărește să pună în evidenţă o serie de aspecte teoretice și practice privind activităţile care se desfășoară în cadrul procedurii de lichidare voluntară a unei societăţi potrivit Legii societăţilor, atât din perspectiva operaţiunilor întreprinse de lichidator, cât şi din cea a înregistrărilor contabile care se efectuează cu această ocazie.
Studiul de caz prezentat are în vedere o procedură de lichidare voluntară, fiind realizat pe baza informaţiilor existente în evidenţa contabilă a unei societăţi care la sfârșitul exerciţiului financiar anterior a înregistrat profit și care deţine în patrimoniu active imobilizate.

Termeni-cheie: lichidare voluntară, operaţiuni tehnice de lichidare, bilanţ de lichidare

Clasificare JEL: G33, M41

➥ Introducere

Există o categorie de societăţi care, deși prezintă profit la închiderea exerciţiului financiar, iar capitalurile proprii nu sunt negative, decid să își înceteze activitatea din motive obiective, care nu ţin neapărat de natura lor economică sau comercială. În aceste condiţii, decizia de a începe procedura de lichidare voluntară aparţine acţionarilor. Aceştia pot desemna un lichidator care să se ocupe de lichidarea patrimoniului în bune condiţii și de radierea societăţii atât din registrul comerţului, cât și de la administrația financiară.

În studiul de caz propus, dizolvarea de drept a societăţii pentru expirarea termenului de funcţionare, potrivit dispoziţiilor art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat printr-o sentinţă civilă pronunțată de tribunal, urmând ca asociaţii să desemneze un lichidator care să procedeze la lichidarea patrimoniului.

➥ Modalitatea de desfășurare a procedurii de lichidare voluntară

Din momentul în care este desemnat un lichidator, conducerea societăţii îi revine în totalitate acestuia, în baza deciziei asociaţilor lichidatorul depunând specimenul de semnătură la registrul comerţului.

Procedura de lichidare a patrimoniului se va desfășura pe parcursul unui an, timp în care lichidatorul va întreprinde următoarele activităţi:
 • inventarierea patrimoniului;
 • întocmirea bilanţului de început al lichidării;
 • plata obligaţiilor faţă de terţi, inclusiv faţă de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale;
 • întocmirea și depunerea declaraţiilor nedepuse la termenele legale;
 • încasarea eventualelor creanţe neprescrise;
 • evaluarea și valorificarea activelor;
 • păstrarea registrelor contabile și a actelor de proprietate a bunurilor aflate în patrimoniu;
 • înfiinţarea unui registru pentru operaţiunile contabile care se efectuează;
 • repartizarea bunurilor, respectiv a sumelor obţinute din valorificarea patrimoniului către acţionari;
 • încheierea unui protocol de predare-primire a activelor către asociaţi, autentificat la un birou notarial;
 • plata impozitului rezultat din lichidare;
 • obţinerea certificatului de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial din care să rezulte că societatea nu înregistrează debite restante, acest înscris nereprezentând un element obligatoriu pentru înregistrarea raportului de lichidare la registrul comerţului;
 • întocmirea raportului de lichidare;
 • întocmirea raportului de repartizare către asociaţi a activului rămas în urma lichidării societăţii.

Bilanţul de partaj cuprinde operaţiunile tehnice prin care se vor închide toate conturile. În cazul entităţilor economice, în cadrul bilanţului de partaj li se distribuie asociaţilor activele și numerarul rămase. În această etapă se întocmeşte bilanţul de lichidare având toate conturile zero, care va fi înregistrat la administrația financiară în raza căreia societatea își are sediul și care va fi depus la registrul comerţului pentru publicare.

Studiu de caz

Pentru a exemplifica operaţiunile tehnice de lichidare voluntară conform Legii societăţilor, am ales pentru studiul de caz entitatea Alfa SRL, al cărei obiect de activitate îl constituie serviciile de consultanţă şi management. Aceasta a fost dizolvată de instanţa judecătorească competentă în materie comercială. La momentul începerii procedurilor de lichidare, entitatea avea în patrimoniu un imobil (teren) şi un bun mobil (autoturism).

Bilanţul înainte de lichidare:
- lei -
Terenuri
Alte creanţe
Alte investiţii pe termen scurt
Total active circulante
Total active
Datorii
Total active minus datorii
Capital social
Rezerve
Rezultat reportat
Profit/pierdere curent(ă)
Total capitaluri proprii
1.680,67
21.495,29
54.259,50
75.754,79
77.435,46
1.211,34
76.224,12
200,00
716,59
75.307,53
0
76.224,12

Au fost întreprinse următoarele operaţiuni tehnice de lichidare:

✔ În luna decembrie 2016:

–  Creditarea societăţii de către asociatul unic:
1.680 lei 5311
„Casa în lei”
= 455
„Sume datorate
acţionarilor/asociaţilor”
1.680 lei
–  Achiziţia serviciilor de evaluare a terenului şi mijlocului de transport:
1.680 lei 628
„Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi”
= 401
„Furnizori”
1.680 lei
–  Plata serviciilor de evaluare:
1.680 lei 401
„Furnizori”
= 5311
„Casa în lei”
1.680 lei
 –  Închiderea contului de cheltuieli:
1.680 lei 121
„Profit sau pierdere”
= 628
„Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi”
1.680 lei

✔ În luna ianuarie 2017:

–  Includerea la cheltuieli a debitorilor diverşi:
15.698,96 lei 654
„Pierderi din creanţe
şi debitori diverşi”
= 461
„Debitori diverşi”
15.698,96 lei
–  Includerea la cheltuieli a titlurilor de plasament:
54.259,50 lei 663
„Pierderi din creanţe
legate de participaţii”
= 5081
„Alte titluri de plasament”
54.259,50 lei
–  Includerea la venituri a furnizorilor:
955,34 lei 401
„Furnizori”
= 758
„Alte venituri
din exploatare”
955,34 lei
–  Vânzarea autoturismului:
14.000 lei 461
„Debitori diverşi”
= 7583
„Venituri din vânzarea
activelor şi alte
operaţiuni de capital”
14.000 lei
2.660 lei 461
„Debitori diverşi”
= 4427
„TVA colectată”
2.660 lei
–  Încasarea contravalorii autoturismului:
16.660 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 461
„Debitori diverşi”
16.660 lei
–  Plata debitelor restante la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale:
5.556 lei 4481
„Alte datorii
faţă de bugetul statului”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
5.556 lei
–  Evidenţierea debitelor regăsite în fişa sintetică de plătitor:
5.556 lei 6588
„Alte cheltuieli
de exploatare”
= 4481
„Alte datorii
faţă de bugetul statului”
5.556 lei
–  Includerea la cheltuieli a TVA deductibile:
5.796,33 lei 6588
„Alte cheltuieli
de exploatare”
= 4424
„TVA de recuperat”
5.796,33 lei
–  Scoaterea din gestiune a mijlocului de transport:
29.782,61 lei 2813
„Amortizarea instalaţiilor
şi mijloacelor de transport”
= 2133
„Mijloace de transport”
29.782,61 lei
–  Evidenţierea TVA de plată:
2.660 lei 4427
„TVA colectată”
= 4423
„TVA de plată”
2.660 lei
–  Plata TVA la bugetul de stat:
2.660 lei 4423
„TVA de plată”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
2.660 lei
 – Restituirea asociatului unic a sumei datorate:
1.680 lei 455
„Sume datorate
acţionarilor/asociaţilor”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
1.680 lei
–  Plata impozitului pe teren:
60 lei 446
„Alte impozite, taxe
şi vărsăminte asimilate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
60 lei
–  Evidenţierea impozitului pe teren:
60 lei 635
„Cheltuieli cu alte
impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”
= 446
„Alte impozite, taxe
şi vărsăminte asimilate”
60 lei
–  Evidenţierea solicitării certificatului constatator:
45 lei 628
„Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi”
= 401
„Furnizori”
45 lei
 – Plata certificatului constatator:
45 lei 401
„Furnizori”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
45 lei
–  Primirea facturii privind serviciile de asistenţă juridică:
500 lei 628
„Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi”
= 401
„Furnizori”
500 lei
–  Plata serviciilor de asistenţă juridică:
500 lei 401
„Furnizori”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
500 lei
–  Plata taxelor de cadastru:
40 lei 628
„Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
40 lei
–  Primirea facturii privind onorariul notarului:
1.190 lei 628
„Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi”
= 401
„Furnizori”
1.190 lei
–  Plata serviciilor notariale:
1.190 lei 401
„Furnizori”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
1.190 lei
–  Primirea facturii privind onorariul lichidatorului:
3.367 lei 628
„Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi”
= 401
„Furnizori”
3.367 lei
–  Plata onorariului lichidatorului:
3.367 lei 401
„Furnizori”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
3.367 lei
–  Evidenţierea impozitului pe venitul din lichidare:
237 lei 635
„Cheltuieli cu alte
impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”
= 446
„Alte impozite, taxe
şi vărsăminte asimilate”
237 lei
–  Plata impozitului pe venitul din lichidare:
237 lei 446
„Alte impozite, taxe
şi vărsăminte asimilate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
237 lei
–  Repartizarea terenului asociatului unic:
1.680,67 lei 6583
„Cheltuieli privind
activele cedate şi alte
operaţiuni de capital”
= 2111
„Terenuri”
1.680,67 lei
–  Plata impozitului pe veniturile de natură salarială restant la bugetul de stat:
238 lei 444
„Impozitul pe venituri
de natura salariilor”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
238 lei
–  Plata altor fonduri speciale la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale:
18 lei 447
„Fonduri speciale –
taxe şi vărsăminte asimilate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
18 lei
–  Plata comisioanelor bancare:
100 lei 627
„Cheltuieli cu serviciile
bancare şi asimilate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
100 lei
–  Compensarea pierderii din exerciţiul curent cu profitul reportat din anii anteriori:
75.255,12 lei 1171
„Rezultatul reportat
reprezentând profitul
nerepartizat sau
pierderea neacoperită”
= 121
„Profit sau pierdere”
75.255,12 lei

–  Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri:

100 lei 121
„Profit sau pierdere”
= 627
„Cheltuieli cu serviciile
bancare şi asimilate”
100 lei
5.142 lei 121
„Profit sau pierdere”
= 628
„Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi”
5.142 lei
297 lei 121
„Profit sau pierdere”
= 635
„Cheltuieli cu alte
impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”
297 lei
15.698,96 lei 121
„Profit sau pierdere”
= 654
„Pierderi din creanţe
şi debitori diverşi”
15.698,96 lei
1.680,67 lei 121
„Profit sau pierdere”
= 6583
„Cheltuieli privind
activele cedate şi alte
operaţiuni de capital”
1.680,67 lei
11.352,33 lei 121
„Profit sau pierdere”
= 6588
„Alte cheltuieli
de exploatare”
11.352,33 lei
54.259,50 lei 121
„Profit sau pierdere”
= 663
„Pierderi din creanţe
legate de participaţii”
54.259,50 lei
955,34 lei 758
„Alte venituri
din exploatare”
= 121
„Profit sau pierdere”
955,34 lei
14.000 lei 7583
„Venituri din vânzarea
activelor şi alte
operaţiuni de capital”
= 121
„Profit sau pierdere”
14.000 lei
Bilanţul înainte de partaj:
- lei -
Conturi la bănci în lei
Total active circulante
Total active minus datorii
Capital social
Rezerve
Rezultat reportat
Total capitaluri proprii
969,00
969,00
969,00
200,00
716,59
52,41
969,00

Operaţiuni tehnice de lichidare după partaj:

–  Repartizarea capitalului social:
200 lei 1012
„Capital subscris vărsat”
= 456
„Decontări cu
acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
200 lei
–  Repartizarea rezervelor legale:
40 lei 1061
„Rezerve legale”
= 456
„Decontări cu
acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
40 lei
–  Repartizarea altor rezerve:
676,59 lei 1068
„Alte rezerve”
= 456
„Decontări cu
acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
676,59 lei
–  Compensarea rezultatului reportat:
52,41 lei 1171
„Rezultatul reportat
reprezentând profitul
nerepartizat sau
pierderea neacoperită”
= 456
„Decontări cu
acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
52,41 lei
–  Distribuirea lichidităţilor financiare:
969 lei 456
„Decontări cu
acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
969 lei
➥ Concluzii

Se poate aprecia că lichidarea voluntară a societăţilor care nu prezintă capitaluri proprii negative (activul net contabil negativ) poate reprezenta actul de voinţă al asociaţilor, însă cel mai adesea se constată că au intervenit situaţii dintre cele enumerate la art. 227 din Legea nr. 31/1990.

Articolul a avut în vedere practica lichidării voluntare a societăţilor ce deţin în patrimoniu active imobilizate care la sfârşitul procedurii sunt repartizate asociaţilor. Însă nu întotdeauna asociaţii primesc la finalul lichidării profit rezultat din lichidare, întrucât există posibilitatea să nu se fi înregistrat profit.

BIBLIOGRAFIE
 1. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009.
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăţilor, precum și de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 711 și 711 bis/22.09.2015, cu modificările ulterioare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.