MF: Proiectul Normelor de aplicare a OUG nr. 90/2022 privind amânarea ratelor la bănci, în consultare publică

MF: Proiectul Normelor de aplicare a OUG nr. 90/2022 privind amânarea ratelor la bănci, în consultare publică

Telex » Știri 15 iulie 2022  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională proiectul de HG pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Normele metodologice urmează să se aplice tuturor facilităților acordate de creditorii definiți conform OUG nr.90/2022, care aprobă solicitările debitorilor persoane fizice și juridice, de suspendare a obligațiilor de plată scadente aferente creditelor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane și – potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ – reglementează următoarele elemente:

PUBLICITATE
Perioada de acordare a facilităților de suspendare și amânare la plată a ratelor aferente creditelor ipotecare „Prima casă”/”Noua casă”. Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare, se stabilește pe baza opțiunii debitorului și este cuprinsă între 1 si 9 luni;

Condițiile de acordare a facilității de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente aferente creditelor. Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente numai pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv; b) data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligațiilor de plată; c) nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată;

Criteriile de eligibilitate a debitorilor persoane fizice și condiții de aprobare a cererilor de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente. Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului acordat în cadrul programului „Prima casă/Noua casă” care îndeplinește condițiile de eligibilitate prezentate anterior, beneficiarul Programului „Prima casă/Noua casă” afectat financiar, direct sau indirect de situația gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică și de războiul dintre Rusia și Ucraina, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art.7 din OUG nr.90/2022. Facilitățile prevăzute în OUG nr.90/2022 se pot acorda debitorilor până la atingerea limitei de vârstă la sfârșitul perioadei de creditare prelungite;

Caracteristicile facilității de suspendare și amânare la plată a obligațiilor de plată a ratelor aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice de la creditor. Creditorul poate acorda facilitatea de suspendare a obligației debitorului de plată a ratelor aferente creditului acordat în cadrul Programului „Prima casă/Noua casă” sub formă de grație totală la plata creditului ipotecar (rate de principal, dobândă, comisioane, variante combinate ale acestora), pe perioada stabilită și menționată anterior;

Prelungirea duratei de creditare. Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit. Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligației de plată. Perioada maximă de valabilitate a garanțiilor prevăzută în reglementările creditorilor, precum și în HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește prin notificarea garantului, fără încheierea de acte adiționale, cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată. Notificarea se transmite FNGCIMM de către creditor până la data de 30 august 2022. Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare;

Rambursarea dobânzilor amânate la plată în cazul creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă”. Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. Plata de către debitor a creanței reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor OUG nr.90/2022 se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru componentele creditului pe perioada suspendării;

Prevederi speciale referitoare la posibilitatea cumulării facilităților acordate în temeiul OUG nr.37/2020, aflate în perioada de suspendare cu cele acordate în temeiul prevederilor OUG nr.90/2022. În cazul în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor OUG nr.37/2020 a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni în temeiul OUG nr.90/2022, dobânda datorată de debitor se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare;

Procedura de emitere și caracteristicile scrisorilor de garanție pentru obligațiile de plată a dobânzilor suspendate la plată aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă”. Statul român, prin MF, garantează creditorilor irevocabil și necondiționat obligația de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilității de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente aferente creditelor ipotecare care îndeplinesc condițiile acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili. FNGCIMM este mandatat să acorde garanții în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor, în baza unei Convenției de implementare a prevederilor OUG nr.90/2022 încheiată între MF, în calitate de mandant, și FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român, prin MF. Acordarea și derularea garanțiilor de stat, în vederea emiterii de scrisori de garanție în numele și în contul statului în favoarea creditorilor, se realizează pe baza unei convenții de garantare, încheiate între FNGCIMM și creditori;

Executarea scrisorilor de garanție. Plățile efectuate în temeiul scrisorilor de garanție. Prin emiterea scrisorilor de garanție, statul român, prin MF, prin mandatarul FNGCIMM se angajează irevocabil să plătească obligațiile garantate la prima și simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanție stabilită conform prevederilor art.10 alin.(5) din normele de aplicare, în cazul în care debitorul/debitorii nu și-a/au îndeplinit obligațiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare;

Procedura de individualizare și recuperare a creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție. Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție acordate de către FNGCIMM, sunt creanțe bugetare și se recuperează de către organele competente ale ANAF de la debitor, în condițiile legii. Colectarea și recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării parțiale/totale a scrisorilor de garanție emise în temeiul prevederilor OUG nr.90/2022 se realizează de organele competente ale ANAF, cu respectarea prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Accesoriile creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție, se calculează de către organele competente ale ANAF.

Se propune, totodată, reglementarea în cadrul unei secțiuni distincte a mecanismului de acordarea a facilității în cazul creditelor contractate de debitorii eligibili, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă”, care nu conține facilitatea de garantare în numele și în contul statului român, prin MF, a obligației de rambursare a ratelor eșalonate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.