MF propune modificări la Codul vamal

MF propune modificări la Codul vamal

Telex » Știri 5 octombrie 2023  

Se are în vedere, între altele, reglementarea competenței de soluționare a cererilor de suspendare a executării actelor administrative care au ca efect aplicarea de taxe la import sau export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe (DRS) în favoarea autorității vamale române

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de OUG publicat în transparență decizională, completarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României. Noul proiect vizează completarea Legii nr. 86/2006 cu 12 noi articole care să reglementeze expres competența de soluționare a cererilor de suspendare a executării actelor administrative care au ca efect aplicarea de taxe la import sau export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe (DRS) în favoarea autorității vamale române. Potrivit Notei de fundamentare a actului normativ, „proiectul realizează cadrul legal derogatoriu de la dispozițiile art. 14 și/sau 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și de la dispozițiile art. 278 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, necesar aplicării doar de către autoritatea vamală a art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 în sensul soluționării cererilor de suspendare a executării DRS-urilor numai de către autoritate și a art. 90 alin. (1) din același act normativ în sensul că ”suspendarea executării unei decizii contestate trebuie să fie, ca regulă generală, subordonată constituirii unei garanții” așa cum rezultă din jurisprudența Curții Europene de Justiție (Hotărârea din 17 iulie 1997 în cauza C-130/95 Bernd Giloy împotriva Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost)”.

Proiectul prevede, între altele, că, prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administratv, persoana vătămată printr-un act administrativ unilateral al autorității vamale care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, poate să ceară autorității vamale competente suspendarea executării acestuia în condițiile prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare. Obiectul cererii îl constituie suspendarea executării actului administrativ care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, emis de autoritatea vamală. Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.

Suspendarea executării actului administrativ se solicită în termen de 5 zile de la data comunicării acestuia, sub sancțiunea decăderii. Cererea de suspendare a executării actului administrativ care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe se transmite la Direcția regională vamală în a cărei arie de competență își are domiciliul/sediul solicitantul.

Cererea de suspendare se soluționează de Comisia de soluționare constituită la nivelul Direcției regionale vamale în a cărei arie de competență își are domiciliul/sediul solicitantul, în termen de 5 zile de la data depunerii acesteia.

Cererea de suspendare se formulează în scris și cuprinde: a) datele de identificare a solicitantului; b) obiectul cererii; c) motivele de fapt și de drept; d) dovezile pe care se întemeiază; e) semnătura solicitantului sau a împuternicitului acestuia.

La cerere se anexează următoarele înscrisuri: a) înscrisuri care atestă că solicitantul se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și are capacitate financiară de plată pe perioada de suspendare. Aceste situații se determină de Comisia de soluționare pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de solicitant sau deținute de organul fiscal în a cărui arie de competență își are domiciliul/sediul solicitantul; b) dovada constituirii garanției la un nivel egal cu cuantumul exact al taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe; c) dovada calității de împuternicit al solicitantului, persoană fizică sau juridică, potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; d) cazierele judiciare ale solicitantului și împuternicitului acestuia; e) cazierul judiciar al administratorului solicitantului.

Garanția se constituie potrivit art. 90 alin. (1), art.91 și art.92 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, cu modificările și completările ulterioare, într-un cuantum care să asigure încasarea taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, în cadrul operațiunilor vamale, corespunzătoare actului administrativ a cărui suspendare se solicită. În această situație, garanția se constituie la biroul vamal unde a fost depusă declarația vamală care face obiectul actului administrativ a cărui suspendare se solicită.

Prin excepție, nu se depune dovada constituirii garanției în următoarele situații: a) în cazul în care Comisia de soluționare consideră că un prejudiciu ireparabil se poate produce la adresa persoanei în cauză prin executarea actului administrativ a cărui suspendare se solicită; b) în cazul în care Comisia de soluționare stabilește pe baza unei analize documentate că furnizarea garanției ar fi de natură să cauzeze debitorului dificultăți grave de ordin economic sau social.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.