Noi prevederi privind categoriile de beneficiari ai Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri

Noi prevederi privind categoriile de beneficiari ai Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri

Telex » Știri 8 octombrie 2020  

Categoriile de beneficiari ai Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020, au fost modificate recent, printr-un nou act normativ emis de aceste instituții.

Ordinul nr. 1.144/2.575/2020 pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020. 

Potrivit prevederilor ordinului, sunt aduse următoarele modificări categoriilor de beneficiari ai Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, aprobată prin Ordinul nr. 1.093/2.082/2020:

„Pot beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat următoarele categorii de beneficiari:

a)    întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;

b)    întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC; sau

c)    consorții formate din:

  • entitățile definite mai sus (oricare dintre cele două); și
  • întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

1.    sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare;

3.    nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

a)    mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b)    mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

4.    nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;

5.    nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare; nu au mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii;

6.    sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea și managementul proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;

7.    nu intră în categoria de «IMM aflată în dificultate», așa cum aceasta este definită la art. 7 pct. 20;

8.    nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

9.    asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe. Contribuția proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private;

10.  nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

11.  reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităților europene;

12.  reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

13.  reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

14.  reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;

15.  fac dovada apartenenței la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul;

16.  fac dovada cofinanțării eligibile aferente proiectului și a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA, prin prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituție financiar bancară/nebancară, în etapa de contractare;

17.  sunt înființate până în anul 2019 inclusiv;

18.  au obținut profit din exploatare pe ultimul exercițiu financiar încheiat;

19.  îndeplinesc orice alte condiții/cerințe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispozițiile legale aplicabile și ghidul solicitantului.”

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.