Noi reglementări privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat

Noi reglementări privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat

Telex » Știri 14 septembrie 2021  

Ordinul nr. 1.364/2021 al MEAT privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către MEAT și de către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovarea comerțului a prevederilor art. 25 alin. (4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în conformitate cu prevederile OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021.

Potrivit actului normativ, MEAT/AIMMAIPE au obligația monitorizării schemei de ajutor de stat pe care o administrează. Procesul de monitorizare se realizează prin solicitări de informații de la IMM-urile beneficiare, precum și prin controale la fața locului.

Reprezentanții MEAT/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunțat/inopinat, online sau la sediul operatorilor economici, veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului MEAT/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

În cazul în care în urma controalelor efectuate se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat sau se constată nerespectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de stat sau că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în contractul de finanțare încheiat sau în legislația măsurii accesate, unitatea de implementare a proiectelor (U.I.P.) din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea parțială/integrală a ajutorului acordat și va anunța MEAT că a fost declanșată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.

În ceea ce privește mecanismul de recuperare a ajutoarelor de stat, actul normativ stipulează că, în cazul în care MEAT/AIMMAIPE constată, în urma desfășurării procesului de monitorizare, că există situații/încălcări ale cadrului legal privind măsurile de sprijin sau ale contractului de finanțare încheiat, care, potrivit legii, determină recuperarea, MEAT/U.I.P. din cadrul AIMMAIPE întocmește o notă care cuprinde constatările legate de această situație, propunând recuperarea integrală/parțială a ajutorului de stat acordat.

Decizia de recuperare parțială sau totală a ajutorului de stat se emite de către ordonatorul terțiar de credite care a semnat contractul de acordare a ajutorului de stat.

Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data emiterii deciziei de recuperare. De la data emiterii deciziei de recuperare parțiale/integrale până la data recuperării sau a rambursării integrale, dobânda se va calcula după evidențierea în contabilitate a încasării integrale a debitului datorat și se va consemna în nota de stabilire a dobânzii datorate. Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziția IMM-ului pentru prima dată și până la data recuperării ajutorului, dobânda se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata de referință în vigoare în momentul recalculării comunicată de către Comisia Europeană pentru România. Rata dobânzii și modalitatea de calcul al sumei totale pentru care se dispune recuperare parțială/integrală vor fi consemnate în nota de stabilire a creanței bugetare datorate, anexată deciziei de recuperare emise.

În cazul în care ajutorul de stat se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare a obligațiilor asumate conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare, suma se recuperează din tranșa unică, la aceasta adăugându-se dobânda calculată de la data plății conform prevederilor naționale și comunitare în domeniu.

Decizia de recuperare a ajutorului de stat, semnată de directorul executiv al agenției pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, se transmite: a) operatorului economic beneficiar, pentru executarea voluntară; b) pentru informarea MEAT, Consiliului Concurenței și MIPE prin AMPOC. Decizia de recuperare a ajutorului de stat se comunică debitorului prin intermediul sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat și prin e-mail, solicitându-se o confirmare de primire, precum și prin afișare la sediul instituției, întocmindu-se un proces-verbal de afișare în acest sens. Beneficiarul ajutorului de stat are obligația de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării și afișării deciziei de recuperare a ajutorului stat, în contul indicat în cuprinsul acesteia.

Împotriva titlului executoriu se poate formula contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Introducerea contestației pe cale administrativă nu suspendă executarea titlului executoriu.

În situația în care debitorul nu rambursează suma datorată, conform titlului executoriu, agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului vor transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală documentația aferentă recuperării ajutorului de stat acordat, respectiv decizia de recuperare a ajutorului de stat și nota de stabilire a creanței bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate și dobânda aferentă ajutorului de stat, dovada comunicării acestora debitorului și confirmarea de primire, în vederea înscrierii debitului în evidență după expirarea termenului de contestare, pentru titlurile executorii necontestate, sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.