Normele metodologice de aplicare a Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia, în consultare publică

Normele metodologice de aplicare a Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia, în consultare publică

Numărul 10, 16-22 mar. 2021  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia. Proiectul reglementează  condițiile de acordare, monitorizare a garanțiilor de stat, soluționarea cererilor de plată aferente acestora, precum și stabilirea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale pentru instituțiile de credit participante în program, stabilirea caracteristicilor finanțărilor și costurilor aferente, a activităților eligibile a fi finanțate, a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii eligibili și finanțatorii participanți în program,  precum și modalitatea de acordare a granturilor suportate prin intermediul schemei de ajutor de stat asociată acestui Program.

Costul total al finanțărilor acordate prin acest Program se compune din: a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an. Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator. Nu sunt incluse taxele aferente operațiunilor conexe activității de factoring (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.); b) comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul Programului; c) comisionul de administrare – comisionul datorat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) de către beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

Nivelul comisionului de risc precum și al comisionului de administrare se stabilesc anual, prin ordin al ministrului Finanțelor.

Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că obligația de plată a comisionului de risc, precum și a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției, iar după încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile finanțări de tip factoring contractate sau în cazul majorării/prelungirii finanțărilor de tip factoring, acestea se datorează de către beneficiarul Programului.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 din OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit proiectului, garanția de stat acordată în cadrul Programului este garantată cu:

cesiunea în scop de garanție potrivit art. 2.347 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul creanțelor provenite din contractul comercial/ contractul-cadru/ acordul-cadru/ comanda/comenzile intervenit/ă/e între aderent și debitorul/debitorii cedat/cedați, cu notificarea de către finanțator a debitorului/debitorilor cedat/cedați;

ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la finanțator de către beneficiar și asupra contului/conturilor de cesiune deschis/e la finanțator, înscrise în Registrul național de publicitate a garanțiilor mobiliare, în baza contractului de garantare, proporțional cu procentajul de garantare;

ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară de rang I asupra activelor proprietate a beneficiarilor sau a unor terțe persoane. Finanțatorii pot constitui garanții accesorii finanțării garantate, reprezentând ipoteci imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor proprietate a beneficiarului sau a unor terțe persoane, altele decât cele prevăzute la art.8 alin. (2) din OUG nr.146/2020, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu normele și procedurile proprii de finanțare ale acestora.

Ipotecile mobiliare și/sau imobiliare se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, prin FNGCIM.M, și finanțatorului, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.

Garanțiile accesorii finanțării garantate împreună cu garanția de stat acordată prin acest Program acoperă în proporție de 100% valoarea finanțării. Solicitările de acordare a garanțiilor de stat transmise de finantatori către FNGCIMM în cadrul Programului cuprind și informații privind structura celorlalte garanții  accesorii, valoarea admisă în garanție a acestora și gradul de acoperire a finanțării cu garanții.

De asemenea, în cuprinsul proiectului de act normativ sunt detaliate activitățile desfășurate de către beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului. Aceste activități sunt din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și a berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

La Capitolul V din proiectul de Normele metodologice sunt prevăzute etapele pe care trebuie să le urmeze finanțatorul, precum și documentația necesară care trebuie prezentată în vederea acordării/majorării/prelungirii garanției de stat din partea FNGCIMM, precum și analiza efectuată de acesta din urmă.

În cazul executării garanției de stat, finanțatorul depune cererea de plată împreună cu documentația aferentă la FNGCIMM, în perioada de valabilitate a garanției de stat, ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după ce finanțatorul și-a exercitat dreptul de regres, dar nu mai devreme de 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanță a principalului. FNGCIMM are obligația de a aproba sau respinge cererea de plată în termen de cel mult 85 zile calendaristice de la data primirii cererii de plată. Ministerul Finanțelor efectuează plata garanției de stat în contul finanțatorului în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, fără însă a depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată.

Recuperarea și colectarea creanțelor rezultate din plata garanției de stat se realizează de către finanțatori și organele competente ale ANAF, pe baza unui înscris întocmit și transmis de FNGCIMM.

În Nota de fundamentare se menționează că, pentru stabilirea plafonului de garantare pentru anul 2021 corelat cu efectele răspândirii virusului SARS-CoV-2 care au creat o presiune ridicată pentru fluxurile de numerar disponibile la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii inițiatorii au propus o valoare 1 miliard de lei, urmând ca, în funcție de evoluția programului și de încadrarea în limita totală anuală de îndatorare, să se revină cu o propunere de suplimentare/diminuare a plafonului pe parcursul anului 2021.

În cuprinsul proiectului de act normative au fost introduse prevederi prin care se reglementează modul în care, la solicitarea FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor va efectua plata ajutorului de stat constând în cuantumul dobânzilor aferente finanțărilor de tip factoring contractate de IMM-uri, precum și cuantumul comisionului de administrare cuvenit FNGCIMM.

La anexa 1 din proiectul de act normativ se stabilește modelul deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, iar la anexa 2 modelul de Acord dat de către beneficiarul Programului de consultare a bazei de date a Ministerului Finanțelor de către FNGCIMM, în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală pentru întreprindere.

De asemenea, se propune ca, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, finanțatorii participanți în cadrul programului să transmită FNGCIMM o declarație pe propria răspundere semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care să conțină angajamentul de respectare a încadrării costului finanțării garantate de stat în marja maximă de 2,5%, peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.