Normele privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, publicate în Monitorul Oficial

Normele privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 2 iulie, 9:00  

În Monitorul Oficial nr. 652 din 1 iulie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.019/2021 al ANAF pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, modelul și conținutul declarației speciale de TVA. Potrivit actului normativ, autorizația pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import se emite de biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea în liberă circulație. Domeniul de aplicare a autorizației este limitat la importul de bunuri din trimiteri cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro și a căror expediere sau transport se încheie în România.

Autorizația pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import se emite dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) își declară intenția de a utiliza mecanismul special pentru declararea, încasarea de la persoanele cărora le sunt destinate bunurile și plata TVA la import;

b) este „operator poștal”, așa cum acesta este definit la art. 1 pct. 25 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, sau este autorizat în calitate de comisionar în vamă/comisionar în vamă care desfășoară activități de curierat rapid;

c) este înregistrat în scopuri de TVA. Verificarea îndeplinirii condiției se efectuează prin intermediul aplicației informatice a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) „Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA”;

d) nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de ANAF, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării. Pentru verificarea îndeplinirii condiției se solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicației informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;

e) nu înregistrează debite față de autoritatea vamală. Verificarea îndeplinirii condiției se face prin interogarea aplicației informatice specifice a autorității vamale;

f) nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară. Verificarea acestor informații se face prin consultarea informațiilor din baza de date RECOM a ONRC;

g) constituie o garanție care acoperă cuantumul maxim al taxei pe valoarea adăugată a cărui plată este amânată la punerea în liberă circulație a bunurilor în cadrul mecanismului special.

Pentru obținerea autorizației pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, solicitantul transmite la biroul vamal, în format electronic, o cerere conform modelului din anexa nr. 1 la aceste norme. În cazul în care stabilește că cererea nu conține toate informațiile necesare, biroul vamal cere solicitantului să furnizeze informațiile relevante într-un termen-limită care nu depășește 30 de zile. Dacă solicitantul nu furnizează informațiile solicitate de biroul vamal în termenul stabilit, cererea se respinge, iar solicitantul este informat în consecință.

Biroul vamal acceptă cererea dacă stabilește că aceasta conține toate informațiile necesare. Dacă cererea este acceptată, biroul vamal verifică îndeplinirea condițiilor enumerate anterior. În situația în care acestea sunt îndeplinite, biroul vamal calculează și comunică solicitantului, pe adresa de e-mail menționată de acesta în cerere, cuantumul garanției stabilite și termenul de constituire a acesteia, termen care nu poate depăși 30 de zile de la data comunicării.

Garanția se poate constitui prin: a) consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; b) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit, înscrisă în registrele BNR pentru emiterea de garanții.

În situația în care garanția a fost constituită în cuantumul determinat de biroul vamal, acesta emite autorizația pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import.

Modelul autorizației pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import este prevăzut în anexa nr. 2 la aceste norme. Numărul autorizației este de forma ROTVAROXXXXXXYYYYY, unde RO reprezintă codul de țară ISO 3166 alfa — 2 al României, TVA reprezintă codul autorizației, ROXXXXXX reprezintă codul biroului vamal care eliberează autorizația și YYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizației atribuit de biroul vamal. Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

Autorizația se emite în două exemplare (unul se remite titularului, iar celălalt se reține de biroul vamal) și se semnează de șeful biroului vamal.

Titularul autorizației pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import are următoarele obligații: a) să depună lunar, în formatul electronic stabilit de biroul vamal, o declarație specială de TVA și să plătească cuantumul TVA încasat în luna calendaristică de raportare, la biroul vamal la care au fost depuse declarații vamale de punere în liberă circulație în cadrul mecanismului special, în termenul prevăzut de Codul fiscal; b) să comunice biroului vamal persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru depunerea declarațiilor speciale de TVA (nume, prenume, funcția, CNP, telefon și adresa de e-mail); c) să țină, în formatul electronic stabilit de biroul vamal, registre de evidență a operațiunilor reglementate de acest mecanism special; d) să informeze biroul vamal, pe cale electronică, în termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice modificări intervenite ulterior emiterii autorizației, care pot influența menținerea sau conținutul acesteia, inclusiv cele cu privire la încetarea activității sau neîndeplinirea condițiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special; e) să suplimenteze cuantumul garanției constituite în termen de 15 zile de la solicitarea biroului vamal; f) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că persoana destinatară a bunurilor plătește TVA corectă.

Biroul vamal modifică sau revocă autorizația pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, în oricare dintre următoarele cazuri: a) la cererea persoanei autorizate; b) când una dintre condițiile care au stat la baza emiterii autorizației nu mai este îndeplinită; c) când persoana autorizată nu își îndeplinește cel puțin una dintre obligațiile enumerate anterior.

Titularul a cărui autorizație a fost revocată poate solicita acordarea unei alte autorizații numai după înlăturarea motivelor avute în vedere la revocare, cu reluarea formalităților de autorizare prevăzute de aceste norme.

Biroul vamal monitorizează condițiile care trebuie îndeplinite de titularul autorizației și respectarea obligațiilor care decurg din autorizație. Biroul vamal: a) verifică anual condițiile care au stat la baza emiterii autorizațiilor pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import; b) verifică trimestrial cuantumul garanției constituite și, după caz, comunică titularului autorizației necesitatea ajustării acestuia la nivelul celui mai ridicat cuantum al taxei pe valoarea adăugată înscris în declarațiile speciale de TVA depuse în trimestrul verificat; c) în funcție de numărul și frecvența operațiunilor, efectuează periodic sau cel puțin o dată pe an controlul ulterior al declarațiilor vamale depuse în cadrul mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, pentru a se asigura de îndeplinirea obligațiilor pe care titularul autorizației și le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.