Ordinul nr. 2438/2023: Reglementări și implicații pentru restituirea TVA

Ordinul nr. 2438/2023: Reglementări și implicații pentru restituirea TVA

Numărul 33-34, 23 aug. - 6 sep. 2023  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul nr. 2438/2023 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 01 septembrie 2023.

PUBLICITATE
De ce a fost necesară această procedură?

Prin Legea nr. 88/2023 s-a reglementat scutirea de TVA pentru:

- serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF;

- livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și cele efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF.

În cazul entităților nonprofit, scutirea de TVA se aplică prin restituirea taxei aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de către aceste entități, potrivit procedurii de mai jos:

Procedura de restituire a TVA

Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea nonprofit care are dreptul să solicite restituirea.

În vederea restituirii taxei, entitatea nonprofit trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere de restituire a TVA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură, însoțită de următoarele documente:

a) un borderou care să cuprindă, în ordine cronologică, pentru fiecare achiziție, următoarele informații: denumirea, numărul și data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA;
b) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile și serviciile achiziționate pentru care se solicită restituirea;
c) copii de pe declarațiile vamale de import, în cazul bunurilor importate;
d) copii de pe bonurile fiscale a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 de euro; În situația în care această valoare este depășită, solicitanții trebuie să prezinte copii de pe facturi.
e) documentele din care rezultă că bunurile/serviciile achiziționate pentru care se solicită restituirea TVA sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit, în cazul în care bunurile/serviciile achiziționate au această destinație;
f) documentele din care rezultă că bunurile/serviciile achiziționate pentru care se solicită restituirea TVA sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat, respectiv contractul de donație/punere la dispoziție cu titlu gratuit și procesul-verbal de predare-primire, în cazul în care bunurile/serviciile achiziționate au această destinație;
g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității nonprofit din care să rezulte că bunurile sunt destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor.

Termenul de depunere a cererii de restituire

Entitățile nonprofit pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată în termen de 90 de zile de la încheierea lunii calendaristice pentru care se solicită restituirea, astfel:

a) pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care au fost prestate în beneficiul lor în cursul lunii pentru care se solicită restituirea, în cazul în care bunurile/serviciile achiziționate sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit;
b) pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care au fost prestate în beneficiul lor, care sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat în cursul lunii pentru care se solicită restituirea, în cazul în care bunurile/serviciile achiziționate sunt destinate unităților spitalicești din rețeaua publică de stat.

Important !

În situația în care entitățile nonprofit nu au depus în termen cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată și/sau documentația aferentă, la solicitarea acestora, directorul general al Direcției generale regionale a finanțelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, dacă cererea este depusă în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituirea taxei. În acest sens, pe baza documentelor prevăzute mai sus depuse de solicitanți, autoritatea fiscală competentă va întocmi un referat semnat de conducătorul acesteia, din care să rezulte că, deși cererile de restituire au fost depuse cu întârziere față de termenul prevăzut, sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, care va fi înaintat directorului general al Direcției generale regionale a finanțelor publice, pentru aprobarea efectuării restituirii taxei pe valoarea adăugată.

Soluționarea cererilor de restituire a TVA se realizează conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Entitățile nonprofit trebuie să justifice respectarea destinației sumelor reprezentând TVA restituite de la bugetul de stat, inclusiv a sumelor care au fost compensate cu obligații fiscale ale entității, cu documente care să ateste achiziția ulterioară de bunuri/servicii prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal.

ANEXĂ la procedură

Denumirea entității nonprofit . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

CERERE DE RESTITUIRE

a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În conformitate cu prevederile art. 2 din Procedura de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.438/2023, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de.......... lei, pentru bunurile/serviciile achiziționate care sunt:

□ destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit, respectiv:
. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească)
. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească)
□ donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat, respectiv:
. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească beneficiară)
. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească beneficiară)
Solicităm restituirea în contul nr . . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., sucursala . . .

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.