Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

Numărul 13-14, 7-22 aprilie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

OUG nr. 48/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 16 aprilie 2020

Principalele prevederi

I. Modificări ale Codului de procedură fiscală

1. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Noutate (în raport cu OUG nr. 29/2020): Se suspendă executarea silită și prin somație (nu se vor mai emite somații și titluri executorii) sau valorificarea bunurilor prin licitații.

2. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

3. Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Prevederile de mai sus nu se aplică:

a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;

b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili și de contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:

  • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
  • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
  • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;

c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât cei prevăzuți la lit. b), care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:

  • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
  • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
  • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;
  • contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
  • soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

De reținut:

a. Pentru sumele rambursate în conformitate cu prevederile de mai sus, inspecția fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.

b. Prevederile de la pct. 3 se aplică și deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (16 aprilie 2020).

4. Prevederi privind eșalonările la plată

a. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

b. Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă până la expirarea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

De reținut!  Obligațiile bugetare prevăzute la lit. a) și b) nu sunt considerate obligații restante.

5. Aplicarea prevederilor punctelor 1, 2, 3 și 4 încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

II. Modificări ale Codului fiscal

1. Pentru indemnizațiile de șomaj tehnic cuvenite salariaților și altor profesioniști (în sensul OUG nr. 30/2020) și pentru indemnizațiile aferente zilelor libere acordate părinților pentru supravegherea copilului/copiilor, nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 (scutiri de la plata impozitului pe venit pentru anumiți contribuabili și pentru sectorul construcțiilor), 138^1 (CAS pentru sectorul construcțiilor) și 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal (CASS pentru sectorul construcțiilor).

De reținut: Aceste prevederi se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.

2. Se acordă deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări către instituții publice și alte autorități publice, în limita prevăzută de Codul fiscal, în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

3. Nu sunt considerate venituri impozabile în sensul impozitului pe venit și nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.

4. Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.

5. Nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

6. Nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.

În cazul importului de alcool etilic complet denaturat, beneficiază de aceste prevederi numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final conform prevederilor titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data importului.

De reținut:  Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale conform pct. 5 și 6 este prevăzută în anexa la OUG nr. 48/2020.

Taxa aferentă importurilor prevăzute la pct. 5 și 6 realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în decontul de TVA, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă.

III. Prevederi privind prorogarea termenului de depunere a situațiilor financiare anuale

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020, inclusiv.

IV. Prevederi referitoare la impozitul specific

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

Pentru aplicarea prevederilor de mai sus, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferente perioadei din anul calendaristic în care au desfășurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfășurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferente perioadei în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

Condiții de îndeplinit pentru a beneficia de aceste facilități:

  1. întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  2. nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
V. Prevederi speciale privind operatorii de jocuri de noroc

În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, ale căror licențe de organizare a jocurilor de noroc sau autorizații de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 33^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activității în decurs de cel mult 90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate.

Pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă. Pentru aceste activități nu se aplică sancțiunile prevăzute Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență decretate.  Operatorii de jocuri de noroc tradiționale nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.