Prescripția creanțelor și datoriilor

Prescripția creanțelor și datoriilor

Numărul 14, 17-23 aprilie 2018  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

PUBLICITATE
ss="no-indent">REZUMAT
În contabilitatea unei societăți apar adesea solduri reprezentând creanțe neîncasate sau datorii neplătite în termenul scadent. Identificarea și eliminarea, după caz, a acestora se poate face ca urmare a trecerii termenului de prescripție. Un moment prielnic de reglare a unor astfel de solduri este cel al inventarierii patrimoniului.
Termeni-cheie: prescripție, drept la acțiune, furnizori neachitați, clienți neîncasați, datorii fiscale prescrise
Clasificare JEL: K29, M41, K34
1. Prescripția datoriilor și creanțelor comerciale
Identificarea situației reale a clienților sau furnizorilor aflați în sold se realizează cu ocazia inventarierii patrimoniului sau a efectuării unor punctaje reciproce la o dată diferită. Conform pct. 28 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, creanțele și obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit extrasului de cont sau punctajelor reciproce scrise.
Important!
Pentru pierderile suferite ca urmare a expirării termenelor de prescripție a creanțelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită explicații scrise de la persoanele care au răspunderea urmăririi decontării creanțelor, așa cum se prevede la pct. 39 din OMFP nr. 2.861/2009.
Atenție!
Este obligatoriu să se verifice și să se confirme și soldurile pentru clienții persoane fizice.
Potrivit art. 2.500 alin. (1) din Codul civil, dreptul material la acțiune, denumit în continuare drept la acțiune, se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. Art. 2.501 alin. (1) din același act normativ stipulează că drepturile la acțiune având un obiect patrimonial sunt supuse prescripției extinctive, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel.

În cazul relațiilor comerciale, termenul de prescripție este de trei ani, conform art. 2.517 din Codul civil.

Există și situații în care termenul de prescripție este diferit, pe care le prezentăm în tabelul următor:
➜ Începutul prescripției extinctive

Potrivit art. 2.524 din Codul civil, dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul obligațiilor contractuale de a da sau de a face, prescripția începe să curgă de la data la care obligația devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute.

În situația în care dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescripția începe să curgă de la împlinirea termenului sau, după caz, de la data renunțării la beneficiul termenului stabilit exclusiv în favoarea creditorului.

Dacă dreptul este afectat de o condiție suspensivă, prescripția începe să curgă de la data la care s-a îndeplinit condiția.

Prin urmare, dacă timp de trei ani de la scadență creditorul societății (furnizorul) nu a luat nicio măsură pentru recuperarea creanței, acesta nu mai poate apela la instanțele judecătorești. Trebuie avut însă în vedere faptul că scăderea din evidență a unei datorii al cărei termen de plată este prescris se face doar după ce societatea a întreprins toate demersurile legale pentru decontarea acesteia.

Studiu de caz

Furnizori neachitați prescriși

Cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului, comisia de inventariere constată existența unui furnizor neachitat în sumă de 3.224 lei, în cazul căruia au trecut 3 ani de la data scadenței. Comisia de inventariere vine cu propunerea de anulare a datoriei prescrise.

Important!
Societatea trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor procedurilor permise de legislație pentru a stabili datoria respectivă, precum și situația concretă a furnizorului vizat (solicitări de confirmări de solduri, inventariere, solicitări de informații la registrul comerțului, căutări pe site-ul MFP etc.).
În urma aprobării scoaterii din evidență a furnizorului în cauză se face următoarea înregistrare contabilă:
3.224 lei 401
„Furnizori”
= 7588
„Alte venituri din exploatare”
3.224 lei
Din punct de vedere fiscal, venitul înregistrat este impozabil la calculul rezultatului fiscal.

În același timp, conform art. 268 alin. (1) din Codul fiscal, în această situație nu se colectează TVA, deoarece scoaterea din evidență a unei datorii față de un furnizor nu reprezintă o operațiune impozabilă din punctul de vedere al TVA, nefiind o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuată cu plată. De asemenea, nu se va ajusta nici taxa dedusă la achiziție.

Caz particular:
Potrivit art. 67 alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor, plătite contrar prevederilor alin. (2) și (3), se prescrie în termen de trei ani de la data distribuirii lor.

Alin. (2) și (3) menționate anterior stipulează că dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de șase luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare. Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.

Exemplu

Pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor întrunite în luna mai N se decide repartizarea unei părți a profitului realizat în anul N-1 la dividende. Suma totală a dividendelor repartizate este de 65.000 lei.

Înregistrarea contabilă la acel moment a fost următoarea:
65.000 lei 117
„Rezultatul reportat” /
Profit N-1
= 457
„Dividende de plată”
65.000 lei

La sfârșitul anului N+1 se constată existența sumei de 6.140 lei reprezentând dividende repartizate necuvenit în anul N din profitul anului N-1. Astfel, societatea întreprinde măsuri de recuperare a sumei distribuite incorect acționarilor.

–  Înregistrarea operațiunii de recuperare a dividendelor:
6.140 lei 457
„Dividende de plată”
= 117
„Rezultatul reportat”
6.140 lei
–  Încasarea dividendelor:
6.140 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 457
„Dividende de plată”
6.140 lei

Societatea a avut obligația plății impozitului pe dividende până la data de 25 ianuarie N+1. Prin urmare, se procedează la recuperarea impozitului plătit pentru aceste dividende:

Dividende brute = 6.140 lei/95% = 6.463 lei

Impozit declarat și plătit deja = 6.463 lei x 5% = 323 lei

Studiu de caz

Clienți neîncasați prescriși

La data de 31 decembrie N, cu ocazia inventarierii, se constată existența unei creanțe neîncasate în sumă de 6.224 lei. Creanța a fost înregistrată în contabilitate în februarie N-2. În urma inventarierii patrimoniului la sfârșitul anului N-2 s-a constatat depășirea termenului de scadență, în procesul-verbal întocmit de comisia de inventariere fiind inclusă propunerea de trecere în categoria clienților incerți și de constituire a unei ajustări pentru depreciere, pentru întreaga valoare a creanței.

Înregistrările contabile de la acea dată au fost următoarele:

–  Trecerea creanței neîncasate în termenul de scadență în categoria clienților incerți:
6.224 lei 4118
„Clienți incerți sau în litigiu”
= 4111
„Clienți”
6.224 lei
–  Constituirea ajustării pentru deprecierea creanței:
6.224 lei 6814
„Cheltuieli de exploatare
privind ajustările
pentru deprecierea
activelor circulante”
= 491
„Ajustări pentru deprecierea
creanțelor – clienți”
6.224 lei

La data de 31 decembrie N, cu ocazia acestei noi inventarieri, comisia de inventariere propune, ca urmare a trecerii termenului de prescripție de 3 ani, scoaterea din evidență a creanței incerte.

Aceasta se face prin următoarea înregistrare contabilă:
6.224 lei 654
„Pierderi din creanțe
și debitori diverși”
= 4118
„Clienți incerți sau în litigiu”
6.224 lei

–  Anularea ajustării constituite anterior:

6.224 lei 491
„Ajustări pentru deprecierea
creanțelor – clienți”
= 7814
„Venituri din ajustări
pentru deprecierea
activelor circulante”
6.224 lei
Atenție!
Contribuabilii care scot din evidență clienții neîncasați sunt obligați să le comunice în scris acestora scoaterea din evidență a creanțelor respective, în vederea recalculării profitului lor impozabil.
2. Prescripția datoriilor și creanțelor fiscale

Datoriile și creanțele fiscale se sting, printre altele, și prin prescripție. Există două categorii de termene de prescripție: prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale sau sancțiuni contravenționale și prescripția dreptului de a cere executarea silită a acestora.

➜ Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale

Conform art. 110 din Codul de procedură fiscală, dreptul organului fiscal de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de cinci ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. Acest termen începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

Dreptul de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Acest termen curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Exemple:

✔ Termenul de prescripție a dreptului de a percepe impozitul pe clădiri aferent anului 2017 începe să curgă cu data de 1 ianuarie 2018 și se împlinește la 31 decembrie 2022.

✔ Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită pentru o amendă de circulație primită în 2017 și neatacată cu plângere în termenul legal de 15 zile sau rămasă definitivă în urma respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească în cursul anului 2017 începe să curgă cu data de 1 ianuarie 2018 și se împlinește la 31 decembrie 2022.

➜ Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Potrivit art. 111 din Codul de procedură fiscală, termenele de prescripție se întrerup:
● în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;
● la data depunerii de către contribuabil a declarației fiscale după expirarea termenului legal de depunere a acesteia;
● la data la care contribuabilul corectează declarația fiscală sau efectuează un alt act voluntar de recunoaștere a impozitului datorat.
Termenele de prescripție se suspendă:
● în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;
● pe perioada cuprinsă între data începerii inspecției fiscale și data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecției fiscale;
● pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspecției fiscale;
● pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil inactiv și data reactivării acestuia.
Observație:
Dispozițiile dreptului comun cu privire la prescripția extinctivă sunt aplicabile în mod corespunzător.
Prevederile referitoare la cazurile și condițiile de suspendare și întrerupere a termenului de prescripție sunt cele cuprinse în Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.
➜ Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale

Conform art. 112 din Codul de procedură fiscală, dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale, acesta va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală.

Studiu de caz

Datorii fiscale prescrise

Societatea X datorează Direcției de impozite și taxe locale suma de 420 lei reprezentând o amendă neachitată, primită în luna noiembrie N-5. Cu ocazia inventarierii efectuate la data de 31 decembrie N, comisia de inventariere face propunerea de anulare a acestei datorii ca urmare a trecerii termenului de prescripție.

Înregistrarea contabilă inițială a fost următoarea:
420 lei 6581
„Despăgubiri, amenzi
și penalități”
= 4481
„Alte datorii față
de bugetul statului”
420 lei
În urma aprobării propunerii de către conducere se face următoarea înregistrare contabilă:
420 lei 4481
„Alte datorii față
de bugetul statului”
= 7581
„Venituri din despăgubiri,
amenzi și penalități”
420 lei
Observație:
Se poate folosi și contul 7588 „Alte venituri din exploatare”.
Veniturile astfel obținute sunt neimpozabile, după cum și cheltuiala înregistrată inițial a fost nedeductibilă.
Exemplu:
Societatea transmite prin poștă declarațiile fiscale nedepuse la termen. Conform art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de șase luni de la data săvârșirii faptei. Astfel, dacă societatea nu a fost sancționată în termen de șase luni de la data depășirii termenului de depunere a declarațiilor, posibilitatea organelor fiscale de a aplica sancțiuni contravenționale dispare.
BIBLIOGRAFIE
  1. Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial nr. 505/15.07.2011, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial nr. 247/ 10.04.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 409/10.06.2011, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 547/ 23.07.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009.
  8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 410/25.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.

« articolul anterior

Aspecte contabile privind managementul deșeurilor Aspecte contabile privind managementul deșeurilor

articol următor »

CNIPMMR susține poziția UEAPME (organizația reprezentativă a IMM-urilor la nivel european) privind prioritățile pentru viitorul cadru financiar multianual CNIPMMR susține poziția UEAPME (organizația reprezentativă a IMM-urilor la nivel european) privind prioritățile pentru viitorul cadru financiar multianualSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.