Principalele prevederi ale OUG nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Principalele prevederi ale OUG nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Numărul 23-24, 16-29 iunie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 25 iunie 2020.

Principalele prevederi

I. Recalcularea impozitului specific

1.  Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (25 iunie 2020). În acest sens, contribuabilii recalculează în mod corespunzător impozitul specific aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual (conform algoritmului de calcul prevăzut de Legea nr. 170/2016) la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile calendaristice.

De retinut! Contribuabilii plătitori de impozit specific care întrerup activitatea total sau parțial ca urmare a stării de urgență, dețin certificatul pentru situații de urgență si nu se află în insolvență (condiții cumulative), pentru recalcularea impozitului specific anual, scad și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență.

2. Declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv.

II. Scutiri de TVA pentru livrări/importuri/achiziții intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă

1.  Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU - rezerva de capacități a Uniunii Europene, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020.

De retinut! Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, semnată de reprezentantul legal al acesteia, cel târziu la momentul livrării.

2. Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU - rezerva de capacități a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020.

De retinut! Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, semnată de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.

III. Extinderea bonificatiilor pentru plata anticipată a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020, inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020, inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

2. Prevederile legale privind bonificațiile pentru plata anticipată se aplică și următoarelor categorii de contribuabili:

   a.  contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Acești contribuabili beneficiază de bonificația aferentă trimestrului I dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv și, respectiv, de bonificația aferentă trimestrelor II și III, dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv și în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.

   b. contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege (specifice domeniului HoReCa).

IV. Măsuri de procedură fiscală

1. Până la 25 octombrie 2020 se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare.

Exceptie de la măsura suspendării sau neînceperii executării silite: executările silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

De retinut! Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau alți terți popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

2. Până la data de 25 octombrie 2020 se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare.

Exceptie de la această măsură: executările silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

3. Pentru obligatiile fiscale născute începând cu data de 21 martie 2020 (data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020), se prorogă până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv, termenul pentru care nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

Vă reamintim ca termenul inițial a fost de 30 de zile de la încetarea stării de urgență (OUG nr. 29/2020), ulterior fiind prelungit până la data de 25 iunie 2020 (OUG nr. 90/2020).

Până la data de 25 octombrie 2020, obligațiile fiscale născute ulterior datei de 21 martie 2020 și neachitate nu sunt considerate restante.

4. Măsuri privind prorogarea până la 25 octombrie 2020 a unor termene prevăzute de OUG nr. 48/2020

    a.  control ulterior (cu excepții) al taxei pe valoarea adăugată solicitată la rambursare

Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale. Excepțiile de la această regulă au fost prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

      b. măsuri de relaxare fiscală în domeniul eșalonărilor la plată

Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare, neachitate până la 25 octombrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

 Se suspendă până la data de 25 octombrie 2020 condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii.

De reținut! Până la 25 octombrie 2020 obligațiile bugetare reprezentând sume eșalonate la plată, dar neachitate la termenele prevăzute în graficul de eșalonare, nu sunt considerate obligații restante.

V. Măsuri de relaxare fiscală în cazul plajelor închiriate

 1. Titularii contractelor de închiriere a plajelor, încheiate în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006, vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranșe de plată, respectiv diminuarea tranșei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în două tranșe.

2.  Diferența rămasă de achitat din contravaloarea contractului de închiriere aferent anului 2020, după aplicarea pct. 1, se reține în integralitate de către Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.

3. La stabilirea garanției de bună execuție din contractele de închiriere, în vederea reîntregirii anuale, nu se ia în calcul scutirea sau diminuarea prevăzută la pct 1.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.