Procedura de implementare și schema de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION, publicate în Monitorul Oficial

Procedura de implementare și schema de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 16 mai, 9:00  

În Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1.107/20.496/2022 al ministrului Finanțelor și al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării privind aprobarea procedurii de implementare și a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION.

Obiectivul principal al programului INNOVATION constă în sprijinirea realizării invențiilor și inovațiilor, susținerea activităților de export ale IMM-urilor (constând în stimularea exporturilor românești, susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate), stimularea comerțului online și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion euro, care activează în industria exportatoare nepoluantă, prin acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanțărilor accesate de acești beneficiari.

Beneficiarii în cadrul Programului INNOVATION sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: a) nu sunt în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene; b) nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră; c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit (CRC); d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți (CIP); e) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile f) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru sunt incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat; g) sunt eligibili conform reglementărilor interne ale instituției de credit; h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului, sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare.

Finanțările în cadrul programului pot avea următoarele destinații: a) stimularea exporturilor românești; b) susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate; c) stimularea comerțului online și a digitalizării; d) retehnologizarea companiilor locale; e) achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme; f) obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

În baza prezentei proceduri de implementare se acordă garanții de maximum 90% din valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 3.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru creditele de investiții, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; SAU 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019/2020 (după caz, ultima declarație depusă la data solicitării garanției); SAU o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții, respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioada de maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate eșalonat în baza unui grafic de rambursare.

Creditele de investiții acordate în cadrul Programului INNOVATION sunt garantate cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit constituită numai pentru bunuri imobile/mobile asigurabile, proporțional cu procentul de garantare. În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor prezente si viitoare deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.

Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanții se efectuează de către instituția de credit în conformitate cu reglementările sale interne.

În solicitările de acordare a garanțiilor de stat transmise de instituțiile de credit către FRC/FNGCIMM, în cadrul Programului, sunt cuprinse și informații privind structura tuturor garanțiilor accesorii finanțării, valoarea de piață și valoarea admisă în garanție a acestora și gradul de acoperire a creditului cu garanții. În cazul creditelor de investiții pentru digitalizarea activității beneficiarilor (spre exemplu achiziție soft, consultanță, etc) se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.