Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 16 septembrie 2020  

Ordinul comun nr. 1.092/2.083/2020 al ministrului Fondurilor Europene şi președintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 847 din 15 septembrie 2020.

Scopul schemei este de a finanța o serie de activități necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/ aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii: loT, smart city/village/agriculture etc.; cyber security; big data; inteligenţă artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR/Augmented Reality (AR); tranzacții electronice; e-guvernare/e-administrație/e-sănătate/e-educație; digitalizare (automatizare, robotizare) industrială. Activitățile realizate trebuie să fie direct legate de elaborarea și implementarea proiectelor finanțate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.

Schema de ajutor de stat se aplică pe întregul teritoriu al României, pentru beneficiarii (IMM-uri – microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii – care își desfășoară activitatea în România, în sectoarele economice menționate în continuare, sau consorţii de astfel de întreprinderi) care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare economice: Fabricarea subansamblurilor electronice (module); Fabricarea altor componente electronice; Fabricarea echipamentelor de comunicații; Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client); Activități de consultanță în tehnologia informației; Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; Alte activități de servicii privind tehnologia informației; Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:

ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 354 din 28 decembrie 2013;

ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate;

ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanțare prin această schemă, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei, schema de minimis se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta.

Ajutorul se acordă sub formă de asistență financiară nerambursabilă în una sau mai multe transe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, solicitantul va da o declarație privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent și al celor doi ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităților locale, fie din surse comunitare), precum și privind ajutoarele de stat primite pentru aceleași costuri eligibile. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile acestei scheme nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

În cadrul schemei pot fi finanțate activități de informare și publicitate/promovare, servicii de consultantă, avize, acorduri, autorizații, instruire/formare profesională specifică, auditare financiară și tehnică intermediară/finală a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente și cotizații necesare pentru implementarea proiectului.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 5 milioane euro (din care 4,25 milioane euro reprezintă finanțare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională). Schema se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Plata ajutorului se efectuează până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 50.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.