Schema de sprijin pentru IMM-urile care realizează activități specifice cu caracter inovativ, publicată în Monitorul Oficial

Schema de sprijin pentru IMM-urile care realizează activități specifice cu caracter inovativ, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 44, 10-16 nov. 2020  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 1.060 din 11 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.003/2020 al ministrului Lucrărilor Publice, Dezvolării şi Administraţiei privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020. Obiectivul principal al schemei îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la acest ordin, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5 și încheierea unor parteneriate cu scopul continuării cercetării derulate prin proiectul finanțat în vederea dezvoltării modelului conceptual sau reutilizării ipotezelor considerate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea unui nou model conceptual inovativ.

Schema se aplică investițiilor realizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în toate regiunile de dezvoltare ale României, respectiv: București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Potrivit actului normativ, nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare: a) sectorul pescuitului și acvaculturii; b) domeniul producției primare de produse agricole; c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari; d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate; f) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare; g) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE; h) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun; i) întreprinderile în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat; j) investițiile în infrastructură aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

Beneficiar al ajutorului de minimis este societatea sau societatea cooperativă care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor condiții: a) să fie constituită în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; b) să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare; această prevedere nu exclude de la finanțare IMM-urile care au desfășurat activitatea pe o perioadă mai mare de un an înainte de depunerea cererii de finanțare; c) să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de urgență; d) să îndeplinească criteriile de acordare a ajutorului de minimis cu privire la întreprinderea unică; e) pe perioada de durabilitate, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul nu trebuie să: (i) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului; (ii) realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț; (iii) realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia; f) investiția trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate la sediul social/punctul de lucru identificat la loc de implementare al proiectului, la termenele prevăzute de Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative: a) se încadrează în tipul/tipurile de investiție eligibil(e) și în obiectivul apelului de proiecte, respectiv se referă la creșterea gradului de inovare al IMM prin implementarea unui concept inovativ în domeniile de specializare inteligentă prevăzute în anexa la acest ordin; b) urmăresc creșterea gradului de inovare a companiei prin implementarea unui model conceptual inovativ (proof-of-concept) în domeniile specializare inteligentă din anexa la ordin; c) proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 15 alin. (5); d) valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte; e) perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 24 de luni și nu depășește data de 31 decembrie 2023; f) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea; g) locul de implementare a proiectului este situat în mediul rural sau urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare, și trebuie să fie adecvat implementării proiectului și amplasării echipamentelor propuse a fi achiziționate prin proiect; h) la depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru).

Nu sunt eligibile: proiectele pentru care se propune realizarea de cercetări privind identificarea nivelului de tehnologie/tehnologizare existent în cadrul unui anumit IMM și/sau pe piață cu scopul de a se achiziționa echipamente/active performante; proiectele care au în vedere realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existentă prin achiziția de active comercializate pe piață; proiectele care reprezintă studii de piață ale unui anumit sector de activitate/produs/serviciu/proces existent și/sau propus a fi lansat pe piața de profil.

În cadrul schemei, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane: valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice; atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri; plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul schemei nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiție finanțat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.