Sinteza noutăților legislative fiscal-contabile – 1-12 ianuarie 2023

Sinteza noutăților legislative fiscal-contabile – 1-12 ianuarie 2023

Numărul 1, 11-17 ian. 2023  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

1. Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 5 ianuarie 2023

PUBLICITATE
Actul normativ stabilește obligațiile instituțiilor publice, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public (modificări/completări la OUG nr. 41/2016):

– Obligația de a publica, din oficiu, informații și modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât și pe punctul de contact unic electronic, în varianta actualizată și într-un format tehnic care să permită descărcarea și editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar.

– Obligația să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condițiile prevăzute de reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

– Obligația să elimine cerința de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent.

Se interzice instituțiilor publice, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

Nu pot solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu șină, precum și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie.

Nu pot percepe taxe suplimentare pentru acoperirea costurilor articolelor sau obiectelor menționate mai sus.

– Sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată.

– Obligația de a asigura, în mod gratuit, fotocopierea acestora în cazul în care solicită copii în format fizic pe hârtie pentru diverse acte, cereri sau formulare. Această prevedere nu se aplică pentru actele, cererile sau formularele emise de autoritățile și instituțiile publice centrale.

– Obligația de a specifica pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia și motivul colectării informației. Fiecare entitate dintre cele enumerate anterior își va întocmi metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular, metodologie disponibilă pe pagina proprie de internet și aprobată prin ordin al conducătorului instituției.

– Obligația de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.

– Obligația de a folosi cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are și este de acord să furnizeze o adresă de poștă electronică.

De reținut! Prevederile Legii nr. 9/2023 vor intra în vigoare la 4 iulie 2023!

2. Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 18 din 6 ianuarie 2023

Actul normativ modifică, printre altele, Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele modificări/completări:

Noutăți privind:

capitalizarea costurilor îndatorării:

O entitate trebuie să întrerupă capitalizarea costurilor îndatorării pe parcursul perioadelor prelungite în care aceasta nu lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricație. O entitate poate suporta costuri ale îndatorării în timpul unei perioade prelungite în care ea întrerupe activitățile necesare pregătirii unui activ pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare. Capitalizarea costurilor îndatorării nu se întrerupe pe parcursul perioadei în care entitatea execută lucrări tehnice și administrative semnificative sau atunci când o amânare temporară este o parte necesară a procesului de pregătire a unui activ pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare.

contabilizarea avansurilor acordate furnizorilor (prevedere nouă);

contabilizarea cheltuielilor/veniturilor în avans (prevedere nouă);

distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar (prevedere nouă)

Entitățile care primesc dividende în cursul exercițiului financiar evidențiază sumele corespunzătoare acestora pe seama datoriilor (articol contabil 461 Debitori diverși/analitic distinct = 467 Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende).

Noi conturi în Planul de conturi general:

 • 467 Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende;
 • 6053 Cheltuieli privind consumul de gaze naturale;
 • 6058 Cheltuieli cu alte utilități;
 • 694 Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;
 • 794 Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și grupa 79 Venituri din impozitul pe profit.
 • denumirea grupei 60 se modifică astfel: Cheltuieli privind stocurile și alte consumuri, iar denumirea contului 605 se modifică astfel: Cheltuieli privind utilitățile. (Anterior acestei modificări, denumirea grupei 60 era Cheltuieli privind stocurile, respectiv a contului 605: Cheltuieli privind energia și apa.)

De reținut! Prevederile OMF nr. 4.291/2022 se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022.

Prin excepție, prevederile referitoare la întreruperea capitalizării costurilor îndatorării se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, dacă efectul modificării politicii contabile se poate stabili până la data la care respectivele situații financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. În caz contrar, prevederile respective se aplică costurilor îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumuturi contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile ordinului începând cu primele situații financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2023.

3. Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2023

Noutăți:

Față de situațiile financiare anterioare, se vor menționa:

 • cheltuielile privind consumul de gaze naturale;
 • cheltuielile cu impozitul pe profit / veniturile din impozitul pe profit, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.

Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor:

 1. pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare: 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
 2. pentru celelalte persoane (de exemplu, ONG-uri): 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Sancțiuni privind nedepunerea situațiilor financiare:

Referitor la întocmire și semnare: amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;

Nedepunerea în termen legal:

 • amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare.
 • amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare.
 • amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Nedepunerea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Ce documente se atașează la situațiile financiare:

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

De asemenea, vor fi însoțite de o declarație scrisă a administratorului/ordonatorului de credite, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

 • politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 • situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
 • persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

4. Legea nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Actul normativ vizează regimul fiscal al abonamentelor oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, pentru:
– fitness (utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic ); sau
– abonamente ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.

Atenție! Plafonul pentru care se va aplica regimul fiscal prevăzut mai jos este de 400 euro anual pentru fiecare persoană.

Tratamentul fiscal al abonamentelor:

1. Sunt cheltuieli deductibile limitat, la determinarea impozitului pe venit, în cazul contribuabililor care obțin venituri din activități independente
(Aceste prevederi se aplică sumelor plătite începând cu data intrării în vigoare a legii – 15 ianuarie 2023.)

2. Pentru salariați, nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Reamintim și celelalte elemente de venit care se iau în calculul plafonului de 33%:
a) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate;
b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare;
c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană, în anumite condiții.
d) contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora
e) contribuțiile la un fond de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
g) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

3. La salariați, pentru determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, contravaloarea abonamentelor menționate mai sus se deduce din venitul brut.

Reamintim și celelalte elemente care se deduc din venitul brut:
– contribuțiile sociale obligatorii;
– deducerea personală;
– cotizația sindicală;
– contribuția la pensii facultative;
– primele de asigurări voluntare de sănătate.

4. Nu se datorează contribuții sociale (CAS, CASS sau CAM) pentru contravaloarea abonamentelor care fac obiectul legii, dacă, alături de celelalte elemente menționate la pct. 2, sunt cuprinse în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 2 în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator.

De reținut! Prevederile pct. 2-4 se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023.

Concluzie: Începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023, abonamentele pentru sălile de fitness, daca se încadrează în limita celor două plafoane (400 euro anual și 33% din salariul de bază, cumulat cu celelalte elemente menționate mai sus), nu generează obligații fiscale pentru angajator.

De reținut! Legea nr. 34/2023 intră în vigoare la 15 ianuarie 2023.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.