Accesul la informații de interes public

Accesul la informații de interes public

Numărul 8, 17-23 mai 2016  »  Expertiza și auditul afacerilor

Claudia Florea, expert contabil
Cornelia Mariana Oprea, expert contabil
București

ABSTRACT

The Access to Public Interest Information

According to Law no. 544/2001 regarding the free access to public interest information, with its subsequent amendments and supplements, the free and unhindered access of individuals to any public interest information is one of the fundamental principles of the relations between citizens and public authorities, in accordance with the Romanian Constitution and the international documents ratified by the Romanian Parliament.

This article reviews the main provisions of this law, as we believe that, regardless of their area of activity, citizens should be aware of their legal rights and obligations, which leads to a better understanding of the institutional activities and to an increase in effectiveness for everyone.

Key terms: public interest information, transparency, unitary application, autonomy, state secret, professional secret

Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul ac­ces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, accesul liber și neîngrădit al persoanelor la orice informații de interes public reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale re­lațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu docu­men­tele internaționale ratificate de Parlamentul Ro­mâniei.

La baza accesului la informațiile de interes pu­blic stau următoarele principii:

☑ Principiul transparenței – autoritățile și in­stituțiile publice au obligația să își desfășoare activi­ta­tea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes pu­blic să reprezinte regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii.

☑ Principiul aplicării unitare – autoritățile și instituțiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia și ale normelor metodologice de aplicare a ei.

☑ Principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituție publică va elabora propriul regulament de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și relații publice, în conformitate cu pre­ve­­derile legii și ale normelor metodologice de apli­ca­re a ei.

Informația de interes public reprezintă orice in­formație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții pu­blice, indiferent de suportul ori de forma sau de mo­­­dul de exprimare a informației. Informația cu pri­­­vire la datele personale constituie orice informa­­ție privind o persoană fizică identificată sau iden­tifica­bilă.

➔ Cine are acces la informațiile de interes public?

Orice persoană are dreptul să solicite și să ob­țină de la autoritățile și instituțiile publice informații care țin de interesul public.

➔ În cât timp trebuie să răspundă autoritățile la solicitarea informațiilor de interes public?

Autoritățile și instituțiile publice trebuie să răs­pundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistra­rea solicitării, în funcție de dificultatea, complexita­tea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. Dacă se depă­șește termenul de 10 zile, răs­punsul îi va fi comunicat solicitantului în maxi­mum 30 de zile. În acest caz trebuie îndeplinită condiția înștiințării lui în scris despre acest fapt în ter­men de 10 zile.

Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se notifică în termen de 5 zile de la pri­mirea petițiilor.

➔ Ce informații sunt exceptate de la comunicare?

Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor:
 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din cate­goriile informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informațiile privind deliberările autorități­lor, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atin­gere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței lo­iale, potrivit legii;
 • informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informațiile privind procedura în timpul an­chetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, să­nătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al orică­reia dintre părțile implicate în proces;
 • informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

Potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completă­rile ulterioare, informațiile clasificate se împart în două clase de secretizare, respectiv:
 • secrete de stat – informațiile care privesc se­curitatea națională, prin a căror divulgare se pot pre­judicia siguranța națională și apărarea țării;
 • secrete de serviciu – informațiile a căror di­vulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

➔ Cum se realizează accesul la informațiile de interes public?

Autoritățile și instituțiile publice asi­gură acce­sul la informațiile de interes public prin organizarea de compartimente specia­li­zate de informare și rela­ții publice sau prin desemnarea de persoane cu atri­buții în acest domeniu.

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, comunicarea acestor informații se poate face prin următoarele mijloace:
 • informarea presei;
 • informarea publică directă a persoanelor;
 • informarea internă a personalului;
 • informarea interinstituțională.

La nivelul structurilor descentralizate ale auto­ri­tăților și instituțiilor publice centrale se organizea­ză birouri de informare și relații publice, iar atribu­țiile pe linia relației cu presa și a informării directe a per­soanelor sunt îndeplinite distinct de persoane special desemnate în acest scop.

În cazul comunelor, atribuțiile pe linia relației cu presa și a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de consiliul local.

➔ Care sunt informațiile de interes public comunicate din oficiu și cum se realizează accesul la acestea?

Fiecare autoritate sau instituție publică are obli­gația să comunice din oficiu următoarele infor­mații de interes public:
 • actele normative care reglementează or­ga­nizarea și funcționarea autorității sau instituției pu­blice;
 • structura organizatorică, atribuțiile depar­ta­mentelor, programul de funcționare și programul de audiențe ale autorității sau instituției publice;
 • numele și prenumele persoanelor din con­ducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informații­lor publice;
 • coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, nu­merele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa pa­ginii de internet;
 • sursele financiare, bugetul și bilanțul con­tabil;
 • programele și strategiile proprii;
 • lista cu documentele de interes pu­blic;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalitățile de contestare a deciziei auto­rității sau instituției publice în situația în care per­soana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Accesul la aceste informații se realizează prin:
 • afișare la sediul autorității sau institu­ției pu­blice ori prin publicare în Monitorul Oficial sau în mijloacele de informare în masă, în publicații pro­prii, precum și pe pagina de internet proprie;
 • consultare la sediul autorității sau in­stituției publice, în spații special destinate acestui scop.

Afișarea la sediul autorității sau instituției pu­blice este, în cazul tuturor autorităților și institu­ții­lor publice, modalitatea minimă obliga­torie de difu­za­re a informațiilor de interes public co­municate din oficiu.

Un aspect important este faptul că accesul la in­formațiile de interes public este gratuit.

➔ Ce sancțiuni se aplică în cazul refuzului de a oferi informații de interes public?

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desem­nat al unei autorități ori instituții publice pentru apli­carea prevederilor Legii nr. 544/2001 constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

Îm­potriva refuzului se poate depune recla­ma­ție la conducătorul autorității sau al instituției pu­blice res­pective, în termen de 30 de zile de la luarea la cu­noștință de către persoana lezată.

Dacă după cer­cetarea administrativă reclama­ția se dovedește în­temeiată, răspunsul se transmite per­soanei lezate în termen de 15 zile de la depu­nerea reclamației și va conține atât informațiile de in­teres public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiu­nilor disciplinare luate împotriva celui vino­vat.

➔ Concluzie

Autoritățile au obligația să informeze per­soanele și acestea au dreptul să solicite informații de interes public dacă le sunt ne­­cesare. Indiferent de domeniul în care activează, ce­tățenii trebuie să își cunoască drepturile și obligații­le legale, ceea ce va conduce la o înțelegere mai corectă a activităților instituționale și la bunul mers al activi­tății fiecăruia.

BIBLIOGRAFIE
 1. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 167/08.03.2002.
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23.10.2001, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial nr. 248/12.04.2002, cu modificările și completările ulterioare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.