Anularea din oficiu a codului de TVA în cazul în care societatea nu a depus niciun decont de taxă pentru șase luni/două trimestre consecutive

Numărul 37, 13-19 decembrie 2016  »  Expertiza și auditul afacerilor

dr. ec. Cristian Marinescu
auditor public extern,
Curtea de Conturi

PUBLICITATE
>REZUMAT
În activitatea economică a unui contribuabil există situații în care acesta își poate pierde codul de TVA. În articolul de față prezentăm cazul în care organele fiscale pot anula din oficiu codul de înregistrare în scopuri de taxă, atunci când societatea nu a depus niciun decont de TVA pentru șase luni, respectiv pentru două trimestre consecutive, după caz.
Este important ca fiecare contribuabil, în situația în care i-a fost anulat codul de TVA, să știe care sunt implicațiile fiscale în materie de TVA, respectiv dacă mai are sau nu dreptul la deducerea taxei pe perioada cât nu mai deține un cod valid de TVA și dacă are sau nu obligația ajustării taxei pentru bunurile aflate în stoc. De asemenea, este necesar ca acesta să aibă cunoștințe privind obligațiile declarative, contabile și cele referitoare la facturare pe perioada cât nu mai deține un cod valid de TVA, precum și privind condițiile pentru reînregistrarea în scopuri de TVA și obligațiile pe care le are după reînregistrare.

Termeni-cheie: taxa pe valoarea adăugată, anularea codului de TVA, drept de deducere a TVA, ajustarea TVA

Clasificare JEL: K34

1. Prezentare generală

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă aceasta nu a depus niciun decont de taxă pentru șase luni consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscală luna calendaristică, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic.

Anularea codului de TVA se realizează din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă în prima situație și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situație.

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA și Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Registrele sunt publice și se afișează pe site-ul ANAF.

Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată se face de către organul fiscal competent, în termen de cel mult trei zile de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Atunci când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA de către organele fiscale ca urmare a unei erori, această înregistrare se anulează, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de către organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada cuprinsă între data înregistrării și data anulării înregistrării în scopuri de TVA:
 1. persoana impozabilă care a fost înregistrată eronat în scopuri de TVA acționează în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA, cu excepția situației în care înregistrarea eronată a fost generată de organul fiscal, caz în care persoana impozabilă poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
 2. contribuabilul își poate exercita dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de beneficiari de la persoanele impozabile.

Atunci când se constată că persoanei impozabile i-a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA din oficiu de organele fiscale ca urmare a unei erori, aceasta va fi înregistrată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada cuprinsă între data anulării și data înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilul respectiv își păstrează calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, menținându-se data înregistrării în scopuri de taxă anterioară.

Persoana înregistrată în scopuri de TVA va anunța în scris organele fiscale competente cu privire la modificările informațiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscal competent, în legătură cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare în termen de 15 zile de la producerea oricăruia dintre aceste evenimente.

2. Obligațiile pe care le au contribuabilii în cazul anulării codului de TVA

Pe perioada în care contribuabilii au codul de TVA anulat din oficiu de organele fiscale pe motiv că nu au depus niciun decont de taxă pentru șase luni consecutive/două trimestre calendaristice consecutive, aceștia au o serie de obligații, pe care le prezentăm în cele ce urmează.

Obligații fiscale pe perioada anulării codului de TVA

Obligațiile de natură fiscală în ceea ce privește TVA pe care le au contribuabilii pe perioada în care nu dețin un cod de taxă valid din cauza faptului că acesta a fost anulat din oficiu de organele fiscale se referă la dreptul de deducere și, respectiv, la ajustarea TVA.

Dreptul de deducere a TVA:
Persoanele cărora li s-a anulat codul de TVA din oficiu de organele fiscale nu beneficiază pe perioada respectivă de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a TVA colectate.
Ajustarea TVA:
✔ Nu se fac ajustări ale TVA aferente serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor și activelor corporale fixe în curs de execuție (adică a bunurilor care nu reprezintă bunuri de capital).
✔ Există obligația ajustării taxei pentru bunurile de capital.

Prin bunuri de capital se înțelege toate activele corporale fixe, operațiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/părților de bunuri imobile, precum și bunurile care fac obiectul unui contract de închiriere, de leasing sau de concesiune.

Reguli privind ajustarea:
Taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă bunurilor de capital se ajustează și se evidențiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea.

Ajustarea reprezintă exercitarea dreptului de deducere, atunci când persoana impozabilă câștigă dreptul de deducere potrivit legii, denumită ajustare pozitivă, sau anularea totală ori parțială a deducerii exercitate în situația în care persoana impozabilă pierde potrivit legii dreptul de deducere, denumită ajustare negativă. Numărul ajustărilor poate fi nelimitat, acesta depinzând de modificarea destinației bunului respectiv în perioada de ajustare, respectiv pentru operațiuni care dau sau nu drept de deducere. După expirarea perioadei de ajustare nu se mai fac ajustări ale taxei deductibile aferente bunurilor de capital.

În vederea ajustării taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate să țină un registru al acestora, în care să evidențieze pentru fiecare bun de capital următoarele informații:
 1. data achiziției, fabricării, finalizării construirii sau transformării/modernizării;
 2. valoarea (baza de impozitare) bunului de capital;
 3. taxa deductibilă aferentă bunului de capital;
 4. taxa dedusă;
 5. ajustările efectuate.
Ajustarea deducerii se face în perioada fiscală în care intervine evenimentul care generează ajustarea și se realizează pentru toată taxa aferentă intervalului rămas din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare modificarea destinației de utilizare. Ajustarea taxei deductibile se efectuează în cadrul perioadei de ajustare după cum urmează:
 1. pe o perioadă de cinci ani, pentru bunurile de capital achiziționate sau fabricate, altele decât bunurile imobile;
 2. pe o perioadă de 20 de ani, pentru construcția sau achiziția unui bun imobil, precum și pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare.
Perioada de ajustare începe:
 1. de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziționate sau fabricate, pentru bunurile de capital, altele decât bunurile imobile, dacă acestea au fost achiziționate sau fabricate după data aderării;
 2. de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recepționate, pentru bunurile imobile care sunt construite, și se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări este anul aderării sau un alt an ulterior celui aderării;
 3. de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziționate, pentru bunurile imobile, și se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă faptul generator de taxă a intervenit în anul aderării sau într-un an ulterior celui aderării;
 4. de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima dată după transformare sau modernizare, pentru transformările sau modernizările bunurilor imobile a căror valoare este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare, și se efectuează pentru suma taxei deductibile aferente transformării sau modernizării, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformări sau modernizări, plătită ori datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări după transformare sau modernizare este anul aderării sau unul ulterior aderării.

Nu se efectuează ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital în situația în care suma care ar rezulta ca urmare a fiecărei ajustări aferente unui bun de capital este mai mică de 1.000 lei.

Ajustarea se reflectă în ultimul decont de taxă (formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”) depus pentru perioada fiscală în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile.

În situația în care contribuabilul nu a efectuat ajustările de taxă în ultimul decont sau a efectuat ajustări incorecte, ajustarea se reflectă în formularul 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, al cărui model este aprobat prin ordin al președintelui ANAF.

Obligații contabile pe perioada anulării codului de TVA

După anularea codului de TVA, societatea nu mai poate utiliza conturile specifice de TVA (4426 „TVA deductibilă”, 4427 „TVA colectată”, 4424 „TVA de recuperat” și 4423 „TVA de plată”), motiv pentru care valoarea taxei colectate va fi înregistrată prin creditul contului 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” (analitic distinct), în corespondență cu debitul contului 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” (analitic distinct), iar valoarea TVA deductibile va fi trecută în contul 371 „Mărfuri”.

Pentru exemplificare vom prezenta următorul caz:

Exemplu

Organele fiscale competente au anulat înregistrarea în scopuri de TVA a societății X, persoană impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, deoarece aceasta nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive.

– Achiziția de mărfuri înainte de anularea codului de TVA:
1.200 lei%=4011.200 lei
1.000 lei

200 lei
371
„Mărfuri”
4426
„TVA deductibilă”
 „Furnizori” 
– Achiziția de mărfuri după anularea codului de TVA:
1.200 lei371
„Mărfuri”
=401
„Furnizori”
1.200 lei

Observație. Societatea nu mai poate folosi contul 4426 și prin urmare va înregistra întreaga valoare din factură (inclusiv TVA) în contul 371.

– Vânzarea de mărfuri după anularea codului de TVA:

2.000 lei4111
„Clienți”
=707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
2.000 lei
 
400 lei635
„Cheltuieli cu alte
impozite, taxe și
vărsăminte asimilate”
=446
„Alte impozite, taxe și
vărsăminte asimilate”
400 lei

Observație. Societatea este obligată să colecteze TVA și va utiliza în acest sens contul 446.

În situația în care contribuabilul căruia i s-a anulat din oficiu codul de taxă pe valoarea adăugată înregistrează sold în contul 4424 „TVA de recuperat” care nu este solicitat la rambursare până în momentul anulării codului de TVA, acesta va fi transferat în debitul contului 4482 „Alte creanțe privind bugetul statului”, prin nota contabilă 4482 = 4424, urmând ca în momentul în care redevine plătitor de TVA să efectueze înregistrarea inversă, 4424 = 4482, și să declare suma în primul decont de taxă după reînregistrare.

➔ Obligații declarative pe perioada anulării codului de TVA

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat codul de TVA au obligația să depună ultimul decont de taxă, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

După depunerea ultimului decont de TVA, pe toată perioada în care societatea are codul de taxă pe valoarea adăugată anulat, aceasta nu va mai depune deconturi de TVA (formularul 300), ci doar formularul 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, întrucât nu mai poate deduce TVA aferentă achiziției de bunuri și servicii, dar rămâne în continuare cu obligația de a colecta și plăti taxă pentru bunurile vândute/serviciile prestate.

➔ Obligații privind emiterea de facturi pe perioada anulării codului de TVA

În ceea ce privește emiterea de facturi, contribuabilii al căror cod de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale vor respecta prevederile art. 319 din Codul fiscal și vor evidenția distinct valoarea taxei pe factură, la fel ca înaintea anulării codului.

Diferența constă în faptul că persoana impozabilă care are codul anulat nu va completa codul de identificare fiscală cu simbolul RO, pentru a nu îl induce în eroare pe beneficiar, care nu va avea drept de deducere. Opțional poate înscrie pe factură o informație cu privire la anularea codului de TVA.

3. Condiții pentru reînregistrarea în scopuri de TVA și obligații după reînregistrare

Reînregistrarea în scopuri de TVA se face la solicitarea contribuabilului al cărui cod de TVA a fost anulat de organele fiscale și doar dacă a încetat situația care a condus la anulare.

Persoana impozabilă redobândește codul de TVA de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza următoarelor informații/documente furnizate de aceasta:
 • deconturile de taxă nedepuse la termen;
 • o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de TVA.

În ceea ce privește obligațiile pe care le are contribuabilul după reînregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, acestea se referă la ajustarea TVA.

După înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit Codului fiscal, persoanele impozabile pot ajusta în favoarea lor taxa aferentă bunurilor de capital proporțional cu intervalul rămas din perioada de ajustare. Ajustarea se reflectă în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.

BIBLIOGRAFIE
 1. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.